Кафедри

 • Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

  Кафедра агрохімії і ґрунтознавства є однією з провідних на факультеті агрономії.

 • Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології імені І.П. Чучмія

  Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології є однією із найстаріших кафедр Уманського національного університету садівництва. За період існування співробітниками кафедри створено понад 150 сортів та гібридів сільськогосподарських культур, підготовлено велику кількість висококваліфікованих спеціалістів аграрного виробництва та науково-педагогічних кадрів, розроблено нові підходи в селекційних та генетичних дослідженнях рослин

 • Кафедра рослинництва імені О.І. Зінченка

  Кафедра є однією з провідних у підготовці спеціалістів з агрономії серед аграрних вузів України

 • Кафедра загального землеробства

  На сьогоднішній день кафедра забезпечує в повному обсязі виконання студентами програми навчальної та науково-практичної підготовки.

 • Кафедра біології

  Кафедра біології об'єднує фундаментальні науки, такі як фізіологія рослин з основами біохімії, сільськогосподарська мікробіологія, хімія неорганічна і аналітична, хімія фізична і колоїдна, методи хімічного контролю стану довкілля, біологія, фізико-хімічні методи, гігієна і санітарія в галузі, технічна мікробіологія, мікробіологія галузі та інші, є теоретичною основою підготовки висококваліфікованих кадрів сільськогосподарського профілю, а також теоретичною основою галузі рослинництва, що визначає її практичне значення для землеробства та створення новітніх біотехнологічних розробок.

 • Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

  Кафедра екології та безпеки життєдіяльності здійснює підготовку фахівців за наступними освітніми програмами: 101 «Екологія» (молодший бакалавр, бакалавр, магістр); 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалавр, магістр); 103 «Науки про Землю» (бакалавр, доктор філософії)

 • Кафедра захисту і карантину рослин

  Кафедра створена в 1938 році, фундатором і першим завідувачем (1938–1948) був професор Лопатін М..І. На сьогоднішній день є випусковою кафедрою з підготовки спеціалістів з захисту рослин за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

 • Кафедра овочівництва

  Кафедра овочівництва Уманського національного університету садівництва створена на базі кабінету овочівництва, заснованого в Уманському училищі садівництва і землеробства в 1907 році професором С.М. Вуколовим, який був першим її завідувачем та зробив значний внесок у розвиток наукового городництва, видавши у 1927 році підручник «Курс городництва».

 • Кафедра плодівництва і виноградарства

  В Умані «Школа учнів садівничих» була започаткована ще в 1842 р. при Царициному саду (парк «Софіївка»). Нині кафедра плодівництва і виноградарства є провідною в підготовці фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» з плодівництва, розсадництва й виноградарства та забезпечує фахове садівниче спрямування спеціальностей «Садівництво і виноградарство», «Агрономія», «Захист рослин», «Садово-паркове господарство», «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Зі спеціальностей 06.01.07 «Плодівництво» і 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва» діє аспірантура й докторантура. Базою навчальної практики слугують університетські сади і ягідники, плодовий розсадник і виноградник, оранжерейно-тепличний комплекс і споруди закритого ґрунту, а виробничої – філії кафедри в передових садівничих господарствах України, Польщі, Німеччини, Італії та Фінляндії.

 • Кафедра української та іноземних мов

  На кафедрі викладаються такі дисципліни: українська мова, українська ділова мова, англійська, німецька, французька та латинська мови, ділова іноземна мова; ведеться робота з аспірантами за програмою кандидатського мінімуму. З 2001 року при кафедрі діють курси поглибленого вивчення іноземних мов, метою яких є удосконалення володіння іноземними мовами та підготовка до проходження виробничих та навчальних практик за кордоном.

 • Кафедра менеджменту

  Кафедру менеджменту створено у 2002 р. як профілюючу для підготовки фахівців однойменної спеціальності, відкритої в університеті у 1999р. Свою наукову та педагогічну кваліфікацію викладачі кафедри неодноразово підвищують під час стажувань в університетах США та Великобританії.

 • Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін

  Головною місією кафедри є формування у студентів високого рівня світоглядно-філософської, громадсько-політичної, громадянської, правової, моральної та естетичної свідомості і культури.

 • Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

  Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є однією з провідних кафедр факультету економіки і підприємництва Уманського НУС. Висока освіченість, педагогічна майстерність, практичний досвід роботи науково-педагогічного складу кафедри надають можливість здійснювати підготовку фахівців на рівні, який забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку праці, активізує творчу, професійну і соціальну діяльність на збагачення інтелектуального потенціалу нації.

 • Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

  Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи – одна з наймолодших і найперспективніших випускових кафедр Уманського НУС

 • Кафедра економіки

  Кафедра забезпечує фундаментальну економічну підготовку студентів університету. Основна робота спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників української економіки - активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин.

 • Кафедра маркетингу

  Кафедра здійснює підготовку фахівців з достатньо нової, але надзвичайно перспективної спеціальності для економіки України

 • Кафедра обліку і оподаткування

  Кафедра обліку і оподаткування є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Випускники кафедри поєднавши знання та практичні навички здобуті в процесі навчання, легко реалізовують свій потенціал на підприємствах всіх форм власності і господарювання, органах державного управління, банківських установах, представництвах іноземних та вітчизняних компаній.

 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

  Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр". Випускники кафедри здатні працювати в галузі державних фінансів, зокрема в системах Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, державних контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних установах.

 • Кафедра прикладної інженерії та охорони праці

  Кафедра прикладної інженерії створена згідно з наказом ректора № 293 від 04.07.2001 р. для забезпечення підготовки спеціалістів зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста.

 • Кафедра інформаційних технологій

  На кафедрі вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: інформатика і програмування, інформатика та інформаційні технології, інформатика і системологія, інформатика та обчислювальна техніка, комп'ютери та комп'ютерні технології, комп'ютерні технології закритого грунту, економічна інформатика, методи обробки інформації і прогнозування, економетрія, АРМ агронома, інформаційно-консультативне забезпечення АПК, моделювання технологічних процесів, оптимізаційні методи і моделі, оптимізація бізнес-процесів підприємства, моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті, управлінські інформаційні системи в анализі і аудиті, інформаційні системи та технології в менеджменті, в готельно-ресторанній та туристичній індустрії, в управлінні організацією, в управлінні ЗЕД, в логістиці, інформаційні технології в обліку і аудиті, у фінансах, на підприємстві, в маркетингу тощо.

 • Кафедра агроінженерії

  Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації агропромислового виробництва освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

 • Кафедра харчових технологій

 • Кафедра математики і фізики

  Математика і фізика є тим самим фундаментом, на якому ґрунтуються всі природничі і прикладні науки. Без знання загальних закономірностей явищ природи і кількісних співвідношень реального світу, які вивчають ці науки, неможливо підготувати сучасного висококваліфікованого фахівця агропромислового комплексу.

 • Кафедра лісового господарства

 • Кафедра садово-паркового господарства

 • Кафедра фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін

 • Кафедра геодезії, картографії і кадастру

  Кафедра геодезії, картографії і кадастру - наймолодша кафедра університета. її було створено у травні 2016 року. Кафедра готує фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"

 • Військова підготовка

  Уманський національний університет садівництва в 2012 році уклав угоду з Національним університетом біоресурсів і природокористування України про навчання студентів на кафедрі військової підготовки за спеціальністю «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів» для сухопутних військ Збройних сил України.