Навчальний відділ

10.01.2018
Контакти
(04744) 4-69-82, 3-32-92
navchalniy@udau.edu.ua , navchalniy_UNUS@ukr.net

Навчальний відділ є основним структурним підрозділом університету. Його діяльність полягає в поєднанні централізованого керівництва та контролю за  навчально-методичною роботою в університеті на денній і заочній формах навчання й спрямована на виконання університетом завдань загального реформування державної системи вищої освіти з метою входження національної системи освіти і науки України в європейський простір.

Створений шляхом реорганізації відповідно до наказу Уманського державного аграрного університету № 226-а від 11.08.2009р. з метою підвищення рівня навчальної і методичної роботи.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ:

 • вивчення та аналіз нормативних документів щодо змісту і методів навчання, планування і організації навчального процесу й впровадження їх у освітню діяльність університету;
 • розробка нормативних документів університету та методичних рекомендацій, спрямованих на досягнення мети професійної діяльності;
 • вивчення передового досвіду, розробка та впровадження інноваційних технологій навчання й організації навчального процесу;
 • методичне забезпечення моніторингу освітньої діяльності університету;
 • співпраця з іншими структурними підрозділами щодо забезпечення навчального процесу стандартами освіти, навчальними планами і програмами навчання та супровід  їх у ході реалізації;
 • аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розробка заходів щодо його оптимізації та раціонального планування навчально-методичної роботи кафедр;
 • вивчення передового педагогічного досвіду та визначення проблем щодо змісту, якості навчання і організації навчального процесу.

 

ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

 • розробка спільно з деканатами робочих навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями, доведення їх до відома кафедр;
 •  участь у складанні графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул) контроль за їх виконанням;
 • складання розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;
 • облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання;
 • проведення семінарів та виробничих нарад із питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр,  наукової бібліотеки та іншими структурними підрозділами   університету;
 • систематичне інформування деканів та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету;
 • участь у складанні та реалізації планів підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу університету і контроль за їх виконанням;
 • складання плану та здійснення заходів щодо підготовки та готовності кафедр до нового навчального року.

 

КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ:

 • контроль за виконанням робочих навчальних планів  і за наявністю та станом навчальних робочих програм з дисциплін на кафедрах;
 • контроль за розподілом і виконанням навчального, наукового та методичного  навантаження науково-педагогічними працівниками університету;
 • контроль за станом ведення навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах і деканатах у відповідності з нормативними вимогами;
 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації навчального процесу;
 • контроль за виконанням індивідуальних планів НПП;
 • контроль за трудовою дисципліною НПП і студентів;
 •  контроль за ходом навчального процесу, за формуванням державних екзаменаційних комісій, захистом випускних робіт, державними екзаменами.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА:

 • оперативне реагування на нормативно-розпорядчу інформацію, яка надходить з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та його структурних підрозділів, а також з Міністерства аграрної політики та продовольства  України;
 • підготовка та забезпечення документацією деканатів, кафедр для здійснення навчального процесу в університеті;
 •  організація і підготовка проведення виробничих нарад з деканатами, заступниками деканів, технічними працівниками деканатів, секретарями ДЕК з поточних організаційних питань;
 • участь в організації державних екзаменаційних комісій і експертизі випускних робіт;
 • участь в складанні спільно з відділом кадрів статистичної звітності;
 • розподіл і контроль за раціональним використанням площ, відведених для навчального процесу та у період екзаменаційних сесій;
 • участь в організації роботи семінарів з підвищення педагогічної майстерності викладачів із запровадженням нових навчальних та інформаційних технологій;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів з навчальної та методичної роботи;
 • аналіз і узагальнення даних з навчальної, наукової та методичної роботи кафедр на підставі щорічних звітів кафедр;
 • підготовка проекту відповідей на листи з питань навчальної та методичної роботи;
 • визначення потреби та контроль за забезпеченням бібліотекою студентів навчальною й методичною літературою;
 • участь у складанні оперативного плану видання навчальної та методичної літератури.

Розклад дзвінків

Переглядів - 6585

top