08.12.2014 2022

Друкована продукція кафедри

1. Друкована продукція  кафедри обліку і аудиту за 2014 р.

№ п/п

Автор, назва, вид (монографія, підручник, навч. посібник, стаття, методичні розробки), місце публікації, сторінки

Обсяг, д.а.

Примітки* - статті у фахових виданнях

1

2

3

4

1. 

Аніщенко Г.Ю. Визнання та облік продукції квітникарства / Г.Ю. Аніщенко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – 2013. – № 7. – С. 69–74.

0,32

*

2. 

Аніщенко Г.Ю. Облікові аспекти формування відновної вартості багаторічних зелених насаджень / Г.Ю. Аніщенко : Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014 р.  Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К. : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 161–163.

0,12

 

3.

Аніщенко Г.Ю. Управління витратами виробництва на хлібопекарських підприємствах: обліковий аспект / ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні питання сучасної аграрної науки, 19 − 20 листопада 2014 року (подано до друку та будуть опубліковані до кінця листопада 2014р.)

0,15

 

4.

Аніщенко Г.Ю. Окремі положення щодо вдосконалення обліку грошових коштів у бюджетних установах / Г.Ю. Аніщенко : Матеріали VI Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2014 року (подано до друку та будуть опубліковані до кінця грудня 2014р.)

0,14

 

5. 

Уланчук В.С.Управлінський облік у практиці підприємств аграрного сектору: стан та проблеми його впровадження / В.С. Уланчук, Г.Ю. Аніщенко // Економіка та управління АПК: зб. наук. праць Білоцерківського нац. аграр. ун–ту. – Біла Церква, 2013. – № 11 (106).

0,56

*

6.

Уланчук В.С.. Оценка имущества аграрных предприятий: учетный аспект / В.С. Уланчук Г.Ю. Анищенко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 5 (44).

0,37

*

7.

Уланчук В.С. Стан виробництва  та вдосконалення  каналів збуту гречки  в Кіровоградській області/ В.С. Уланчук.// Зб. наук. праць Уманського НУС / Редкол.: О.О..Ф. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2014.– Вип.84..–С178-184.

0,35

*

8.

Бобко В.В. Особливості переоцінки основних засобів в бухгалтерському обліку / В.В. Бобко: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського НаУС, 11-12 березня 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ "Нічлава", 2014.–256с. (с.163-165).

0,2

 

9.

Бобко В.В. Кадровая політика предприятия – основа стратеги управления персоналом / В. Бобко, А.О. Харенко, І.І. Чернега// Инновационные  технологии  и  технические  средства  для АПК:  материалы  международной научно-практической конферен­ции молодых ученых и специалистов (Россия, Воронеж, 27-28 марта). – Ч.  I. / Коллектив авторов. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 250с.

0,7

 

10.   

Бобко В.В. Оцінка основних засобів за справедливою вартістю: проблеми та перспективи застосування обліку / В.В. Бобко // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробницт­ва України в контексті інтеграції у світову економіку / зб. наук. праць/ наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – 520 с.

0,5

*

11.   

Бобко В.В. Сучасні тенденції в оцінці основних засобів / В.В. Бобко: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практична конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", 24-25 квітня 2014 року. – Умань: ВПЦ "Візаві" (Видавець"Сочинський"), 2014.–Ч.1.–128с. (с. 19-21)

0,2

 

12.   

Бобко В.В. Сучасні підходи до проблеми оцінки основних засобів / В.В. Бобко // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємст­вом: Матеріали VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (27 червня 2014 р.) відп.ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 328 (39-41).

0,2

 

13.   

Бобко В.В. Сучасні підходи до проблеми оцінки основних засобів / В.В. Бобко// Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. // відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014 . – С. 444 (102-107).

0,5

*

14.   

Дудкевич О.В. Вплив облікової політики на формування даних фінансової звітності / О.В. Дудкевич : колективна монографія . Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності // Під. Ред. Д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук , - Умань : ВПЦ «Візаві» (В-ць Сочінський), 2014.- Ч.2 – с.

0,3

*

15.   

Дудкевич О.В. Суть та значення фінансової звітності у системіінформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності / О.В.Дудкевич : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського НаУС, 11-12 березня 2014р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. К.: ЗАТ "Нічлава", 2014.–256с.

