01.04.2019 9067

Навчальний відділ

Іванова Наталія Анатоліївна
Іванова Наталія Анатоліївна

Іванова Наталія Анатоліївна

секретар ректорату, завідувач навчального відділу, доцент кафедри обліку і оподаткування

Демкова Олена Миколаївна
Демкова Олена Миколаївна

Демкова Олена Миколаївна

провідний фахівець навчального відділу

Сакал Тетяна Олександрівна
Сакал Тетяна Олександрівна

Сакал Тетяна Олександрівна

провідний фахівець навчального відділу

Цибенко Світлана Володимирівна
Цибенко Світлана Володимирівна

Цибенко Світлана Володимирівна

керівник виробничої практики

Навчальний відділ є основним структурним підрозділом університету. Його діяльність полягає в поєднанні централізованого керівництва та контролю за  навчально-методичною роботою в університеті на денній і заочній формах навчання й спрямована на виконання університетом завдань загального реформування державної системи вищої освіти з метою входження національної системи освіти і науки України в європейський простір.

Створений шляхом реорганізації відповідно до наказу Уманського державного аграрного університету № 226-а від 11.08.2009р. з метою підвищення рівня навчальної і методичної роботи.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ:

 • вивчення та аналіз нормативних документів щодо змісту і методів навчання, планування і організації навчального процесу й впровадження їх у освітню діяльність університету;
 • розробка нормативних документів університету та методичних рекомендацій, спрямованих на досягнення мети професійної діяльності;
 • вивчення передового досвіду, розробка та впровадження інноваційних технологій навчання й організації навчального процесу;
 • методичне забезпечення моніторингу освітньої діяльності університету;
 • співпраця з іншими структурними підрозділами щодо забезпечення навчального процесу стандартами освіти, навчальними планами і програмами навчання та супровід  їх у ході реалізації;
 • аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розробка заходів щодо його оптимізації та раціонального планування навчально-методичної роботи кафедр;
 • вивчення передового педагогічного досвіду та визначення проблем щодо змісту, якості навчання і організації навчального процесу.

 

ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

 • розробка спільно з деканатами робочих навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями, доведення їх до відома кафедр;
 •  участь у складанні графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул) контроль за їх виконанням;
 • складання розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;
 • облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання;
 • проведення семінарів та виробничих нарад із питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр,  наукової бібліотеки та іншими структурними підрозділами   університету;
 • систематичне інформування деканів та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету;
 • участь у складанні та реалізації планів підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету і контроль за їх виконанням;
 • складання плану та здійснення заходів щодо підготовки та готовності кафедр до нового навчального року.

 

КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

 • контроль за виконанням робочих навчальних планів  і за наявністю та станом навчальних робочих програм з дисциплін на кафедрах;
 • контроль за розподілом і виконанням навчального, наукового та методичного  навантаження науково-педагогічними працівниками університету;
 • контроль за станом ведення навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах і деканатах у відповідності з нормативними вимогами;
 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації навчального процесу;
 • контроль за виконанням індивідуальних планів НПП;
 • контроль за трудовою дисципліною НПП і студентів;
 •  контроль за ходом навчального процесу, за формуванням державних екзаменаційних комісій, захистом випускних робіт, державними екзаменами.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА:

 • оперативне реагування на нормативно-розпорядчу інформацію, яка надходить з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та його структурних підрозділів, а також з Міністерства аграрної політики та продовольства  України;
 • підготовка та забезпечення документацією деканатів, кафедр для здійснення навчального процесу в університеті;
 •  організація і підготовка проведення виробничих нарад з деканатами, заступниками деканів, технічними працівниками деканатів, секретарями ДЕК з поточних організаційних питань;
 • участь в організації державних екзаменаційних комісій і експертизі випускних робіт;
 • участь в складанні спільно з відділом кадрів статистичної звітності;
 • розподіл і контроль за раціональним використанням площ, відведених для навчального процесу та у період екзаменаційних сесій;
 • участь в організації роботи семінарів з підвищення педагогічної майстерності викладачів із запровадженням нових навчальних та інформаційних технологій;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів з навчальної та методичної роботи;
 • аналіз і узагальнення даних з навчальної, наукової та методичної роботи кафедр на підставі щорічних звітів кафедр;
 • підготовка проекту відповідей на листи з питань навчальної та методичної роботи;
 • визначення потреби та контроль за забезпеченням бібліотекою студентів навчальною й методичною літературою;
 • участь у складанні оперативного плану видання навчальної та методичної літератури.

Розклад дзвінків