09.08.2019 432

Уманський національний університет садівництва: погляд крізь час. Частина 5. Становлення під час незалежності та сьогодення

З набуттям Україною незалежності розпочалося нове літочислення Уманської аграрної школи.

Як відомо, будь-якому соціально-економічному явищу притаманна єдність протилежностей, а отже трансформаційні процеси, пов’язані з утвердженням державності та переходом на ринкові відносини, супроводжувались певними труднощами. Становлення нових соціально-економічних відносин позначилось і на Уманському сільськогосподарському інституті. Перепідпорядкування вищих сільськогосподарських навчальних закладів, які входили в систему вищої аграрної освіти СРСР, Міністерству сільського господарства і продовольства України порушило систему матеріально-технічного постачання і забезпечення навчального процесу та наукових досліджень відповідними приладами і матеріалами, посібниками. Фінансування інституту здійснювалося лише поквартально. До того ж інфляція, що охопила країну у зв’язку з лібералізацією цін, поставили у важке економічне становище як студентів, так і викладачів, виникли труднощі в забезпеченні інституту теплом, електроенергією та іншими енергетичними ресурсами.

У цих умовах інститут шукає шляхи забезпечення навчально-виховного процесу на рівні вимог часу. При навчальному закладі створено мале орендне підприємство «Різоген» з вирощування садивного матеріалу ягідників, деревних і кущових рослин, працювало п’ять проблемних наукових лабораторій, очолювані професорами П.Г. Копитком, В.Ф. Мойсейченком, З.М. Грицаєнко, І.П. Чучмієм. Щороку розширювалися дослідження з госпдоговірної тематики. Обчислювальний центр поповнювався новою комп’ютерною технікою, переобладнувалися аудиторії і лабораторії, впорядковувалася територія, закладалися нові сади та розсадники.

Відповідно до вимог вищої школи, перебудовується навчальна робота, збільшується кількість годин для самостійної роботи студентів на кафедрах і в бібліотеці. Навчально-дослідне господарство «Родниківка» перейшло на орендні форми господарювання, в яких активну участь брали і студенти, і викладачі.

Велика увага приділяється розвитку науково-дослідної роботи. Результати наукових досліджень викладачів і студентів цього періоду оформлені у вигляді матеріалів тез наукових конференцій, монографій, наукових збірників, брошур, рекомендацій, опублікованих статей у журналах та інших сільськогосподарських виданнях. Були видані наукові збірники «Технология производства плодов и ягод в интенсивных насаждениях» (1991 р.), «Шляхи підвищення родючості ґрунту і врожайності зернових культур» (1992 р.), «Минеральное питание и продуктивность плодовых растений» (1992 р.), «Технологія вирощування технічних і кормових культур в зоні Лісостепу» (1992 р.) та ін. Видано кілька підручників і навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів і технікумів: «Агрохімія» (І.М. Карасюк, О.М. Геркіял, Г.М. Господаренко, 1991 р.), «Фруктани» (В.В. Скрипник, 1991 р.), «Землеробство» (В.П. Гордієнко, О.М. Геркіял, В.П. Опришко, 1991 р.), «Основи наукових досліджень у плодівництві, овочівництві, виноградарстві та технології зберігання плодоовочевої продукції» (В.Ф. Мойсейченко, 1992 р.), «Економіка сільського господарства» (О.І. Здоровцов, 1993 р.), «Технологія виробництва продукції сільського господарства» (за ред. і.М. Карасюка, 1993 р.), «Морфологічні критерії та генезис сучасних ґрунтів України» (М.В. Недвига, 1994 р.) та ін.

Розвивалися міжнародні зв’язки інституту, відбувався обмін викладачами, аспірантами, студентами. Уманські студентки Н. Гончарук та О Грінчак стажувалися протягом року на сільськогосподарському факультеті Каліфорнійського університету (м. Девіс); старші викладачі Н.К. Рудюк та Т.Г. Сухомейло протягом трьох місяців підвищували там свої знання англійської мови; студенти США Дон Бін і Марк Роуз протягом року навчалися на агрономічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту; аспірантка Леслі Петтон здійснювала тут підготовку дисертації.