0,3

 

16.   

Дудкевич О.В. Проблеми обліку і звітності фермерських господарств: Матеріали VІІІ Міжнародної науково – практична конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", 24-25 квітня 2014 року. – Умань: ВПЦ "Візаві" (Видавець"Сочинський"), 2014.–Ч.1.–128с.

0,2

 

17.   

Жученко Д.Б. Передумови створення регіонального кооперативного об’єднання пасічників [Електронний ресурс] /Д. Б. Жученко // Ефективна економіка. – 2014. – №2. –  Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/

 

0,47

*

18.   

Жученко Д. Б. Організаційно-економічні напрями підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва в сільськогосподарських підприємствах / Д. Б. Жученко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 34 с. (Препринт / Уманський нац. ун-т садівництва, УНУС, 2014).

 

 

 

1,79

 

 

*

19.   

Жученко Д. Б. Передумови створення регіонального кооперативного об’єднання пасічників / Д. Б. Жученко : Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (м. Умань, 11-12 березня 2014 р.). –Уманський НУС : Редакційно-видавничий відділ, 2014. – Ч 2. : Економічні і загальноосвітні науки. – С. 178-180.

 

 

 

 

0,16

 

20.   

Загребельна Н.І. Необхідність створення  в бухгалтерії сектора з управлінського обліку  і контролю : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського НУС, 11-12 березня 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. –  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 182-184

0,15

 

21.   

Кучеренко Т.Є. Розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні / Т.Є. Кучеренко [Колективна монографія: Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві" (Видавець "Сочінський"). – 2014. – Ч. 2. – 212 с.]. – С. 9 – 14.

 

0,5

 

22.   

Кучеренко Т.Є. Виробництво продукції тваринництва як фактор формування попиту на корми / Т.Є. Кучеренко // Складові регіонального розвитку національного господарства: Монографія, том 1. – Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ. – 2014. – 156 с. (С. 142 – 149).

 

 

0,5

 

23.   

Кучеренко Т.Е. Институциональное обеспечение финансовой отчетности / Т.Е. Кучеренко [Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях / Сборник научных статей. – Брянск: Издательство БГТУ, 2014. – 520 с.] – С. 323 – 328.

 

 

0,5

 

24.   

Кучеренко Т. Є. Виробництво продукції тваринництва як фактор формування попиту на корми / Т.Є. Кучеренко, В.Р. Шаймухамєтова [Збірник економічних праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги ХНІ. – 2014. – 410 с.]. – С. 345 – 352.

 

 

0,3

 

*

25.   

Матрос О.М. Організаційні вимоги щодо формування облікової політики підприємства/ О.М. Матрос // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. -  С. 55-56.

0,3

*

26.   

 Мельник В.В. Проблеми та необхідність державного регулювання сільськогосподарського  виробництва.             /Мельник В.В.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченій170-річниці від дня заснування УНУС, 11-12 березня 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014 р. С. 191-193.

0,1

 

27.   

Мельник В.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа сталого розвитку держави.   /  Мельник В.В. : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку в умовах ринкових відносин» 24-25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С. 26-27.

0,1

 

28.   

Крочак О.І. Оцінка земельних ресурсів – потреба сьогодення / О.І. Крочак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського національного університету садівництва, 11-12 березня 2014р. / Редкол. : Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 188-189.

0,15

 

29.   

Крочак О.И Информационная функция управленческого учета / О.И. Крочак // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: материалы заочной межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава / под ред. В.М.Панченко, Н.А.Кулагиной. - Брянск: БГТУ, 2014.- С. 305-310.

0,1

 

30.   

Крочак О.І. Земельні ресурси як економічна категорія та об’єкт обліку / О.І. Крочак// Основні пріоритети розвитку АПК України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки країни: Колективна наукова монографія / Редкол. : Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014.

 

 

31.   

Мельник В.В. Економічні проблеми розвитку як головна причина соціально –демографічної кризи в Україні.

 /  Мельник В.В. / Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол. :  О.О. Непочатенко(відп.ред.) та ін.-Умань  : ВПЦ . ″Візаві″ (Видавець ″Сочінський″),2014.-Вип.84.-300с.

