01.09.2013 5116

Дисертації

 1. Патыка Т.И.  Bacillus thuringiensis в микробиологическом контроле численности насекомых [Текст].- Чернигов, 2010.- 352 с.
 2. Пархоменко О.Л.  Bacillus Thuringiensis як чинник регулювання чисельності мінуючих фітофагів [Текст]: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 03.00.07 - мікробіологія/ О.Л.Пархоменко.- Сімферополь, 2012.- 181 с.
 3. Заморський В.В.  Агробіологічне обгрунтування конструкцій насаджень яблуні в Лісостепу України: дисертація на здобуття наук. ступ. доктора с.г. наук: 06.01.07 - плодівництво/ В.В.Заморський.- Умань, 2011.- 401 с.
 4. Цандур М.О.  Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у південному Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора с.г. наук: 06.01.01 - загальне землеробство/ М.О.Цандур.- Київ: "ЛОГОС", 2009.- 39 с.
 5. Вага Л.І.  Азотобактер у грунтах лісостепу України: поширення і біологічна активність [Текст].- Київ, 2010.- 173 с.
 6. Карпенко В.П.  Біологічне обгрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому [Текст].- Умань, 2011.- 567 с.
 7. Чернега А.О.  Біологічні процеси і продуктивність посіві ячменю озимого за дії гербіциду калібр-75 та регулятора росту рослин біолан [Текст]: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 03.00.12 - фізіологія рослин/ А.О.Чернега.- Умань, 2012.- 189 с.
 8. Коева Ж.В.  Вертикальная интеграция предприятий виноградарско-винодельческого подкомплекса АПК [Текст]: диссертация на соиск. науч.степ. канд. экон. наук: 08.00.04 - экон. и управл. предприятиями/ Ж.В.Коева.- Одесса, 2012.- 249 с.
 9. Хорунжий А.  Весняний дощ [Текст].- Київ: Рад. письменник, 1954.- 232 с.
 10. Рябенька М.О.  Відтворення основних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК (Текст): дисерт. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - екон. та управл. підприємствами/ М.О.Рябенька.- Умань, 2012.- 191+(16) с.
 11. Шпота В.И.  Горчично-рапсовые гибриды: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.х. наук/ В.И.Шпота.- Краснодар: "Советская Кубань", 1959.- 17 с.
 12. Слободяник Л.М.  Господарсько-біологічні особливості інтродукованих сортів яблуні в інтенсивних насадженнях правобережного лісостепу України [Текст].- Умань, 2009.- 220 c.
 13. Тригубенко О.С.  Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст]: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.03 - екон. та управл. націон. господарством/ О.С.Тригубенко.- Умань, 2012.- 211 с.
 14. Машинник О.О.  Ефективність позакореневих підживлень ячменю ярого мікродобривами на чорноземі опідзоленому правобережного Лісостепу України [Текст]: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 06.01.04 - агрохімія/ О.О.Машинник.- Умань, 2012.- 221 с.
 15. Шамрін Р.В.  Забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (Текст): дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - екон. і управл. підприємствами/ Р.В.Шамрін.- Запоріжжя, 2012.- 259 с.
 16. Немкович О.Б.  Залучення та використання банківських кредитів сільськогосподарськими підприємствами: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - економ. та управл. підприємствами/ О.Б.Немкович.- Рівне, 2011.- 257 с.
 17. Василишина О.В.  Збереження якості плодів вишні з післязбиральною обробкою речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки [Текст].- Умань, 2011.- 268с.
 18. Смолій Л.В.  Інвестиційне забезпечення розвитку буряківництва у сільськогосподарських підприємствах [Текст].- Умань, 2011.- 227, [3] с.
 19. Бондаренко Н.В.  Кредитне забезпечення поточної діяльності сільськогосподарських підприємств: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - економ. та управлін. підприємствами/ Н.В.Бондаренко.- Умань, 2011.- 236 с.
