20.02.2020 7058

Комісії профкому

Постійні комісії профкому створюються на термін повноважень профкому з метою виконання певного виду роботи, ширшого залучення членів профкому до участі в різних напрямах діяльності вузу. Комісії за дорученням профкому або за власної ініціативи розглядають і вносять пропозиції в межах свого напряму діяльності.

Комісії обираються профкомом із числа членів профкому та профспілкових активістів у складі голови та членів комісії. Кількісний склад комісії визначається профспілковим комітетом з урахуванням кількості членів профспілки та її структури. Головою комісії за поданням голови профкому затверджується один із членів профкому.

Комісії підзвітні і підконтрольні профспілковому комітету. У своїй роботі вони взаємодіють між собою та членами профкому.

Кожна комісія щороку до 10 грудня подає на розгляд і затвердження профкому план роботи комісії в наступному році. Засідання комісій скликаються по мірі необхідності і є правомочними, якщо в їх  роботі бере участь не менше, ніж половина  загального складу. Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.

Профкомом організовано роботу наступних постійних комісій.

Комісії профкому
Комісії профкому

КОМІСІЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Голова:

Фоменко Олександр Олександрович - асистент кафедри захисту і карантину рослин 

 

 Основні напрямки роботи:

-      підготовка планів роботи профспілкового комітету;

-      підготовка матеріалів, питань та  документації до засідання профкому, президії профкому;

-      контроль за виконанням планів роботи комісій профкому;

-      контроль та оформлення протоколів засідань профкому, зборів, конференцій;

-      організація і контроль за проведенням навчання профспілкового активу відповідно до прийнятого плану;

-      організація роботи профгруп факультетів та підрозділів університету;

-      інформування профгруп факультетів та підрозділів про прийняті рішення;

-      надання методичної допомоги головам профгруп з організації та планування профспілкової роботи;

-      організація роботи щодо діяльності профспілок серед членів профспілки;

-      організація і проведення звітно-виборної кампанії в профспілковій організації, забезпечення участі у ній членів профкому та профспілки;

-      контроль за своєчасним і правильним веденням обліку членів профспілки, оформленням профспілкових квитків та карток;

-      оновлення  інформаційного профспілкового стенду  з висвітлення профспілкової роботи;

-      забезпечення публікацій в засобах масової інформації матеріалів про роботу профкому;

-      організація і ведення веб-сторінки профспілкового комітету на сайті університету;

-      здійснення контролю за виконанням статуту профспілки Уманського НУС, постанов вищих профспілкових органів.

 

План роботи комісії з організаційно-інформаційної роботи 

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Дата виконання

1.    

Розробка і затвердження роботи комісії

Голова комісії

Січень

 

2.    

Підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії

Голова комісії

Члени комісії

Протягом року

3.    

Контроль за виконанням рішень профкому

Голова комісії

 

Протягом року

4.    

Підготовка засідань профкому

Члени комісії

Протягом року

5.    

Перевірка постановки та зняття з профспілкового обліку

Голова комісії,

Члени комісії

Протягом року

6.    

Облік наявності та руху членів профспілкової організації університету

Члени комісії

Протягом року

7.    

Ведення профспілкової документації в профкомі університету (протоколи засідань профкому, президії, конференцій та ін.)

Члени комісії

Протягом року

8.    

Контроль за документацією профбюро структурних підрозділів університету

Голова комісії

Протягом року

9.

Здійснення заходів щодо розробки та просування сторінки профкому на сайті Уманського НУС

Голова комісії

 

Протягом року

10.

Контроль та своєчасне забезпечення матеріалами стенду профкому (рішення профкому, порядок денний засідання ПК, оголошення та ін.)

Голова комісії

 

Протягом року

11.

Ведення документації організаційно - інформаційної комісії

Голова комісії

 

Протягом року

12.

Своєчасне подання інформації щодо діяльності профкому, профбюро, комісії до газети "Університетські вісті", сайту профкому

Голова комісії

Члени комісії

Протягом року

13.

Підготовка  звіту про роботу комісії

Голова комісії,

Члени комісії

грудень

 

 

КОМІСІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Голова:

Березовський Андрій Павлович - зав. кафедри прикладної інженерії та охорони праці, доцент, кандидат с.-г. наук. 