0,3

*

32.   

Мельник В.В.Ефективна інноваційна діяльність як основа сталого розвитку економіки. /  Мельник В.В. // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (27 червня 2014 р.) відп.ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 165-167.

0,1

 

33.   

Мельник В.В. Характеристика інноваційних процесів як головної складової ефективної інноваційної діяльності.

/  Мельник В.В. // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3

 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ 2014 . – С. 108-117.

0,3

*

34.   

Мельник В.В. Зарубежный опыт государственного регулирования инновацыонной деятельности и возможные пути использования в Украине./  Мельник В.В. //Азимут научных исследований : Экономика и управление  // Издательство: Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования (Тольятти)ISSN: 2309-1762. - 2014. - №2. - С. 41-49.

0,3

*

35.   

Мельник Л.Ю. Эволюция научных представлений об экономике знаний // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XV Междунар. науч. конф. – Минск: НИЄН М-ва экономики Респ. Беларусь. – 2014. – С.60-62

0,2

 

36.   

Мельник Л.Ю. Особливості обліку єдиного соціального внеску на підприємствах малого бізнесу / Л.Ю. Мельник // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / зб. наук.праць/ наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014.– С.56-59.

0,2

 

37.   

Мельник Л.Ю. Методичні вказівки з дисципліни статистика. Частина 2. Умань – 2014. – 62 с.

2

 

38.   

Мельник Л.Ю. Методичні вказівки з дисципліни статистика. Частина 1. Умань – 2014. – 29 с.

1,5

 

39.   

Михайловина С.О. Особливості складання звіту про рух грошових коштів за Н П(С)БО 1 // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового  виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / зб. наук.    праць/ наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 65-67.

0,2

*

40.   

Михайловина С.О. Определение и отражение в бухгалтерском учете материального ущерба причиненного работником / С.О. Михайловина : материалы ХХIII Междун. научно-практическая конф. [Формирование економического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: макро- и микро - уровень], (Москва, 28.02.2014 г.) / Аналитический центр «Экономика и финансы» - Москва, 2014. – С. 141-144.

0,2

 

41.   

Михайловина С.О. Внутрішньогосподарський контроль стану збереження основних засобів на підприємстві / С.О. Михайловина : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, присвяченої 170-й річниці від дня заснування Уманського НУС ], (Умань, 24-25 квітня 2014 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Уманський НУС – Умань, 2014. – Ч. 2. –  С. 29-30.

0,2

 

42.   

Михайловина С.О. Матеріальні збитки завдані працівником: бухгалтерський облік та порядок відшкодування  / С.О. Михайловина : матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського НУС, (Умань, 11-12 березня 2014 р.) / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Уманський НУС – Умань, 2014. – С. 193-195.

0,2

 

43.   

Кучеренко Т.Є., Шайко О.Г., Михайловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні вказівки і завдання для практичних  і індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни  "Організація обліку" для студентів спеціальностей 7.03050901 "Облік і аудит", 7.03050801 "Фінанси і кредит" денної форми навчання. - Умань, 2014. - 70 с.

2,5

 

44.   

Кучеренко Т.Є., Шайко О.Г., Михайловина С.О., Підлубна О.Д. Методичні  вказівки  і  завдання для практичних  і індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для студентів денної форми навчання (спеціальність  8.03050901 "Облік і аудит"). - Умань, 2014. - 71 с.

2,5

 

45.   

Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його : Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : збір. наук. досліджень / Редкол. О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 84. – С. 149-155.

0,5

*

46.   

Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік у підприємствах аграрної сфери та його удосконалення : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, присвяченій 170-й річниці від дня заснування Уманського НУС, 11-12 березня 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. –  К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 195-196

0,2

 

47.   

Оляднічук Н.В. Аспекти удосконалення бухгалтерського обліку біологічних активів : Матер. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва, 24-25 травня 2014. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч.2. – С. 39-41

0,2

 

48.   

Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік витрат виробництва і виходу продукції садівництва та удосконалення його документального забезпечення // Актуальні проблеми економіки / Оляднічук Н.В., Шайко О.Г., Михайловина С.О., 2014. – № 9 (159). – С. 440-446. 

