14.09.2013 9178

Рейтингова оцінка діяльності викладача коледжу

Серед сукупності характеристик навчального процесу важливе значення мають кількісні й якісні показники професійної діяльності викладацького складу. Вони дозволяють сформувати професійний «портрет» педагога й оцінити його внесок в досягнення кінцевих цілей освітнього процесу. Саме тому ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС щорічно проводить рейтингову оцінку діяльності викладачів коледжу.

Одним із критеріїв оцінки є стан комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни. При цьому оцінюються такі види роботи: розробка нових лекційних курсів, методичних матеріалів до семінарських, лабораторних, практичних робіт, до виконання самостійної та курсової роботи чи курсового проекту, матеріалів організації навчальної практики. Оцінюється також участь у розробці навчальних планів, навчальних робочих програм, матеріалів для поточного, тестового, модульного контролю успішності студентів. Досягнення викладача в комп’ютерному забезпеченні навчальних дисциплін аналізується через створення ним електронних видань: комп’ютерна програма, електронний посібник, створення НМК на сучасних електронних носіях.

Основний показник рейтингу викладача – творча робота. Високо оцінюється співпраця з ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта», особливо участь у конкурсі «Педагогічні інновації», проведення майстер-класів, рецензування методичних матеріалів.

Якість діяльності викладача коледжу залежить також від проведених відкритих занять, виховних і спортивних заходів, взаємовідвідування занять і заходів, участь та перемога студентів в олімпіадах, у культурно-спортивних конкурсах і змаганнях.

У рейтингу враховується робота викладача в педагогічній і методичній радах, в циклових та методичних комісіях коледжу, виконання обов’язків куратора академічної групи, керівництво спортивною секцією, профорієнтаційна робота.

Особливий показник оцінки якості діяльності викладача – участь у організаційно-педагогічному забезпеченні розвитку навчального закладу, підтримка зовнішнього іміджу коледжу через участь у навчально-методичних і культурно-спортивних заходах на рівні села, району, області, на всеукраїнському і міжнародному рівнях (участь у конкурсах «Викладач року», «Куратор навчальної групи» та інші.).

До оцінки педагогічної діяльності викладача враховується і робота з матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, комп’ютеризація навчально-виховного процесу, забезпечення сучасною науково-методичною літературою (робочі зошити, методичні вказівки) і матеріалами на сучасних електронних носіях (тестові комп’ютерні програми, віртуальні лабораторії тощо). Критерії оцінки діяльності викладача обговорюються на засіданнях циклових комісій, організаційно-методичних комісій. Загальний рейтинг викладачів затверджується на засіданні методичної ради коледжу в кінці навчального року.

Рейтингова оцінка діяльності викладача коледжу
Рейтингова оцінка діяльності викладача коледжу

В 2012-2013 навчальному році найбільшу кількість балів при рейтинговій оцінці роботи отримали викладачі: Окіпняк Г.Й., Яворська Л.А., Гоч В.С., Голуб О.С., Бойко В.П., Сокирко С.О., Павлова Л.О., Олійник О.А., Демченко Н.Л., Потабенко Т.Л., Шеремет С.А., Бойко О.І., Павлик Н.Ф., Павлик В.П.

 

  Зав. методичним кабінетом ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС  Гордій М.П.