Налагоджувалися дружні зв’язки з Вищою школою управління сільськогосподарським виробництвом (менеджерів) в Анже (Франція), зокрема з президентом філії Європейського центру наукових досліджень, аграрної освіти і культурного розвитку села О. фон Вегезаком. З вересня 1992 р. там проходили річну практику студенти агрономічного факультету О.І. Коваль і Ю.І. Цимбарович. У листі на адресу ректора інституту О. фон Вегезак писав: «...ми знаходимось під враженням надзвичайної дисциплінованості в праці, чудових сільськогосподарських знань і симпатичного характеру Ваших студентів... ми будемо раді зберігати і надалі це плідне співробітництво...».

Динамічні процеси національного піднесення позитивно вплинули на діяльність Уманського сільськогосподарського інституту. Незважаючи на фінансові труднощі, навчальний заклад продовжував залишатись одним з провідних у системі аграрної освіти і науки. Колектив ВНЗ розгорнув напружену, інтенсивну роботу, спрямовану на реформування навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання та демократичних принципів освіти.

У 1994 р. навчальний заклад відзначив свій 150-річний ювілей. За результатами експертного опитування 166 вищих навчальних закладів, проведеного Міжнародною агенцією кадрів, акредитованою при Європейському центрі вищої освіти та об’єднаній Раді Європи ЮНЕСКО, у 1995 році навчальний заклад увійшов до 20 кращих ВНЗ України як такий, що готує найкращих за рівнем фахової підготовки спеціалістів.

З 1995 р. і по 2002 р. очільником навчального закладу став доктор с.-г. наук, професор О.М. Геркіял. За його керівництва 4 березня 1996 р. Наказом кабінету Міністрів України Уманському сільськогосподарському інституту надано статус Уманської сільськогосподарської академії.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 1997 року Уманську сільськогосподарську академію акредитовано за ІV найвищим рівнем.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. позначився активною розбудовою всіх напрямів діяльності навчального закладу: поліпшився якісний склад викладачів, оновлено матеріально-технічну базу, відкрилися нові напрями, спеціальності, факультети. Так, 16 серпня 1999 р. на базі економічного факультету створено факультет економіки і підприємництва та факультет менеджменту.

24 жовтня 2000 р. Уманську сільськогосподарську академію перейменовано в Уманську державну аграрну академію.

У цей період у навчальний процес упроваджуються навчальні плани та програми, спрямовані на підвищення рівня викладання, поліпшення організації самостійної роботи студентів. Широко використовується кредитно-модульна система оцінювання рівня знань студентів відповідно до вимог навчання в контексті Болонського процесу.

З 2002 р. ректором академії обрано доктора с.-г. наук, професора П.Г. Копитка. У цей період продовжується активний розвиток усіх сфер діяльності навчального закладу. Також 4–6 жовтня 2002 р. Уманська державна аграрна академія стала співорганізатором і місцем проведення заключного гала-концерту Всеукраїнського фестивалю художньої творчості вищих аграрних закладів «Софіївські зорі».

У 2002 році академія провадила діяльність у рамках спільного українсько-американського проекту підтримки приватних сільськогосподарських товаровиробників. Протягом двох років заклад вищої освіти брав участь у проекті «ТАСІС» «Впровадження Болонської угоди в навчальний процес» під назвою «UKRABOL».

2 червня 2003 р. Уманська державна аграрна академія отримала статус Уманського державного аграрного університету.

У 2004 році університет був занесений до каталогу кращих підприємств України «Діловий імідж України» та став лауреатом рейтингу вищих навчальних закладів України – «Київська Русь-2004».

У 2005 р. за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність та модернізацію освіти Міністерством освіти і науки України Уманському ДАУ було присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти».

Індустріально-технічний розвиток виробництва в цілому та сільського господарства зокрема спонукав до створення в університеті 17 лютого 2006 р. інженерно-технологічного факультету

З 2008 р. по 2012 р. університет очолював доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України А.Ф. Головчук.

У цей період, згідно з результатами ІІ Всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів України «Компас» (2009 р.), Уманський державний аграрний університет за якістю підготовки фахівців та їхньою конкурентноспроможністю на ринку праці посів дев’яте місце серед 234 вищих навчальних закладів.

