Кафедри

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології :: Факультет агрономії

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології є однією із найстаріших кафедр Уманського національного університету садівництва. За період існування співробітниками кафедри створено понад 150 сортів та гібридів сільськогосподарських культур, підготовлено велику кількість висококваліфікованих спеціалістів аграрного виробництва та науково-педагогічних кадрів, розроблено нові підходи в селекційних та генетичних дослідженнях рослин

вул. Інститутська 1, корпус №1, 1-й поверх, каб. №90–95
(04744) 3-41-63, факс 3-41-63

http://genetics.udau.edu.ua/

Кафедра загального землеробства :: Факультет агрономії

На сьогоднішній день кафедра забезпечує в повному обсязі виконання студентами програми навчальної та науково-практичної підготовки.

м.Умань, вул. Інститутська, 1, корпус №1, І-поверх, к.31
(04744) 3-22-13

http://zem.udau.edu.ua/

Кафедра біології :: Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кафедра біології об'єднує фундаментальні науки, такі як фізіологія рослин з основами біохімії, сільськогосподарська мікробіологія, хімія неорганічна і аналітична, хімія фізична і колоїдна, методи хімічного контролю стану довкілля, біологія, фізико-хімічні методи, гігієна і санітарія в галузі, технічна мікробіологія, мікробіологія галузі та інші, є теоретичною основою підготовки висококваліфікованих кадрів сільськогосподарського профілю, а також теоретичною основою галузі рослинництва, що визначає її практичне значення для землеробства та створення новітніх біотехнологічних розробок.

вул. Інститутська, 1, корпус №4, 1-й поверх, каб. №176-190
(04744) 3-20-63

http://biology.udau.edu.ua/

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності :: Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кафедра здійснює підготовку фахівців з освітнього напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у галузі знань «Природничі науки» за кваліфікацією 3439 «Організатор природокористування». Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст»

вул. Інститутська, 1, корпус №1, 2-й поверх, каб. №59
(04744) 3-44-01

http://ecology.udau.edu.ua/

Кафедра захисту і карантину рослин :: Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кафедра створена в 1938 році, фундатором і першим завідувачем (1938–1948) був професор Лопатін М..І. На сьогоднішній день є випусковою кафедрою з підготовки спеціалістів з захисту рослин за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

вул. Інститутська,1, корпус №1, 2-й поверх, каб.79
(04744) 3-42-25

http://zahist.udau.edu.ua/

Кафедра овочівництва :: Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кафедра овочівництва Уманського національного університету садівництва створена на базі кабінету овочівництва, заснованого в Уманському училищі садівництва і землеробства в 1907 році професором С.М. Вуколовим, який був першим її завідувачем та зробив значний внесок у розвиток наукового городництва, видавши у 1927 році підручник «Курс городництва».

вул. Інститутська, 1, корпус №1, перший поверх, к.85
(04744) 3-40-82

http://ovochi.udau.edu.ua/

Кафедра плодівництва і виноградарства :: Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

В Умані «Школа учнів садівничих» була започаткована ще в 1842 р. при Царициному саду (парк «Софіївка»). Нині кафедра плодівництва і виноградарства є провідною в підготовці фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» з плодівництва, розсадництва й виноградарства та забезпечує фахове садівниче спрямування спеціальностей «Садівництво і виноградарство», «Агрономія», «Захист рослин», «Садово-паркове господарство», «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів». Зі спеціальностей 06.01.07 «Плодівництво» і 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва» діє аспірантура й докторантура. Базою навчальної практики слугують університетські сади і ягідники, плодовий розсадник і виноградник, оранжерейно-тепличний комплекс і споруди закритого ґрунту, а виробничої – філії кафедри в передових садівничих господарствах України, Польщі, Німеччини, Італії та Фінляндії.

вул. Давиденка, 1, корпус № 2, другий поверх
(04744) 3-23-26

http://plodo.udau.edu.ua/

Кафедра української та іноземних мов :: Факультет менеджменту

На кафедрі викладаються такі дисципліни: українська мова, українська ділова мова, англійська, німецька, французька та латинська мови, ділова іноземна мова; ведеться робота з аспірантами за програмою кандидатського мінімуму. З 2001 року при кафедрі діють курси поглибленого вивчення іноземних мов, метою яких є удосконалення володіння іноземними мовами та підготовка до проходження виробничих та навчальних практик за кордоном.

вул. Інститутська, 1, корпус №4
(04744) 3-20-50

http://langs.udau.edu.ua/

Кафедра менеджменту :: Факультет менеджменту

Кафедру менеджменту створено у 2002 р. як профілюючу для підготовки фахівців однойменної спеціальності, відкритої в університеті у 1999р. Свою наукову та педагогічну кваліфікацію викладачі кафедри неодноразово підвищують під час стажувань в університетах США та Великобританії.

вул. Інститутська, 1, корпус №4, 2-й поверх
(04744) 3-33-04

http://mzedl.udau.edu.ua/

Кафедра публічного управління та адміністрування :: Факультет менеджменту

Кафедра є провідною і випусковою у підготовці бакалаврів і магістрів з публічного управління та адміністрування для економіки України

вул. Інститутська 1, корпус № 4, 2-й поверх, кабінет № 193
(04744) 3-22-35

http://mo.udau.edu.ua/

Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін :: Факультет менеджменту

Головною місією кафедри є формування у студентів високого рівня світоглядно-філософської, громадсько-політичної, громадянської, правової, моральної та естетичної свідомості і культури.