Основні напрямки роботи :

-     проведення  контролю умов та охорони праці. Внесення пропозицій  адміністрації щодо їх удосконалення;

-       здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону  праці;

-      разом з відділом охорони праці проводити навчання відповідальних за охорону праці від факультетів, підрозділів університету;

-      проводити аналіз та узагальнення пропозицій факультетів та підрозділів до колективної угоди між адміністрацією та профкомом з охорони праці;

-      готувати додаток до колективної угоди з охорони праці;

-      здійснювати контроль проведення атестації з питань охорони праці посадових осіб;

-      здійснювати контроль наявності інструкцій з охорони праці для всіх видів робіт, контроль за наявністю їх на робочих місцях;

-      здійснювати контроль проведення інструктажів з охорони праці;

-   проводити щорічний огляд-конкурс стану умов охорони праці в університеті;

-      готувати питання та необхідну документацію на засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії.

 

План роботи комісії з охорони праці та техніки безпеки 

№ п/п

Вид роботи

Термін виконання

Відповідальні

  1.  

Готувати питання на засідання профкому

згідно з планом

Березовський А.П., члени комісії

2.

Контролювати хід виконання «Комплексних заходів щодо охорони праці в УНУС» та заходів, перерахованих у розділі «Охорона праці» Колективного договору

червень

жовтень

грудень

Березовський А.П., Жовтобрюх Н.М.

3.

Спільно з відділом охорони праці УНУС перевіряти стан охорони праці в структурних підрозділах університету

згідно з планом перевірок

Березовський А.П., Жовтобрюх Н.М., Берегуля Ю.І.

4.

Контролювати правильність надання пільг співробітникам, що працюють у шкідливих умовах (спец харчування, спецодягу, надбавок до зарплатні, додаткові відпустки, скорочення робочого дня)

протягом року

Березовський А.П., Жовтобрюх Н.М., Берегуля Ю.І.

5.

Контролювати проведення медичного огляду співробітників, що працюють у шкідливих умовах праці

протягом року

Березовський А.П., Берегуля Ю.І.

6.

Брати участь у розслідуванні нещасних випадків виробничого характеру у структурних підрозділах УНУС

за  необхідністю

Усі члени комісії

7.

Брати участь у проведенні атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці

протягом  року

Березовський А.П.

8.

Брати участь у проведенні атестації осіб, що працюють в місцях із підвищеною небезпекою

протягом року

Березовський А.П. Відповідальні від підрозділів

9.

Брати участь у проведенні атестації і паспортизації комп’ютерних класів

протягом року

Березовський А.П.

10.

Підготувати заняття для слухачів школи профактиву з питань охорони праці

квітень-травень

Березовський А.П., Жовтобрюх Н.М., Берегуля Ю.І.

11.

Брати участь у перевірці готовності приміщень університету до роботи в осінньо-зимовий період

жовтень

Березовський А.П., Берегуля Ю.І.

12.

Спільно з відділом охорони праці УНУС, на підставі пропозицій, що надійшли від структурних підрозділів університету, підготувати проект «Комплексних заходів щодо охорони праці у УНУС»

грудень

Березовський А.П., Жовтобрюх Н.М., Берегуля Ю.І.

13.

Підготувати звіт про роботу комісії

грудень

Березовський А.П.

 

 

КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Голова:

Парубок Маргарита Іванівна - доцент кафедри біології

 

Основні напрямки роботи:

-      матеріальне забезпечення (надання допомоги) застрахованих осіб у зв'язку з настанням страхового випадку: тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, народження дитини, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні;

-      забезпечення в межах асигнувань оздоровчих заходів (укладання в встановленому порядку договорів на придбання путівок на санаторно-курортне лікування, оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, студентам - до санаторіїв-профілакторіїв, за наявності медичних показань, та до дитячих оздоровчих закладів);

-      контроль за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності закладами охорони здоров'я і санаторно-курортними закладами незалежно від форм власності;

-      надання правової допомоги страхувальникам та застрахованим особам з питань оплати листків непрацездатності, виплат при народженні дитини, догляду за нею, на поховання, санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

 

План роботи комісії соціального страхування 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Дата виконання

1.    

