16.06.2014 1979

Квітень-червень, 2014

Аграрна економіка. Фермер : базовий рівень [Текст]: навч. посібник. Т.1/ К. Бекманн, Й. Бреккер, Д. Карг, В. Карлштеттер; ред. Х. Лохнер , Й. Бреккер ; пер. з нім.- Київ: Інтас, 2007.- 615,[8] с.

За допомогою двотомного підручника всім зацікавленим надається можливість швидко отримати високий рівень практичних знань у галузі сільського господарства, а також важливі поради щодо використання їх на практиці.

Теоретична механіка [Текст]: у 2-х ч. підручник. Ч.1. Статика. Кінематика/ О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий.- Київ: Агроосвіта, 2013.- 576 с.

У першій частині викладено два перші розділи теоретичної механіки: статика і кінематика. У матеріалах підручника висвітлюються основні теоретичні положення цих розділів, надається багато прикладів розв’язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, а також  допомагає у самостійній роботі студентів, розв’язуванні задач, виконанні лабораторно-практичних та розрахунково-графічних робіт. Значне місце відведено розв’язуванню практичних інженерно-технічних задач.

Теоретична механіка [Текст]: у 2-х ч. підручник. Ч. 2. Динаміка. Основи аналітичної механіки/ О.І. Литвинов, Я.М. Михайлович, А.В. Бойко, М.Г. Березовий.- Київ: Агроосвіта, 2013.- 576 с.

У другій частині викладено два других розділи теоретичної механіка: динаміка та основи аналітичної механіки. У матеріалах підручника висвітлено основні теоретичні положення цих розділів, надано багато прикладів розв’язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, а також  допомагає у самостійній роботі студентів, розв’язуванні задач, виконанні лабораторно-практичних та розрахунково-графічних робіт.

Економіка сільського господарства [Текст]: навч. посібник/ В.К. Збарський, М.Ф. Бабієнко, М.М. Кулаєць, І.М. Синявська.- Київ: Агроосвіта, 2013.- 352 с.

Виділено основні проблеми та закономірності розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реформування відносин власності на землю та майно. Опрацьовано економічний механізм забезпечення дії закону вартості в усіх галузях і сферах агропромислового комплексу. Визначено заходи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на основі його кооперації, інтеграції та інтенсифікації. Запропоновано шляхи подальшого розвитку всіх форм господарювання на селі.

Зінченко О.І.  Кормовиробництво [Текст]: підручник/ О.І. Зінченко, Г.І. Демидась, А.О. Січкар.- Вінниця: Нілан - ЛТД, 2014.- 515,[1] с.

Висвітлено біологічні та екологічні особливості кормових культур, питання створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні технології виробництва, заготівлі, зберігання і оцінки кормів. Розглянуто основи польового травосіяння, вирощування польових культур у кормових сівозмінах, принципи конвеєрного виробництва кормів, програмування врожайності кормових культур та ін. Приділено увагу насінництву кормових культур.

Караман С.О.  Українська мова за професійним спрямуванням [ Текст]: навч. пос./ С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша; за ред С.О. Карамана, О.А. Копусь.- Київ: Літера ЛТД, 2013.- 544с.

У навчальному посібнику висвітлено основні закономірності фонетичної і граматичної систем української мови, проаналізовано відповідно до сучасних наукових принципів питання лексикології та фразеології, проблеми перекладу та редагування наукових текстів, теоретичні засади термінознавства, описано норми професійного мовлення, обґрунтовано правила ведення ділової документації у різних сферах діяльності, запропоновано завдання і вправи проблемно-наукового характеру.

Недвига О.Є.  Атлас хвороб картоплі [Текст]/ О.Є.Недвига, І.І. Мостов'як, О.О.Фоменко; за ред. О.Є. Недвиги.- Умань; Вінниця: Едельвейс і К, 2014.- 335,[1] с.

У навчальному посібнику наведено біологічні особливості картоплі та ураженість її окремими хворобами, вимоги до умов вирощування і зберігання урожаю, розвиток, нагромадження та пристосованість патогенів. Стосовно кожної хвороби викладено практичні підходи до фітосанітарного моніторингу, визначається стратегія і тактика системи захисту рослин  на основі екологічної концепції.

Орбан-Лембрик Л.Е.  Психологія управління [Текст]: навч. посібник.- 2-ге вид., доп.- Київ: Академвидав, 2010.- 541,[2] с.

Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяль-ності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально – психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку, управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників, стилів керівництва тощо. Означені питання висвітлені у навчальному посібнику, адресованому студентам ВНЗ.

Каліна Н.Ф.  Психотерапія [Текст]: підручник.- Київ: Академвидав, 2010.- 284,[2] с.

Загальні засади психотерапії системно розглянуто у пропонованому підручнику. Докладно проаналізовано прийоми і методи психоаналізу, юнгіанства, гельштальттерапії, когнітивного, екзистенціального, гуманістичного підходів, тілесно орієнтованої психотерапії, структурного психоаналізу. Підручник буде корисний всім хто прагне глибше зрозуміти себе, опанувати способи подолання психологічних проблем, надання допомоги в життєвих ситуаціях тим, хто її потребує.

Екотоксикологія [Текст]: навч. посібник/ В.В.Снітинський, П.Р.Хірівський, П.С.Гнатів, Г.Л.Антоняк.- Херсон: Олді - плюс, 2011.- 327,[1] с.

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсикодинаміки, екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладено сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екзотоксинів: хімічних елементів, отруйних сполук,  стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.