19.11.2012 1984

Нова висота Уманського національного університету садівництва

   За результатами всеукраїнського рейтингу "Компас – 2012” вже два роки поспіль Уманський національний університет садівництва входить у топ-десятку кращих ВНЗ України. Не за горами його 170-річчя – одного з найстаріших вищих навчальних закладів України, відомого і в Європі своїми здобутками і високим кваліфікаційним рівнем випускників.

 

   Старовинний виш називають "аграр­ним Кембріджем у серці України". Універси­тет сьогодні — це шість факультетів, де за 12-ма напрямами і 17-ма спе­ціальностями навчаєть­ся шість тисяч студентів. 28 кафедр, 450 викла­дачів, серед них 52 док­тори, професори і 280 кандидатів наук, доцен­тів. Готують агрономів та економістів, плодо­овочівників, маркетологів і фінансистів, фахівців менеджменту, лісового і садово-паркового гос­подарства, технологів переробки і зберігання врожаю — діло до душі може обрати кожна мо­лода людина.

   У нинішньому на­вчальному році розпо­чато підготовку за новим напрямом — "Туризм" (профіль підготовки — організація сільського зеленого туризму, тож є перспективи розгор­тання власного бізне­су) за спеціальностями "Екологія та охорона на­вколишнього середови­ща" і "Процеси, машини та обладнання для аг­ропромислових підпри­ємств".

   Крім того, в універ­ситеті відкрито військо­ву кафедру, тож випус­кники разом з дипломом будуть отримувати вій­ськове звання молодшо­го лейтенанта.

   На наступні 10 років університет акредито­вано, тобто підтвердже­но право готувати фахів­ців найвищої категорії з усіх економічних спеці­альностей.

   Сьогодні 62 відсо­тки першокурсників здо­бувають вищу аграрну освіту на місцях держав­ного замовлення. Після закінчення навчально­го закладу майже сто­відсотково спеціалісти й магістри, які навчали­ся за бюджетні кошти, працевлаштовуються, і більшість — у рідній Чер­каській області.

   Талановита молодь у виші має добрі перспек­тиви для занять наукою: в університеті функціо­нує аспірантура з 19-ти та докторантура із семи спеціальностей, три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисерта­цій. Діє дев'ять наукових шкіл, очолюваних акаде­міками і професорами, видаються два фахові наукові журнали, працює обладнана сучасними ін­формаційними засобами наукова бібліотека (не­щодавно підключена до безпровідної мережі In­ternet, WI FI).

   Фахівці університе­ту працюють над ви­конанням обласної ці­льової програми «Село Черкащини-2020». На базі університетсько­го підрозділу — інститу­ту післядипломної освіти та дорадництва — ство­рено Міжрегіональний навчально-практичний центр розвитку сільських територій.

   Науковці, викладачі, аспіранти і студенти бе­руть участь у престиж­них симпозіумах, конфе­ренціях, конгресах. Так, делегація науковців уні­верситету стала актив­ним учасником кругло­го столу "Інвестиційний потенціал агропромис­лового комплексу Чер­кащини", який проходив у рамках інвестиційно­го форуму "Черкащина інвестиційна-2012".

   Уманський націо­нальний університет са­дівництва давно вийшов на міжнародний простір і розвиває співробітни­цтво з національними установами та навчаль­ними закладами ба­гатьох країн світу. Зо­крема, ділові відносини підтримуються з універ­ситетами Польщі, Росії, США, Франції, Данії, Че­хії, Китаю, Узбекистану, Білорусії та іншими. Ви­кладачі і студенти щоріч­но проходять стажування та практичну підготов­ку в США, Франції, Ні­меччині, Данії, Фінлян­дії, Польщі. В 2012 році університет став повно­правним членом одного з найавторитетніших єв­ропейських об'єднань — Великої хартії універси­тетів Європи.

   В університеті скла­лася власна формула успіху — навчання, наука, спорт, художня са­модіяльність — все це доступне кожному сту­денту. 19 творчих колек­тивів, сім з яких мають почесне звання "на­родний". Розвиваєть­ся девять видів спор­ту; університет — база підготовки національної команди України  до міжнародних змагань з настільного тенісу.

   Успіхи і досягнен­ня колективу універси­тету гідно оцінені різ­ними нагородами. На огляді-конкурсі на кра­щий структурний підроз­діл "Дослідне поле" се­ред аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації, який проводило Міністерство аграрної політики та продовольства України, університет посів пер­ше місце і нагородже­ний дипломом.

   За участь у XXIV Між­народній агропромис­ловій виставці "Агро-2012", високий рівень підготовки та представ­лення експозиції ко­лектив університету на­городжено дипломом, подяками і золотими ме­далями у номінаціях: "За розробку і впроваджен­ня високопродуктивних сортів рослин сільсько­господарських культур" (кафедра генетики, се­лекції рослин та біотехнології); "За розробку і впровадження іннова­ційних технологій в ово­чівництві" (кафедра ово­чівництва); "За розробку та впровадження висо­коякісних консервованих продуктів функціональ­ного призначення" (ка­федра технології збері­гання і переробки плодів та овочів); "За науково-інформаційне забезпе­чення агропромислово­го виробництва в сфері оподаткування" (кафе­дра фінансів і креди­ту); "За вагомий внесок у формування інтегрова­ної системи економічної освіти і науки" (еконо­міки і підприємництва); "За розробку та впрова­дження інновацій в ме­неджмент агробізнесових структур" (факультет менеджменту).

 

Ольга ДАНИЛЕНКО

 

(З матеріалів газети «Черкаський край» №89 (19714) від 16 листопада 2012 року)