19.12.2012 2415

Жовтень, 2012

 

Малик Л.О.  Менеджмент організацій у лісовій сфері [Текст]: навч. посібник/ За ред. М.В.Вачевського.- К.: Кондор, 2010.- 400,[1] с.

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методологічні й практичні засади менеджменту організацій у лісовій сфері, проблеми ведення лісового господарства в сучасних умовах ринкової економіки та суспільному житті країни. Наведено приклади ведення лісового господарства в ДП «Сколівський лісгосп». Посібником передбачено вивчення теоретичних і практичних основ менеджменту організацій в обсязі передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять студентів, які оволодівають професією менеджера лісового господарства для сучасного ринку з відповідним рівнем формування професійної компетенції.

 

Палеха Ю.І.  Менеджмент персоналу [Текст]: навч. посібник - К.: Ліра - К, 2010.- 336,[1] с.

 

Мета навчального посібника – розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволяють проконтролювати ступінь засвоєння знань.

 

Фінанси регіону [Текст]: навч. посібник/ М.А.Коваленко, Т.О.Мацієвич, Г.М.Полевик, Н.В.Радванська; За ред. М.А.Коваленка.- Херсон: Олді - плюс, 2010.- 311,[1] с.

 

У посібнику висвітлено теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів, оцінки фінансового потенціалу, прогнозування фінансового розвитку регіону. Може бути корисним для менеджерів регіону, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону.

 

Статистика [Текст]: навч. посібник/ С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак.- 2-ге вид., доп. і випр.- Львів: Новий світ-2000, 2011.- 428,[1] с.

 

У посібнику висвітлені питання статистики як самостійної галузі наук і навчальної дисципліни, що формує знання, навики і вміння збору інформації про масові явища суспільного життя, узагальнення і систематизації даних та їх всебічного аналізу. Прикладний характер методів статистичного дослідження проілюстровано великою кількістю прикладів їх практичного застосування для оцінки, аналізу і прогнозування розвитку різноманітних соціально-економічних явищ і процесів.

 

Канцір І.А.  Макро- мікроекономіка: від теорії до практики [Текст]: навч. посібник/ І.А.Канцір, О.І.Кліпкова, Л.В.Іванець.- Львів: Новий Світ-2000, 2011.- 441,[1] с. (Вища освіта в Україні)

 

Навчальний посібник носить системний характер і складений відповідно анотації дисциплін «Макроекономіка» та «Мікроекономіка» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Облік та аудит» і «Економіка і підприємництво», які викладаються студентам економічних спеціальностей. Даний посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного.

 

Туркот Т.І.  Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посібник.- К.: Кондор, 2011.- 626,[2] с.

 

У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної і комунікативної культури викладача, його лекторської майстерності та іміджу.

 

Адамик Б.П.  Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст]: підручник.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Київ: Кондор, 2011.- 415,[1] с.

 

У підручнику розкриваються основи організації та діяльності Національного банку України як центрального банку нашої держави. Висвітлюються завдання, функції та операції НБУ, його статус. Значна увага приділяється визначенню суті, цілей грошово-кредитної політики як складової загальнодержавної економічної політики. Всебічно характеризуються інструменти грошово-кредитного регулювання. Розглядається діяльність НБУ в сфері валютного регулювання, взаємовідносин НБ з системою банківських установ України. Значна увага приділяється висвітленню діяльності центральних банків розвинутих країн світу.

 

Козяр М.М.  Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст]: навч. посібник/ М.М.Козяр, Я.І.Бедрій, О.В.Станіславчук; Під заг. ред. М.М.Козяр.- Київ: Кондор, 2011.- 450,[1] с.: іл.

 

Навчальний посібник розрахований на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Буде корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання.

 

Лісові меліорації [Текст]: підручник/ О.І.Пилипенко, В.Ю.Юхновський, С.М.Дударець, В.М.Малюга.- Київ: Аграрна освіта, 2010.- 282 с.

 

У підручнику викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, технології створення, агротехніка вирощування.) Особливу увагу приділено водній ерозії ґрунтів і протиерозійним заходам. Висвітлено особливості систем захисту ґрунтів від ерозії, розкрито питання меліорації піщаних земель, гірських і техногенних ландшафтів.

 

Титко Р.  Відновлювальні джерела енергії ( Досвід Польщі для України) [Текст]/ Р.Титко, В. Калініченко.- Варшава; Краків; Полтава: ПДАА, 2010.- 533 с.: іл.

 

У посібнику надаються теоретичні основи використання відновлювальних джерел енергії, енергетичний потенціал України, загальний та територіальний розподіл ресурсів та сучасний стан розвитку. Зроблено огляд існуючих технологій щодо використання кожного конкретного виду відновлювальної енергетики. Показано типові проекти, що застосовуються на даний момент у Польщі і можуть бути корисними для України. Зроблено огляд законодавчих актів та проектів України по кожному з видів відновлювальної енергетики. Приведено приблизні технологічні та економічні розрахунки проектів з відновлювальної енергетики.