0,5

*

49.   

Панкратова Л.А. Методологія обліку у комерційних банківських структурах / Л.А. Панкратова // Л.А.  Панкратова // Тези наукової конференції / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2014. – Ч.1.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 104-106.

0,15

 

50.   

Панкратова Л.А. Особливості методології обліку витрат на виробництво продукції / Л.А. Панкратова // Матер. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 15-16 травня 2014. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.2. – С. 55-56

0,15

 

51.   

Панкратова Л.А. Проблемні питання бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції / Л.А. Панкратова // Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 185-192

0,4

 

52.   

Шайко О.Г. Автоматизація обліку  курсових різниць та її удосконалення / О.Г. Шайко, О.Д. Підлубна // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового  виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / зб. наук. праць/ наук.ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 96-102.

0,4

*

53.   

Поліщук О.М. Напрями удосконалення обліку виробничих запасів / О.М. Поліщук : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, присвяченій170-річниці від дня заснування УНУС, 11-12 березня 2014 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014 р. С. 199-201.

0,1

 

54.   

Поліщук О.М. Автоматизація обліку на підприємствах / О.М. Поліщук : Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку в умовах ринкових відносин» 24-25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С. 48-49.

0,1

 

55.   

Поліщук О.М. Розробка комплексної системи ефективного ведення м’ясного скотарства / О.М. Поліщук // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / Зб. наук. праць / наук. ред.. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. -  С. 74-77.

0,2

*

56.   

Поліщук О.М. / Моделювання комплексної системи ефективного ведення м’ясного скотарства // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Матеріали VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (27 червня 2014 р.) відп.ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 242-244.

0,1

 

57.   

Поліщук О.М. / Моделювання комплексної системи ефективного ведення м’ясного скотарства // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 // відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 146-155.

0,3

*

58.   

Ратушна О.П. Застосування економіко-статистичних методів аналізу фінансових результатів / О.П. Ратушна : Матеріали МНПК "Актуальні питання сучасної аграрної науки" (15-16 листопада 2013 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2013. – С. 241-243.

0,1

 

59.   

Ратушна О.П. Відображення інформації про доходи, витрати та фінансові результати в обліковій політиці підприємства / О.П. Ратушна: Матеріали ВНПК "Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування" (18-19 листопада 2013 р.). – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – С. 209-212.

0,1

 

60.   

Ратушна О.П. Формування витрат як економічної та облікової категорії / О.П. Ратушна : Матеріали VIII МНПК "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин" (24-25 квітня 2014 р.). – Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. – Ч. 2. – С. 59-61.

0,1

 

61.   

Ратушна О.П. Класифікація витрат як економічної та облікової категорії / О.П. Ратушна // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку : Зб. наук. праць. Наук. ред.. В.С. Лукач. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 85-91.

0,1

 

62.   

Ратушна О.П. Відображення положень щодо доходів, витрат та фінансових результатів в обліковій політиці / О.П. Ратушна : колективна монографія. Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності / Під ред.. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві"  (Видавець "Сочінський"), 2014. – Ч. 2. – С. 57 – 67.

0,2

 

63.   

Скуртол С.Д. Особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду обліку виробничих запасів / Скуртол С.Д. : матеріали VIII Міжн. наук.-практ. конференції [«Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»], (Умань, 24-25 квітня 2014 р.). – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 2. – С. 86-87.

0,2

 

64.   

Славгородська А.А. Дебіторська заборгованість як об’єкт аудиту / Н.А. Іванова, А.А.Славгородська, Л.В.Білявська // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2014 р. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014.- Ч.1. – 128 с. – С.69-71.

0,1

 

65.   

Славгородская А.А. Основные принцыпы инвентаризации земли / А.А.Славгородская // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 37. – Иваново: Маркова А.Д., 2013 – 85 с. – С. 49-52 [ЦИТ: 413-1291]

0,21

*

66.   

Шайко О.Г. Автоматизація обліку  курсових різниць та її удосконалення / О.Г. Шайко, О.Д. Підлубна // Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку агропромислового  виробництва України в контексті інтеграції у світову економіку / зб. наук.    праць / наук. ред. В.С. Лукач – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 96-102.

