10.12.2013 10772

Тематика випускних, дипломних та магістерських робіт

Теми бакалаврських робіт

спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

 

 1. Земельні ресурси підприємства та економічна ефективність їх використання.
 2. Основні фонди підприємства і резерви підвищення ефективності їх використання.
 3. Оборотні засоби підприємства і шляхи підвищення ефективності їх використання.
 4. Оцінка економічної ефективності використання МТП і шляхи її підвищення.
 5. Капітальні вкладення і шляхи підвищення ефективності їх використання.
 6. Трудові ресурси підприємства і підвищення ефективності їх використання.
 7. Продуктивність праці в підприємстві та резерви її зростання.
 8. Оцінка сучасного стану кормової бази підприємства і шляхи її зміцнення.
 9. Резерви зниження собівартості продукції рослинництва
 10. Собівартість продукції тваринництва та шляхи її зниження.
 11. Економічна ефективність використання вантажного автотранспорту та резерви її підвищення.
 12. Аналіз економічної ефективності виробництва зерна та шляхи її підвищення.
 13. Аналіз економічної ефективності виробництва технічних культур та шляхи її підвищення.
 14. Аналіз економічної ефективності виробництва картоплі та шляхи її підвищення.
 15. Аналіз економічної ефективності виробництва овочів та шляхи її підвищення.
 16. Аналіз економічної ефективності виробництва молока та шляхи її підвищення.
 17. Аналіз економічної ефективності вирощування молодняку великої рогатої худоби на м'ясо та шляхи її підвищення.
 18. Аналіз економічної ефективності вирощування свиней на м'ясо та шляхи її підвищення.
 19. Виробництво продукції птахівництва на промисловій основі та оцінка його ефективності.
 20. Прибуток підприємства: суть, механізм формування та розподілу і резерви збільшення.
 21. Аналіз економічної ефективності інфраструктури і шляхи її підвищення (на прикладі підприємств району).
 22. Аналіз економічної ефективності роботи промислових і допоміжних підприємств та шляхи її підвищення (на прикладі одного-двох підприємств району).
 23. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств (на прикладі конкретних суб'єктів господарювання, незалежно від виду діяльності).
 24. Формування інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств.
 25. Стратегія забезпечення ефективного розвитку аграрної та переробної сфер сільського господарства.
 26. Формування і підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарському підприємстві.
 27. Удосконалення механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі бізнесу в сфері АПК.
 28. Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.
 29. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та шляхи її покращення.
 30. Підвищення економічної ефективності діяльності фермерських господарств.
 31. Економічна оцінка результатів господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.
 32. Система мотивації праці в сільському господарстві та шляхи її удосконалення.
 33. Аналіз інвестиційних процесів в сільськогосподарському підприємстві.
 34. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства та проблеми інвестиційного управління.
 35. Інвестування у відтворення основних фондів сільськогосподарського підприємства.
 36. Аналіз системи оплати праці у сільськогосподарському підприємстві та напрями їх удосконалення.
 37. Аналіз процесів формування і ефективності використання трудових ресурсів у сільськогосподарському підприємстві та визначення шляхів їх покращення.
 38. Ринок праці та розробка стратегії формування продуктивної зайнятості населення у сільській місцевості регіону.
 39. Особисті селянські господарства їх роль, місце і значення в розвитку аграрного сектора економіки регіону.
 40. Розробка економічної стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства.
 41. Оцінка конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського підприємства та шляхи її підвищення.
 42. Головні напрямки удосконалення матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства.
 43. Основні напрямки прискорення обороту оборотних засобів у сільськогосподарському виробництві.
 44. Конкурентноздатність фермерських підприємств в ринкових умовах та шляхи її підвищення.
 45. Економічні проблеми ціноутворення та напрями їх вирішення у підприємстві.
 46. Аналіз фінансового стану підприємства та розробка заходів щодо його поліпшення.
 47. Господарський ризик, його оцінка на підприємстві та розробка системи заходів із страхування від ризику.
 48. Економічна ефективність інноваційних процесів в сільськогосподарських підприємствах.
 49. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва та шляхи підвищення її економічної ефективності.
 50. Концентрація і спеціалізація сільськогосподарського виробництва та шляхи підвищення її економічної ефективності.
 51. Рентабельність виробництва сільськогосподарської продукції та резерви її підвищення.

Теми магістерських робіт

спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства» 

 1. Земельні ресурси та ефективність їх використання в аграрних підприємствах району.
 2. Трудові ресурси підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання.
 3. Продуктивність праці в аграрних підприємствах району і фактори її підвищення.
 4. Ефективність використання основних виробничих фондів і резерви її підвищення в с-г підприємствах району.
 5. Оборотний капітал аграрних підприємств і підвищення ефективності його використання.
 6. Інвестиції та їх ефективність в с-г підприємствах району.
 7. Витрати виробництва і собівартість продукції та шляхи її зниження.
 8. Прибуток підприємства: суть, механізм формування і резерви збільшення.
 9. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств, проблеми їх становлення і ефективного розвитку.

10. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств та шляхи її підвищення.

11. Агропромислова інтеграція і шляхи підвищення її ефективності (на прикладі підприємств району).

12. Ефективність діяльності с-г підприємств району та оцінка їх ринкової позиції.

13. Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльність с-г підприємств.

14. Спеціалізація аграрних підприємств району та шляхи підвищення її ефективності.

15. Галузева структура аграрних підприємств та шляхи підвищення її ефективності.

