Повідомити про новину

Наукові доробки вчених Уманського НУС у 2017 році

Уманський національний університет садівництва відомий на теренах вітчизняної та зарубіжної науки та серед практиків ґрунтовними науковими напрацюваннями. Вчені навчального закладу з року в рік публікують праці з висвітлення нових та удосконалення існуючих технологій виробництва, технологій зберігання та консервування плодів і овочів, актуальних питань економіки та управління. Особливе зацікавлення студентства і науковців викликають думки, висвітлені в рамках науково-практичних конференцій тощо.

2017 рік був багатим на наукові напрацювання, тож Наукова бібліотека Уманського НУС поповнилася безцінними скарбами нових наукових поглядів і думок.

Так, зацікавлення у фахівців виробничих, науково-дослідних і конструкторських установ, а також студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» викликає довідник «Гідравліка і гідропривод» у складі колективу авторів: В. Федоров, Н. Мамелюк, О. Кепко, О. Пушка.

Актуальним для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, а також для науковців і фахівців сільськогосподарських підприємств є видання «Землеробство: тлумачний словник» за редакцією професора Олександра Єщенка.

Корисною для широкого кола читачів, як професіоналів, так і любителів-садівників буде книга «Удобрення садових культур» професора Г. Господаренка, адже у ній висвітлені фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми застосування органічних і мінеральних добрив і хімічних меліорантів під овочеві, плодові, ягідні, декоративні, лікарські та інші культури, що вирощуються у промислових масштабах, на присадибних ділянках, у колективних садах, на квітниках і в міській квартирі.

Зацікавленість студентського загалу, а також практичних працівників викличе підручник «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» авторського колективу у складі К. Калайди, Л. Матенчук, В. Найченка, А. Токар, З. Харченко, Н. Загорко, М. Сердюк, О. Прісс, Л. Кюрчевої, О. Сухаренко, О. Аністратенко. У даному науковому доробку викладені теоретичні основи зберігання. Консервування та переробки плодів і овочів, охарактеризовано їхній хімічний склад як сировини для перероблення та об’єктів для тривалого зберігання, сучасні технології зберігання, заморожування, виробництва ферментованої продукції, консервованих тепловим оброблянням у герметично закупореній споживчій тарі продуктів переробки з плодів та овочів, а також технології асептичного консервування, висушування й переробки плодів.

Роботи з вивчення впливу удобрення та інокуляції насіння на продуктивність гороху, нуту та сої знайшли відображення у виданні «Симбіотична азотфіксація та врожай» за авторства Г. Господаренка, В. НЕвлада, І. Прокопчука та С. Прокопчука.

Монографія «Генетичні основи створення батьківських компонентів гібридів жита озимого», авторами якої стали Я. Рябовол, Ф. Парій та Л. Рябовол присвячена теоретичному узагальненню та новому вирішенню наукової проблеми з підвищення селекційної технології, що полягає в розробці нових методів ведення гетерозисної селекції та створенні батьківських компонентів жита озимого для різних генетичних систем контрольованого розмноження за використання у селекційній схемі біотехнологічної ланки.

Теоретичні практичні рекомендації зі створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів висвітлені у практичному посібнику «Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами» за участі науковців Уманського НУС С. Приліпка, О. Макушок, Н. Шевченко, О. Дубіна.

Актуальною для науковців, викладачів і студентів, а також виробників овочевої продукції буде монографія С. Щетини, В Лихацького, С. Полторецького та М. Щетини «Агроекологічна оцінка технологічних елементів вирощування баклажана».

Історія розвитку захищеного ґрунту в світі та Україні, класифікація культиваційних споруд, біологічний метод боротьби із шкодочинними організмами знайшли відображення на сторінках практикуму «Овочівництво закритого ґрунту», співавтором якого стала професор Уманського НУС О. Улянич.

«Чорниця високоросла (Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва» – під такою назвою побачила світ книга за співавторства професора А. Балабака, у якій висвітлено історію, ареали поширення, харчове і лікувальне значення, біологічні особливості, вирощування садивного матеріалу, а також технології створення промислових насаджень і виробництва плодів чорниці високорослої.

Дослідження та обґрунтування основних напрямів підвищення інтенсифікації виробництва плодів і ягід, критеріальна оцінка економічного розвитку садівничих підприємств, ефективність виробництва плодів і ягід наведені у монографії Ю. Нестерчук і О. Тупчій «Організаційно-економічні засади розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах».

Питання науково-методологічних основ і стану економіки знань аграрної сфери України розглянуто у монографії Л. Мельник «Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, діагностика». Крім того, автор взяла участь у написанні монографії «Методологія інституціональних змін та моделювання економіки знань в інформаційному суспільстві», у якій розкрито аспекти моделювання економіки знань в інформаційному суспільстві.

У 2017 році у Німеччині вийшла монографія науково-педагогічних працівників Уманського НУС «Liubych V. V., Hospodarenko H. M., Poltoretskyi S. P. Quality features of spelt wheat grain. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017». У монографії висвітлено особливості формування якості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти залежно від абіотичних і біотичних чинників, його технологічне оцінювання, вихід і якість борошна, хлібопекарські, макаронні, круп’яні та кондитерські властивості. Біологічну цінність зерна визначали за вмістом амінокислот у зерні та антиоксидантною здатністю. Окрім вищеозначеного, у науковому доробку обґрунтовано перспективи використання зерна пшениці спельти для переробки та визначено ознаки, що характеризують якість готових продуктів.

Свіжі наукові погляди та думки, детальний розгляд злободенних проблем, ґрунтовні підходи до вивчення проблеми – саме такий лейтмотив звучить у збірниках наукових праць і на сторінках збірників тез конференцій студентів і науковців Уманського НУС. Так, у 2017 році вишли з друку «Вісник Уманського національного університету садівництва», «Збірник наукових праць Уманського НУС», матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технологічні аспекти вирощування часнику, інших цибулевих і сільськогосподарських рослин», матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Інновації в садівництві», збірник наукових статей за матеріалами Міжнародних науково-практичних конференцій «Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації», збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва, присвячений 160-річчю від дня народження видатного садівника В.В. Пашкевича (у 6 частинах).

Як бачимо, наука в Уманському НУС не стоїть на місці. Науково-педагогічний і студентський колективи навчального закладу тримають руку на пульсі часу та наукових новацій, тож завжди у пошуку нових ідей і рішень.

 

Прес-центр Уманського НУС

Переглядів - 850

top