вул. Інститутська, 1, корпус № 4, 2-й поверх, каб. № 209
(04744) 3-22-26

http://social.udau.edu.ua/

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи :: Факультет менеджменту

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи – одна з наймолодших і найперспективніших випускових кафедр Уманського НУС

20305, м. Умань вул. Інститутська, 1, навчальний корпус №4, ауд. 249

http://tourism.udau.edu.ua/

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності :: Факультет економіки і підприємництва

Курс економіки сільського господарства викладався з часу перетворення Головного училища садівництва в Уманське училище землеробства і садівництва. Ініціатором його впровадження був кандидат наук, статський радник П.А. Загорський, який тривалий час викладав сільськогосподарську економіку.

вул. Інтернаціональна, 1, навчальний корпус №5
(04744) 3-87-89

http://economics.udau.edu.ua/

Кафедра економіки :: Факультет економіки і підприємництва

Кафедра забезпечує фундаментальну економічну підготовку студентів університету. Основна робота спрямована на підготовку нової генерації майбутніх працівників української економіки - активних учасників і творців цивілізованих ринкових відносин.

вул. Інститутська, 1, корпус №4, 2-й поверх, каб. №211
(04744) 3-22-26

http://economics.udau.edu.ua/

Кафедра обліку і оподаткування :: Факультет економіки і підприємництва

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Випускники кафедри поєднавши знання та практичні навички здобуті в процесі навчання, легко реалізовують свій потенціал на підприємствах всіх форм власності і господарювання, органах державного управління, банківських установах, представництвах іноземних та вітчизняних компаній.

вул. Інститутська,1, корпус №1
(04744) 3-44-41

http://oblik.udau.edu.ua/

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування :: Факультет економіки і підприємництва

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр". Випускники кафедри здатні працювати в галузі державних фінансів, зокрема в системах Міністерства фінансів, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, державних контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних установах.

м. Умань, вул. Глібка, 17
(04744) 3-53-64

http://finance.udau.edu.ua/

Кафедра інформаційних технологій :: Факультет економіки і підприємництва

На кафедрі вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: інформатика і програмування, інформатика та інформаційні технології, інформатика і системологія, інформатика та обчислювальна техніка, комп'ютери та комп'ютерні технології, комп'ютерні технології закритого грунту, економічна інформатика, методи обробки інформації і прогнозування, економетрія, АРМ агронома, інформаційно-консультативне забезпечення АПК, моделювання технологічних процесів, оптимізаційні методи і моделі, оптимізація бізнес-процесів підприємства, моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті, управлінські інформаційні системи в анализі і аудиті, інформаційні системи та технології в менеджменті, в готельно-ресторанній та туристичній індустрії, в управлінні організацією, в управлінні ЗЕД, в логістиці, інформаційні технології в обліку і аудиті, у фінансах, на підприємстві, в маркетингу тощо.


(04744) 3-33-08

http://ekis.udau.edu.ua/

Кафедра прикладної інженерії та охорони праці :: Інженерно-технологічний факультет

Кафедра прикладної інженерії створена згідно з наказом ректора № 293 від 04.07.2001 р. для забезпечення підготовки спеціалістів зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста.


(04744) 3-44-69

http://piop.udau.edu.ua/

Кафедра агроінженерії :: Інженерно-технологічний факультет

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації агропромислового виробництва освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

пров. Інтернаціональний, 1
(04744) 3-98-37, 3-98-93

http://pmoapv.udau.edu.ua/

Кафедра технології зберігання і переробки зерна :: Інженерно-технологічний факультет

Кафедра є випусковою для студентів напрямку підготовки – «Технологія зберігання і переробки зерна»

вул. Інститутська, 1, корпус №1, 1 поверх, каб. № 4-10
(04744) 3-43-82

http://zerno.udau.edu.ua/

Кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів :: Інженерно-технологічний факультет

На інженерно-технологічному факультеті готують фахівців із зберігання, консервування та переробки плодів і овочів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Випусковою є потужна кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів.

вул. Інститутська 2, корпус № 2, каб. 51 та 52
(04744) 3-12-22

http://tzppo.udau.edu.ua/

Кафедра математики і фізики :: Інженерно-технологічний факультет

Математика і фізика є тим самим фундаментом, на якому ґрунтуються всі природничі і прикладні науки. Без знання загальних закономірностей явищ природи і кількісних співвідношень реального світу, які вивчають ці науки, неможливо підготувати сучасного висококваліфікованого фахівця агропромислового комплексу.

вул. Інститутська,1 корпус №4, поверх 4
(04744) 3-23-47

http://math.udau.edu.ua/

Військова підготовка

Уманський національний університет садівництва в 2012 році уклав угоду з Національним університетом біоресурсів і природокористування України про навчання студентів на кафедрі військової підготовки за спеціальністю «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів» для сухопутних військ Збройних сил України.top