16. Цінова конкурентоспроможність с-г продукції та шляхи її підвищення.

17. Економічна ефективність виробництва і промислової переробки зерна (цукрового буряку, соняшника і шляхи її підвищення).

18. Виробництво продукції птахівництва на промисловій основі та його ефективність (на прикладі птахофабрики).

19. Ефективність промислового садівництва і шляхи її підвищення.

20. Ринок продукції (зерна, цукру, молока тощо): суть, проблеми формування і ефективного функціонування.

21. Прибуток підприємств: суть та проблеми збільшення в сільськогосподарських підприємствах району.

22. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва продукції олійних культур у сільськогосподарських підприємствах району .

23. Шляхи підвищення ефективності функціонування ринку круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах.

24. Формування механізму прибуткового зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах району області.

25. Розвиток рослинництва та забезпечення його ефективності у сільськогосподарських підприємствах району.

26. Організаційно-економічні умови ефективного виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах району.

27. Удосконалення економічного механізму виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах району.

28. Бізнес-план сільськогосподарського підприємства: методика складання та економічної оцінки.

29. Оцінка імовірності та розробка стратегії запобігання банкрутству підприємства.

30. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтування шляхів його розвитку.

31. Аналіз та визначення напрямів удосконалення амортизаційної політики підприємства, як основного чинника технічного оновлення сільськогосподарського виробництва.

32. Ринок зерна і напрямки його наповнення на прикладі підприємств району,

33. Ринок олійних культур і напрямки його наповнення (на прикладі підприємств району).

34. Ринок молока і напрямки його наповнення (на прикладі підприємств району).

35. Ринок м'яса та м'ясних продуктів: стан та перспективи розвитку (на прикладі підприємств району). 

Теми ДИПЛОМНИХ робіт

спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»

 1. Економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення.
 2. Ефективність використання основних виробничих фондів і напрями її підвищення.
 3. Економічна ефективність використання оборотних засобів і шляхи її підвищення.
 4. Економічна ефективність використання техніки і шляхи її підвищення.
 5. Економічна ефективність використання капітальних вкладень і шляхи її підвищення.
 6. Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
 7. Продуктивність праці та напрями її зростання.
 8. Економічна ефективність виробництва кормів і шляхи її підвищення.
 9. Резерви зниження собівартості продукції рослинництва.

10. Собівартість продукції тваринництва та шляхи її зниження.

11. Економічна ефективність використання вантажного автотранспорту та резерви її підвищення.

12. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення.

13. Економічна ефективність виробництва технічних культур та шляхи її підвищення.

14. Економічна ефективність виробництва картоплі та шляхи її підвищення.

15. Економічна ефективність виробництва овочів та шляхи її підвищення.

16. Економічна ефективність виробництва продукції плодівництва та шляхи її підвищення.

17. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення.

18. Економічна ефективність вирощування молодняку великої рогатої худоби на м'ясо та шляхи її підвищення.

19. Економічна ефективність вирощування свиней на м'ясо та шляхи її підвищення.

20. Економічна ефективність вирощування овець і шляхи її підвищення.

21. Формування та розподіл фінансових результатів і напрями їх покращення.

22. Ринок зерна і напрямки його наповнення на прикладі підприємств району.

23. Ринок олійних культур і напрямки його наповнення (на прикладі підприємств району).

24. Ринок молока і напрямки його наповнення (на прикладі підприємств району).

25. Ринок м'яса та м'ясних продуктів: стан та перспективи розвитку (на прикладі підприємств району).

26. Економічна ефективність інфраструктури і шляхи її підвищення (на прикладі підприємств району).

27. Ефективність роботи промислових і допоміжних підприємств та шляхи її підвищення.

28. Економічні засади функціонування фермерських господарств.

29. Формування інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

30. Формування і підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарському підприємстві.

31. Удосконалення механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі бізнесу в сфері АПК.

32. Роль інтеграційних процесів у підвищенні ефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

33. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та шляхи її покращення.

34. Економічна оцінка результатів господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

35. Система мотивації праці в сільському господарстві та шляхи її удосконалення.

36. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства та проблеми інвестиційного управління.

37. Інвестування у відтворення основних фондів сільськогосподарського підприємства.

38. Аналіз процесів формування і ефективності використання трудових ресурсів у сільськогосподарському підприємстві та визначення напрямів їх покращення.

39. Ринок праці та розробка стратегії формування продуктивної зайнятості населення у сільській місцевості регіону.

40. Особисті селянські господарства їх роль, місце і значення в розвитку аграрного сектора економіки регіону.

41. Розробка економічної стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства.

42. Оцінка конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського підприємства та шляхи її підвищення.

43. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення.

44. Головні напрямки удосконалення матеріально-технічної сільськогосподарського підприємства.

45. Основні напрямки прискорення обороту оборотних засобів у сільськогосподарському виробництві.

46. Конкурентноздатність фермерських підприємств в ринкових умовах та шляхи її підвищення.

47. Економічні проблеми ціноутворення та напрями їх вирішення у підприємстві.

48. Аналіз фінансового стану підприємства та розробка заходів щодо його поліпшення.

49. Економічна ефективність інноваційних процесів в сільськогосподарських підприємствах.

50. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтування шляхів його розвитку.

51. Аналіз та визначення напрямів удосконалення амортизаційної політики підприємства, як основного чинника технічного оновлення сільськогосподарського виробництва.

Тематика випускних, дипломних та магістерських робіт
Тематика випускних, дипломних та магістерських робіт