Розробка і затвердження роботи комісії

Голова комісії

Січень

 

2.    

Підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії

Члени комісії

Протягом року

3.    

Отримання та розподіл санаторних путівок на перший квартал.

Голова комісії

Члени комісії

Січень -

лютий

4.    

Надання матеріальної допомоги при народженні дітей.

Голова комісії

Члени комісії

Протягом року

5.    

Надання матеріальної допомоги при похованні

Голова комісії

Члени комісії

Протягом року

6.    

Отримання та розподіл санаторних путівок на другий квартал.

Голова комісії

 

Березень -

квітень

7.    

Формування списків дітей для організації дитячого оздоровлення

Голова комісії

 

Квітень -

травень

8.    

Отримання та розподіл санаторних путівок на третій квартал

Голова комісії

Члени комісії

Червень -

липень

9.    

Контроль за якістю проведення оздоровлення дітей і сімей працівників університету

 

Члени комісії

Червень -

липень -

серпень

10.

Отримання та розподіл санаторних путівок на четвертий квартал.

Голова комісії

Члени комісії

Вересень -

жовтень

11.

Здійснення заходів для закупівлі за кошти соціального страхування та розподіл подарунків до свята Святого Миколая  дітям працівників університету.

 

Члени комісії

 

Листопад -

грудень

12.

Оформлення лікарняних листків та актів про нещасні випадки для працівників університету.

Члени комісії

Протягом

року

13.

Участь у засіданні комісії соціального страхування університету

Голова комісії

Бухгалтер профкому

 

За планом роботи комії

14.

Надання інформації щодо діяльності комісії до газети університету та сайту профкому, спільно із комісією з організаційно-інформаційної робити

Голова комісії,

Члени комісії

Протягом року

15.

Підготовка звіту про роботу комісії

Голова комісії

Грудень

 

 

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВА КОМІСІЯ 

Голова:

Поліщук Олена Анатоліївна - доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін 

 

Основні напрямки роботи:

-      вивчення питань поліпшення житлових умов викладачів і співробітників університету;

-      навчання профспілкового активу і надання практичної допомоги профбюро факультетів з житлово-побутових питань.

 

План роботи житлово-побутової комісії 

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальний за

виконання

Дата

виконання

1

Розробка і затвердження роботи комісії

Поліщук О.А.

січень

2

Надання консультативної допомоги викладачам і співробітникам щодо квартирних питань

Поліщук О.А.

протягом року

3

Підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії

Поліщук О.А.

протягом року

4

Здійснення зв’язку міськвиконкому щодо вирішення житлових питань викладачів та співробітників

Поліщук О.А.

протягом року

5

Розглядати заяви викладачів і співробітників про постановку на квартирний облік

Поліщук О.А.

протягом року

6

Надання інформації щодо діяльності  комісії до газети «Університетські вісті» та сайту профкому спільно із комісією з організаційно-інформаційної робити        

 Поліщук О.А., Нижник С.В.

Протягом року

7

Підготовка звіту про роботу комісії

Поліщук О.А.

грудень

 

 

КОМІСІЯ ЗІ СПОРТИВНОЇ ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Голова:

Кравченко Віталій Станіславович - доцент кафедри рослинництва, відповідальний за випуск газети "Університетські вісті"

 

Основні напрямки роботи:

 

- організація груп здоров'я співробітників університету;

-      організація та забезпечення спортивних команд університету для участі у змаганнях за участю профспілок;

-      проведення агітації за здоровий спосіб життя серед членів профспілки;

-      проведення змагань серед працівників університету з популярних видів спорту;

-      підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії; 

-  організація культурно - масових та мистецьких заходів;

- надання допомоги і контроль за роботою Центру культури і виховання студентів;

- організація відпочинку, екскурсійних поїздок членів профспілки. 

 

План роботи комісія зі спортивної та культурно-масової роботи 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Дата виконання

1.    

Організація культурного відпочинку членів профспілки.

Кравченко В.С.

постійно

2.    

 Участь у організації і проведенні першості серед факультетів з футболу.

Кравченко В.С.

лютий

3.    

 Участь в організації і проведенні першості по волейболу серед юнаків

Гребинюк Н.М., Кравченко В.С.

лютий

4.    

