22.12.2017 6094

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

21 грудня в актовому залі Уманського національного університету садівництва відбулася конференція трудового колективу навчального закладу. До персональної президії заходу було одноголосно обрано делегатів: ректора Олену Непочатенко, першого проректора Івана Мостов’яка, головного бухгалтера Наталію Лису, голову Ради студентського самоврядування університету Володимира Макарчука, голову профспілкового комітету Маргариту Парубок.

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

В оголошеному порядку денному розглядалася низка питань:

  1. Звіт ректора про роботу Уманського НУС за 2017 рік;
  2. Дотримання умов та зміни до колективного договору УНУС;
  3. Зміни у складі до вченої ради університету.

Для роботи було обрано секретаріат у кількості трьох осіб: завідувача навчального відділу Наталії Іванової, начальника відділу кадрів Світлани Косенко, декана факультету менеджменту Наталії Вернюк. До лічильної комісії було обрано: к.с.-г. наук, доцента кафедри захисту і карантину рослин Ігоря Крикунова, к.с.-г.н., доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності Ігоря Гурського, к.с.-г.н., доцента кафедри лісового господарства Володимира Кульбіцького. Шляхом голосування також було визначено регламент роботи.

У звіті про пророблену за 2017 рік роботу ректор університету Олена Непочатенко висвітлила основні показники діяльності Уманського НУС та окреслила завдання колективу на наступний рік.

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

Сьогодні Уманський національний університет садівництва залишається вірним своєму покликанню – готувати висококваліфікованих фахівців, бути в авангарді розвитку вищої аграрної освіти.

Діяльність університетського комплексу з підготовки кадрів охоплює освітні рівні молодшого спеціаліста, бакалавра (за 19-ма спеціальностями) та магістра (за 18-ма спеціальностями), підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. Посилюється взаємодія факультетів і коледжів, які складають потужний навчально-науковий комплекс. Загалом, за всіма спеціальностями в університетському комплексі навчається 8153 особи.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 338 викладачі, у тому числі 330 штатних працівників і 8 сумісників. Серед науково-педагогічних працівників 10 % мають науковий ступінь доктора наук, 71 % – кандидата наук, 47 % – вчене звання доцента, 19 % – без наукового ступеня.

На штатних посадах працюють три Заслужених діячі науки і техніки, сім Заслужених працівників освіти України, два Заслужених економіста України, два Заслужений працівник сільського господарства і один Лауреат нагороди «Ярослава Мудрого», три майстри спорту України.

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

У звітному періоді робота університету була спрямована на формування контингенту студентів; моніторинг і підвищення якості навчального процесу; розвиток дистанційної освіти, впровадження сучасних технологій навчання; розширення підготовки іноземних студентів; ліцензування та акредитацію спеціальностей; удосконалення системи організації навчального процесу; удосконалення нормативної бази; виховну та спортивно-масову роботу. Здійснюється  цілеспрямована  робота  по  імплементації  Закону України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

У 2017 році відбулося розширення ліцензованого обсягу 3-х спеціальностей з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «Магістр». Ліцензовано нову спеціальність  «Комп’ютерні науки» (освітнім рівнем «Бакалавр»). Проведено акредитацію спеціальностей «Лісове господарство», «Технологія зберігання і переробки зерна», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Логістика», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм».

Серед найважливіших завдань університету в науковій роботі була і залишається підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. У 2017 році в університеті працювали три спеціалізовані вчені ради. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється через докторантуру із 7 спеціальностей та аспірантуру з 18 спеціальностей. У звітному році було захищено одинадцять кандидатських та одна докторська дисертації.

Наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених координували: Наукове товариство студентів та аспірантів Уманського НУС та Рада молодих учених.

У 2017 році до науково-дослідної роботи в університеті були залучені  студенти у 29 наукових гуртках та 97 проблемних групах. Упродовж звітного року вони брали участь у 7 міжнародних та 19 Всеукраїнських, регіональних і науково-практичних конференціях та 44 проблемних семінарах організатором яких був університет.

За активну участь у науково-дослідній та навчальній роботі у 2017 році студенти університету отримали: стипендію Президента України (2 особи), стипендію Кабінету Міністрів України (1 особа), Стена Форбса (11 осіб).

