08.02.2023 208738

Діяльність

Основними напрямами діяльності Університету є:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язання­ми висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рів­нів для агропромислового комплексу, державної служби України та інших галузей економіки;
 • підготовка, перепідготовка, екстернат, атестація та підвищення кваліфікації науко­вих, науково-педагогічних, педагогічних і управлінських кадрів, у тому числі іноземних громадян;
 • поглиблена спеціалізація, стажування, підвищення кваліфікації, пере­під­го­товка кадрів, у тому числі іноземних громадян;
 • підготовка аспірантів і докторантів;
 • підготовка до захисту та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук;
 • наукова, науково-технічна, інформаційно-консультативна, сільськогос­по­дарська дорадча діяльність;
 • організація і проведення раціоналізаторської і дослідницької роботи;
 • спеціалізація, довузівська підготовка, перепідготовка і післядипломна освіта, здобуття другої вищої освіти;
 • підготовка фахівців з числа іноземних громадян;
 • пропаганда наукових знань, інформаційне та консультаційне забезпе­чен­ня аграрного виробництва;
 • наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно;
 • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, вироб­ничо-комерційна та посередницька діяльність;
 • зовнішньоекономічна діяльність та здійснення міжнародних зв'язків;
 • медична практика;
 • підготовка, перепідготовка та отримання робітничих професій.