Поздоровлення жінок університету зі святом 8 Березня

 Центр культури та виховання студентів

лютий

5.    

Організація екскурсій туристичним маршрутом «Золота підкова Черкащини»,  музей Тараса Шевченка

Кравченко В.С.

березень-квітень

6.    

 Участь в організації і проведенні тижня туризму в університеті по факультетах

Кравченко В.С.

вересень

7.    

Організація святкування студентських фестивалів та зльотів

Кравченко В.С.

квітень-травень

8.    

Організація поїздки до м. Львів для студентів (учасники художньої самодіяльності)

Паєвський П.Б., Кравченко В.С.

травень-вересень

9.    

Організація літнього відпочинку дітей співробітників та студентів 

Парубок М.І.,

Кравченко В.С.

червень-серпень

10.

 Участь збірних команд та спортсменів у змаганнях міського, обласного, державного та міжнародного рівнів

Кравченко В.С.

жовтень

11.

Залучення колективу університету та їх сімей до систематичних занять з фізичної культури, розважальних спортивних занять, спортивних КВНів

Кравченко В.С.

протягом року

12.

Надання інформації щодо діяльності комісії до газети університету та сайту профкому, спільно із комісією з організаційно-інформаційної робити

Кравченко В.С.

протягом року

13.

Підготовка звіт про роботу комісії

Кравченко В.С.

грудень

 

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ 

Голова:

Майборода Віталій Миколайович - завідувач лабораторії біотехнології

 

Основні напрямки роботи:

-      здійснення контролю за діяльністю екологічної служби університету;

-      підготовка пропозицій щодо організації «суботників» на території університету;

-      моніторинг території університету;

-      контроль за утриманням територій, розподілених між підрозділами університету;

-      здійснення контролю за проведенням благоустрою території університету;

-      здійснення контролю за виконанням рішення про заборону тютюнопаління на території університету;

-      популяризація екологічних знань;

-      проведення консультацій з екологічних питань.

 

 План роботи екологічної комісії 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Дата виконання

1

Розробка і затвердження роботи комісії

Майборода В.М.

січень

2

Підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії

Майборода В.М.

Протягом року

3

Контроль за розробленням та затвердженням лімітів на утворення та розміщення відходів

Майборода В.М.

Січень

4

Контроль за укладанням договорів з ПП«Вторма» м. Умань на утилізацію батарей свинцевих відпрацьованих, брухту чорних та кольорових металів, макулатури, відпрацьованих шин.

Майборода В.М.

Січень

5

Контроль за систематичним вивезенням твердих побутових відходів

Майборода В.М.

Протягом року

6

Контроль за ліквідацією стихійних сміттєзвалищ

Майборода В.М.

Протягом року

7

Контроль за чисельністю бродячих тварин на території університету

Майборода В.М.

Протягом року

8

Контроль та надання допомоги при закладці колекційного саду і його догляду

Майборода В.М

Протягом року

9

Контроль за встановленням лав для відпочинку і урн для сміття біля навчальних корпусів та гуртожитків

Майборода В.М

Протягом року

10

Організація та контроль за підготовкою території до святкування загальнодержавних та університетських свят

Майборода В.М.

Протягом року

11

Контроль та допомога в проведенні озеленення території університету

Майборода В.М.

Протягом року

12

Контроль за своєчасним доглядом за зеленими насадженнями

Майборода В.М.

Протягом року

13

Підготовка до Конференції трудового колективу

Майборода В.М.

Грудень

14

Надання інформації щодо діяльності  комісії до газети «Університетські вісті» та сайту профкому спільно із комісією з організаційно-інформаційної робити

Майборода В.М.

Протягом року

15

Підготовка звіту про роботу комісії

Майборода В.М.

Грудень

 

КОМІСІЯ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Голова:

Жовтобрюх Ніна Миколаївна - завідувач гуртожитку №1

 

План роботи комісії з соціально-економічних питань 

 

№ з/п 

Найменування заходу 

Відповідальний за виконання 

Дата виконання 

1

Розробка і затвердження роботи комісії

Голова комісії

Січень

2

Підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії

Голова комісії

Протягом року

3

Співробітництво з керівниками служб і підрозділів університету з питань соціально-економічного розвитку.