 20. Вершигора П.П.  Люди з чистою совістю [Текст].- Київ: Політвидав, 1974.- 568 с.
 21. Фролова Н.П.  Некоторые приемы повышения семенной продуктивности клевера красного одноукосного в подтаежной зоне Омской области: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.х. наук/ Н.П.Фролова.- Казань, 1966.- 24 с.
 22. Жигаев Г.Н.  Новый метод борьбы с проволочниками с помощью приманочных посевов: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.х. наук/ Г.Н.Жигаев.- Киев, 1955.- 16 с.
 23. Любич В.В.  Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому правобережного лісостепу України [Текст].- Умань, 2010.- 224с.
 24. Малюга Л.М.  Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст].- Умань, 2011.- 216с.
 25. Діхтяренко А.В.  Особливості вирощування саджанців лимонника китайського із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України [Текст].- Умань, 2009.- 190 c.
 26. Кокоба Ю.А.  Особливості розмноження глоду зеленими стебловими живцями в правобережному Лісостепу України (Текст): дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 06.01.07 - плодівництво/ Ю.А.Кокоба.- Умань, 2012.- 205
 27. Гав'юк П.М.  Продуктивність смородини чорної (Ribes Nigrum L.) залежно від елементів технології вирощування в правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. с.-г. наук: 06.01.07 - плодівництво/ П.М.Гав'юк.- Київ: "ЦП "Компринт", 2011.- 19 с.
 28. Мельниченко Т.В.  Продуктивність сортів селери коренеплідної за вдосконалення технології вирощування розсади в правобережному Лісостепу України: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 06.01.06 - овочівництво/ Т.В.Мельниченко.- Харків, 2012.- 162 с.
 29. Буцик Р.М.  Продуктивність суниці залежно від укривання насаджень, мульчування грунту й удобрення в правобережному лісостепу України [Текст].- Умань, 2011.- 229, [12] с.
 30. Блага И.П.  Развитие и повышение интенсификации животноводства в колхозах Закарпатской области: автореф. дисс. на соиск.учен.степ. экон.наук/ И.П.Блага.- К., 1966.- 19 с.
 31. Поротькин Е.И.  Режим орошения сахарной свеклы в Куйбышевской области при поливе дождеванием и по бороздам: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.х. наук/ Е.И.Поротькин.- Киев: тип. К.-Свят. р-на, 1965.- 25 с.
 32. Улянич Ю.В.  Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами/ Ю.В.Улянич.- Умань, 2012.- 203 с.
 33. Гайдай І.В.  Розробка технології плодово-ягідних алкогольних напоїв підвищеної біологічної цінності: авториф. дисертації на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук: 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння/ І.В.Гайдай.- Київ, 2012.- 252 с.
 34. Жеребор Т.А.  Ростова й функціональна активність Azotobacter Vinelandii i Azotobacter Chroococcum за дії лектину картоплі: автореф. дис. на здобуття наук.ступ.канд.с.г.наук: 03.00.07 - мікробіологія/ Т.А.Жеребор.- Чернігів: ДЦ НТіЕІ, 2010.- 22 с.
 35. Аниченкова О.В.  Совершенствование организационно-экономического механизма производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях [Текст]: дисерт на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.04 - экон. и управл. предприятиями/ О.В.Аниченкова.- Симферополь, 2011.- 235 с.
 36. Григорьев Н.Я.  Сравнительное изучение способов и глубин основной обработки южных черноземов Сталинградской области: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд .с.х. наук/ Н.Я.Григорьев.- Москва: ТСХА, 1957.- 20 с.
 37. Крайнев Д.К.  Столетний опыт степного лесоразведения в Велико-Анадоле: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. с.х.наук/ Д.К.Крайнев.- Ольгинка, 1951.- 11 с.
 38. Руденко М.М.  Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств з використанням фінансового лізингу: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - екон. та управління підприємствами/ М.М.Руденко.- Умань, 2011.- 239 с.