0,4

 

67.   

Шайко О.Г. Методологічні аспекти облікової політики щодо основних засобів / О.Г. Шайко // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. – Ч.2. – С. 118-120.

0,2

 

68.   

Шевченко Н.О. Проблеми та шляхи удосконалення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах/ Н.О. Шевченко // Зб. наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва /Редкол.: О.О.Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2014. – Вип. 84. – Ч. 2 : Економіка. – С. 155-162.

0,5

*

69.   

Шевченко Н.О. Монографія. Удосконалення системи бухгалтерського обліку у фермерських господарствах // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки: колек. моногр. – Умань: (Ч. 2). – ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочінський), 2014. –С. 90-95.

0,7

 

 

 

2. Статті , опубліковані  у науково-метричних базах, зокрема Scopus

Автори

Назва статті  та місце публікації

Обсяг, д.а.

Наукометрична база

1

2

3

4

Бобко В.В.

Сучасні підходи до проблеми оцінки основних засобів. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 444 (102-107).

0,5

 РИНЦ

Дудкевич А.В.

"Хозяйственный учет и его составляющие: вопросы терминологии / Интернет-журнал ОУП ВПО АТИСО / г. Москва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globecsi.ru/Program.htm

0,4

РИНЦ

Дудкевич О.В.

Проблеми обліку і звітності фермерських господарств / Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 444 (255-262).

0,4

РИНЦ

Дудкевич О.В.

Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств / Економіка АПК. - 2014. - № 11. - С. 43

0,64

AGRIS, РИНЦ

Жученко Д. Б.

Оптимальный план развития отрасли пчеловодства в современных условиях деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины / Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1. – Ч. 2. – С. 469-472

0,42

Agris, РИНЦ

Кучеренко Т.Є.,

Ткачук І.В.

Управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств / Облік і фінанси. – 2014. – № 2. – С. 102 – 107.

 

 

 

0,3

Міжнародна наукометрична база EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, а також пошукова система Research Bible

Матрос О.М.

Проблеми обліку господарської діяльності приватних підприємців //Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Матеріали VI Міжнар. Наук.-практ. конф. (27 червня 2014 р.) відп.ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 166-168.

0,1

РИНЦ

Мельник В.В.

Характеристика інноваційних процесів як головної складової ефективної інноваційної діяльності./  Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ 2014 . – С. 108-117.

0,3

РИНЦ

Мельник В.В.

Зарубежный опыт государственного регулирования инновацыонной деятельности и возможные пути использования в Украине./  Азимут научных исследований : Экономика и управление  // Издательство: Некоммерческое Партнерство Институт направленного образования (Тольятти)ISSN: 2309-1762. - 2014. - №2. - С. 41-49

0,3

РИНЦ

Оlyadnichuk N.V., Shaiko O.G., Mykhailovyna

Accountig of production costs and holticultural output and improvement of its documentary suport //  Actual Problems of  Economics. – 2014. – №9. – P. 440-447

0,6

Scopus, Copernicus, EconLit, Cabell's Directories, ABI

Оляднічук Н.В.,

Шайко О.Г., Михайловина С.О.

Бухгалтерський облік витрат виробництва і виходу продукції садівництва та удосконалення його документального забезпечення // Актуальні проблеми економіки . 2014. – № 9 (159). – С. 440-446.

0,5

Scopus

Поліщук О.М.

Моделювання комплексної системи ефективного ведення м’ясного скотарства // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3 / відпов. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2014 . – С. 146-155.

0,3

РИНЦ

Славгородська А.А.

Основные принцыпы инвентаризации земли / Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 37. – Иваново: Маркова А.Д., 2013 – 85 с. – С. 49-52 [ЦИТ: 413-1291]

0,21

РИНЦ

Уланчук В.С

Формування  стратегії  підвищення  ефективності виробництва продукції  крупяних культур  на сільськогосподарських підприємствах. //Вісник економічної науки України. Наук. журнал. Академія економічних наук України. Інститут економіки

 промисловості НАН України, №2, 2014. с.159-162

0,3

Міжнародна  науково метрична база – E-Libraru Ru