Всебічний розвиток сільськогосподарської діяльності, а також зростання авторитету та престижності професій садівника і лісівника сприяло створенню у 2009 р. в університеті факультету лісового і садово-паркового господарства

28 грудня 2009 р. університет, відповідно до Указу Президента України №1111/2009, отримав статус національного та був перейменований в Уманський національний університет садівництва.

Починаючи з 2013 р. і дотепер, університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України О.О. Непочатенко.

У червні 2013 р. університет став офіційним членом Міжнародної асоціації наукового садівництва (ISHS, м. Левен, Бельгія).

У 2014 році університет здобув право на участь у проекті 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів»).

У рамках проекту SUAFRI-EPC Уманський НУС включено до он-лайн переліку організацій, які є потенційними партнерами в реалізації проектів за програмою Європейського Союзу з науки та інновацій на 2014–2020 рр. «Горизонт 2020». Загалом міжнародна наукова діяльність університету провадиться в рамках 32 договорів про співпрацю з іноземними освітніми закладами, які передбачають академічний обмін студентами та викладачами за стипендіальними та грантовими програмами. На даний час університет має двосторонні партнерські угоди з Польщею, Болгарією, Францією, Чеською республікою, Німеччиною, Королівством Таїландом, Монголією, Фінляндією, Канадою, Австралією, Швецією, Швейцарією, Нідерландами, Італією та США, функціонують стипендіальні та грантові програми.

Нині Уманський національний університет садівництва – багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. У структурі університету – 6 факультетів, на яких здійснюється ступенева підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра з 8 галузей знань, 15 напрямів підготовки, 19 спеціальностей, навчається близько 4,8 тис. студентів.  Успішно функціонує 13 наукових шкіл, очолюваних відомими вченими – докторами наук; створено 22 науково-дослідних та навчально-наукових лабораторій.

Уманський НУС є регіональним університетським центром, до складу якого входять 7 вищих навчальних закладів Черкаської й Одеської областей І-ІІ рівнів акредитації (Городищенський, Тальнівський, Тальянківський, Уманський, Чигиринський, Шевченківський, Ананьївський коледжі). В університеті функціонує сім навчальних корпусів, навчально-культурний центр, метеорологічна станція, інформаційно-обчислювальний центр, НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», навчально-науково-виробничий відділ, Центр культури і виховання студентів, центр професійного розвитку та консультування, наукова бібліотека з книжковим фондом понад 254 тисячі примірників, 15 науково-дослідних і проблемних лабораторій, спортивний комплекс, шість гуртожитків і низка об’єктів соціальної інфраструктури.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 395 науково-педагогічних працівників: 18 академіків, 36 докторів наук, 37 професорів, 264 кандидати наук, 158 доцентів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється шляхом навчання в докторантурі й аспірантурі, де на 18 кандидатських та 7 докторських спеціальностях навчається 78 аспірантів і 4 докторанти, а також у результаті самостійного виконання дисертаційних робіт здобувачами. Керують аспірантами та здобувачами 40 наукових керівників – докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів.

За роки незалежності в університеті захищено 48 докторських та 416 кандидатських дисертацій. За останні п’ять років співробітниками університету одержано 139 патентів на корисну модель, 11 авторських свідоцтв, 92 акти впровадження результатів досліджень у виробництво.

За час існування навчального закладу сільське господарство отримало понад 40 тисяч висококваліфікованих фахівців. Серед тих, хто почав свій життєвих і творчий шлях у стінах Уманського університету – 32 академіки, понад 734 доктори наук і 2054 кандидатів наук; 23 випускники нагороджені Золотою Зіркою Героя Соціалістичної Праці, а О.Н. Парубок і Л.Й. Шліфер удостоєні цієї нагороди двічі; Герой Радянського Союзу Ю.К. Глібко, Герої України О.С. Масельський, Л.Г. Яковишин, Герой Небесної Сотні В.В. Васільцов, народні депутати України, ціла плеяда науковців і відомих державних діячів, керівників підприємств, фахівців-господарників.

Сьогодні Уманський національний університет садівництва – це класичний університет дослідницького типу, основним завданням якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Колектив закладу вищої освіти з впевненістю дивиться у майбутнє, адже вікові освітні традиції є не лише постійним і безапеляційним стимулом до вдосконалення й оновлення, а й спонукають до підтримки іміджу знаного наукового осередку вітчизняної вищої освіти.