Каталог елективних (вибіркових) дисциплін

Каталог елективних (вибірковий) дисциплін – перелік дисциплін вільного вибору студентів, який розміщено на офіційному сайті Уманського національного університету садівництва (для здобувачів ступеня доктора філософії окремо кафедрою можуть пропонуватися вибіркові дисципліни, які є дотичними до тем їх дисертаційного дослідження. У такому разі, перелік таких дисциплін оновлюється на сайті кафедри після затвердження тем дисертаційного дослідження). Каталог елективних (вибіркових) дисциплін сформовано з двох частин: 1) переліку фахових дисциплін, які згруповані для окремих освітніх рівнів та освітніх програм; 2) переліку загальноуніверситетських дисциплін, які згруповані за освітніми рівнями.  До кожної дисципліни у Каталозі елективних (вибіркових) дисциплін додається опис у вільній формі, який має інформувати здобувача про зміст пропонованої дисципліни.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Порядок вибору та оформлення вибіркових дисциплін регламентується Положенням про вибіркові дисципліни в Уманському національному університеті садівництва.