 39. Слєпцов В.А.  Трансформація особистих селянських господарств у напрямі використання трудового потенціалу [Текст]: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - екон. та управл. підприємствами/ В.А.Слєпцов.- Миколаїв, 2012.- 293 с.
 40. Мамчур Т.В.  Удосконалення способів вирощування саджанців порічок із стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України [Текст].- Умань, 2011.- 178, [9] с.
 41. Байлук С.І.  Удосконалення технології виробництва сидру: автореф.дис. на здобут. наук.ступ. канд. техн. наук: 05.18.07 - технологія продуктів бродіння/ С.І.Байлук.- Ялта: СПД Запорожець Є.Є., 2007.- 22 с.
 42. Євчук Я.В.  Удосконалення технології сушіння плодів глоду: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук: 05.18.13 - технол. консерв. і охолодж. харчових продуктів/ Я.В.Євчук.- Київ, 2012.- 222 с.
 43. Мамчур О.В.  Фізіологічні основи продуктивності рослин кукурудзи за дії регуляторів росту зеастимуліну та емістиму С [Текст].- Львів, 2010.- 164, [2] с.
 44. Рогач Т.І.  Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продуктивності соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему [Текст].- Вінниця, 2011.- 184с.
 45. Заболотна А.В.  Фізіологічні процеси і продуктивність пшениці ярої при застосуванні гербіциду лінтур -70WG і регулятора росту емістим С у правобережному Лісостепу України [Текст]: дисерт. на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 03.00.12 - фізіологія рослин/ А.В.Заболотна.- Умань, 2012.- 205 с.
 46. Зборовська Ю.Л.  Формування експортного потенціалу переробних підприємств АПК [Текст].- Умань, 2011.- 223, [4] с.
 47. Михайловина С.О.  Формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств [Текст].- Умань, 2011.- 195, [43] с.
 48. Гошко Т.Д.  Формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивної трудової міграції сільського населення: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд екон.наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами/ Т.Д.Гошко.- Львів: СПДФО Марусич М.М., 2011.- 20 с.
 49. Бутко Н.В.  Формування та використання ресурсного потенціалу підприємств продуктових підкомплексів АПК: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - екон. та управл. підприємствами/ Н.В.Бутко.- Умань, 2012.- 233
 50. Уланчук А.І.  Формування та ефективне використання трудового потенціалу молоді в умовах реформування сільського господарства: автореф. дисс. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.07.02 - екон. с.г. і АПК/ А.І.Уланчук.- Миколаїв, 2000.- 18 с.
 51. Деркач Т.А.  Формування та ефектинвість використання оборотних засобів зернових складів: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.04 - екон. та управл. підприємствами/ Т.А.Деркач.- Умань, 2012.- 210 с.
 52. Загороднюк О.В.  Формування та розвиток ринку риби і рибної продукції України [Текст]: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: 08.00.03 - екон. та управл. нац. господарством/ О.В.Загороднюк.- Київ, 2012.- 193
 53. Транченко О.М.  Формування та розвиток стратегічного управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств [Текст].- Умань, 2011.- 238с.
 54. Токар А.Ю.  Формування якості плодів і ягід та її збереження за удосконаленої технології некріплених виноматеріалів [Текст].- Умань, 2010.- 364с.
 55. Токар А.Ю.  Формування якості плодів і ягід та її збереження за удосконаленої технології некріплених виноматеріалів [Текст].- Умань, 2010.- 635 с.- додатки
 56. Ключенко В.В.  Фосфатмобілізувальні бактерії в агроценозах пшениці озимої південного Степу України: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 03.00.07 - мікробіологія/ В.В.Ключенко.- Умань, 2012.- 171 с.
 57. Ключенко В.В.  Фосфатмобілізувальні бактерії в агроценозах пшениці озимої південного Степу України: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. с.г. наук: 03.00.07 - мікробіологія/ В.В.Ключенко.- Умань, 2012.- 171 с.