Голова комісії

Протягом року

4

Інформування адміністрації та профкому університету про хід виконання колективного договору.

Голова комісії

Протягом року

5

Збір пропозицій до внесення змін у колективному договорі.

Голова комісії

Протягом року

6

Участь у роботі комісій з перевірки виконання колективного договору.

Голова комісії

Протягом року

7

Участь у роботі погоджувальної комісії при внесенні змін у колективний договір.

Голова комісії

Протягом року

8

Проведення перемовин із адміністрацією університету.

Голова комісії

Протягом року

9

Підготовка необхідних матеріалів і документів до засідань профкому.

Голова комісії 

 

Протягом року

10

Представлення інтересів працівників університету за їхнім дорученням при розгляді індивідуальних трудових скарг.

Голова комісії

Протягом року

11

Представлення необхідної інформації про результати роботи комісії для публікації в пресі.

Голова комісії

Протягом року

12

Підготовка звіту про роботу комісії

Голова комісії

Грудень

 

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ З ДІТЬМИ 

Голова:

Кустріч Лілія Олександрівна, доцент кафедри менеджменту організацій

 

План роботи комісії по роботі з дітьми 

з/п

Назва заходу

Відповідальний за виконання

Термін виконання

1.

Розробка і затвердження плану роботи комісії

Кустріч Л.О.

Січень

2.

Підготовка питань та необхідної документації до засідання президії та профкому з основних напрямків роботи комісії

Кустріч Л.О.

Протягом року

3.

Організація екскурсій для дітей працівників університету пам'ятними містами Черкащини (спільно з комісією з культурно-масової роботи)

Кустріч Л.О.,

Кравченко В.С.

II квартал

4.

Інформування структурних підрозділів щодо дитячого оздоровлення у таборах Черкаської області та України

Кустріч Л.О.

II-III квартал

5.

Проведення перевірки списків дітей працівників університету і дітей студентів (спільно з головами профбюро)

Кустріч Л.О.,

голова профбюро

Жовтень

6.

Проведення заходів щодо забезпечення дітей новорічними подарунками

Кустріч Л.О.,

голова профбюро

Листопад-грудень

7.

Організація Новорічних свят для дітей (спільно з комісією з культурно-масової роботи)

Кустріч Л.О.,

Кравченко В.С.

Грудень

8.

Надання в разі необхідності посильної допомоги дитячому садку №3 „Софія”, який знаходиться на території університету (спільно з комісією капітального будівництва та матеріально-технічного забезпечення)

Кустріч Л.О.,

Жовтобрюх Н.М.

Протягом року

9.

Надання інформації щодо діяльності комісії до газети університету та на сайт профкому (спільно з комісією з організаційно-інформаційної роботи)

Кустріч Л.О.,

Фоменко О.О.

Протягом року

10.

Підготовка звіту про роботу комісії

Кустріч Л.О.

Грудень

 

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Голова :

Леонтюк Ірина Борисівна – доцент кафедри біології

План заходів комісії по роботі зі студентами 

№п/п

Найменування заходу

Відповідальний

Планова дата

1.

Підготовка плану роботи комісії

І.Б.Леонтюк

грудень

2.

Програма “Інформаційне забезпечення студентської молоді”

І.Б.Леонтюк,

Центр комп’ютерного та технічного забезпечення

лютий

3.

Анкетування студентів із метою вивчення стану навчально-виховного процесу

І.Б.Леонтюк

лютий

4.

Програма “Конкурс наукових робіт і розробок”

І.Б.Леонтюк

березень

5.

Програма „Освіта та стажування за кордоном”

І.Б.Леонтюк

 

квітень

6.

Програма ,,Світ навколо тебе”

І.Б.Леонтюк,

профспілкові лідери факультетів

квітень-травень

7.

Програма “Студентська сім’я”

І.Б.Леонтюк

травень

8.

Програма “Оздоровлення студентів”

І.Б.Леонтюк,

В.І. Пучко

червень-серпень

7.

Програма „Студентські трудові загони”

І.Б.Леонтюк,

П.В.Климович

вересень-жовтень

8.

Підготовка звіту про роботу комісії

І.Б.Леонтюк

листопад

9.

Підготовка до конференції трудового колективу

М.І.Парубок,

куратори комісій ПК

грудень