У 2017 році університет продовжив участь в проекті TEMPUS. У рамках проекту здійснювалась розробка тренінг курсів та їх реалізація на базі Уманського НУС. Також на базі університету відбулася моніторингова місія Національного Темпус офісу в Україні.

В університету успішно реалізується принцип мобільності студентів та професорсько-викладацького складу. У звітному році 4 аспіранти та 12 викладачів пройшли  стажування в  провідних університетах та наукових центрах Європи.

Рейтинг університету – важливий показник елітності навчальних закладів, що формує його імідж. Багаторічна напружена робота колективу університету сьогодні отримує високу оцінку на національному і міжнародному рівнях.

У 2017 році університет потрапив до топ-10 рейтингу кращих навчальних закладів аграрного профілю, посівши 6 місце.

У консолідованому рейтингу ТОП-200 університет займає 136 позицію. Нас визнають роботодавці як один з кращих аграрних навчальних закладів країни за якістю підготовки фахівців.

Навчально-виховна робота університету була спрямована на гармонійне поєднання навчання та наукової діяльності з духовним, фізичним, культурним розвитком молоді. Різноманітним і цікавим є студентське життя в нашому університеті, яке значною мірою організовує сама студентська молодь через раду студентського самоврядування.

У 2017 році колективи університету взяли участь більш чим в 50 творчих заходах регіонального, обласного та міжнародного значення.

Студенти університету отримали перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Україна очима молодих». Команда КВН «Made in УНУС» зайняла друге місце у Всеукраїнській аграрній лізі КВН. Упродовж року студенти університету брали активну участь у волонтерському русі, працюючи в дитячих будинках, організовуючи допомогу воїнам АТО.

Студенти університету є активними учасниками спортивних заходів. У 2017 році наші студенти взяли участь в 25 університетських, 35 – міських, обласних, 12 Всеукраїнських змаганнях.

Діяльність університету дає змогу закладати унікальні стандарти освіти та створювати умови для ефективної підготовки майбутніх фахівців – професіоналів своєї справи.

Головним завданням університету ректор виокремила надання якісних освітніх послуг, тому нагальними питаннями постають: відкриття спеціалізацій, що відповідають тенденціям розвитку суспільства; удосконалення форми дистанційного навчання; формування іміджу університету; запровадження новітні форми та методи профорієнтаційної роботи; забезпечення розвитку нових наукових напрямів фундаментальних і прикладних досліджень; створення спільних з іноземними партнерами центрів, лабораторій, технопарків, проведення спільних наукових досліджень, спільної видавничої діяльності; організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів.

У обговоренні звіту ректора взяли участь: заступник декана з виховної роботи факультету менеджменту Лілія Кустріч, секретар Ради студентського самоврядування університету Анастасія Резнік.

Заступник декана з виховної роботи факультету менеджменту Лілія Кустріч, розповіла делегатам трудового колективу про активну діяльність у напрямку виховання молоді, акцентуючи особливу увагу на патріотичному вихованні, пропагуванні здорового способу та високоморальних людських цінностях.

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

У свою чергу Анастасія Резнік, секретар Ради студентського самоврядування університету, звітувала про діяльність та досягнення студентського активу навчального закладу.

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

Учасники зборів трудового колективу одноголосно схвалили звіт ректора і задовільно оцінили його роботу.

Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік
Підведено підсумки діяльності Уманського НУС за 2017 рік

Голова профспілкового комітету Уманського НУС Маргарита Парубок, згідно з порядком денним, виступила зі звітом про умови та особливості реалізації колективного договору. Загальним рішенням зборів було внесено зміни до Колективного договору.

Загалом варто зазначити, що 2017 рік ознаменувався значним обсягом роботи, якісно виконаним зусиллями кожного з працівників великої університетської родини. Дякуючи професорсько-викладацькому складу навчальний заклад процвітає на благо рідної держави, незмінно зрощуючи висококваліфікованих спеціалістів, які є конкурентоздатними як на українському ринку праці, так і на світовій арені працевлаштування. І це не єдине досягнення колективу навчального закладу, адже в усіх сферах життєдіяльності університету відчувається постійне та стрімке прагнення до підкорення нових висот і засвоєння нових знань.

Прес-центр Уманського НУС