Травень-червень, 2015

 

Технічний сервіс в АПК [Текст]: навч. посібник/ С.М. Грушецький, І.М. Бендера, О.В. Козаченко, Я.М. Михайлович.- Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин, 2014.- 679,[1] с. - 300 пр.: іл.

У навчальному посібнику приведена програма і методика вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК». Надано спеціальний довідковий матеріал та зразки програм, лекції, методичні матеріали для проведення лабораторно-практичних занять, програмні питання для атестації, письмові екзаменаційні питання, збірник тестових завдань, збірник інженерних задач, методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань і самостійної роботи, програмне комп’ютерне, мультимедійне і технічне забезпечення дисципліни. Для студентів і викладачів ВНЗ аграрної освіти. 

 

Ряди [Текст]: навчально-метод. посібник/ уклад. Н.В. Кугай, Є.М. Борисов.- Глухів: Глухівський нац. пед. ун-т ім. О. Довженка, 2014.- 107,[1] с. - 35 пр.- : 10,00

Навчально-методичний посібник складається з трьох частин: у першій частині викладено основний теоретичний матеріал; у другій пропонуються плани практичних занять, які містять короткі теоретичні відомості, розв’язання прикладів з теми, завдання для аудиторної роботи; третя частина містить завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Посібник пропонується для всіх студентів ВНЗ, які вивчають або використовують у дослідженнях числові та функціональні ряди. 

 

Лепейко Т.І. Організаційна поведінка [Текст]: навч. посібник/ Т.І. Лепейко, С.В. Лукашев, О.М. Миронова.- Х.: ХНЕУ, 2013.- 154,[1] с.

Подано основи теорії управління поведінкою організації. Детально розглянуто теорію основи побудови ефективної організаційної культури в організації, аспекти управління організаційною поведінкою на основі врахування індивідуальних особливостей поведінки члена колективу. До кожної теми наведено запитання для самоконтролю та практичної вправи. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей ВНЗ. 

 

Коренков М.Є. Теорія міри та інтеграла (теореми і вправи) [Текст]: навч. посібник/ М.Є. Коренков, Ю.І. Харкевич.- Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Л. Українки, 2014.- 150,[1] с. - 300 пр.: іл.- (Посібники та підручники СНУ ім. Л. Українки).

Навчальний посібник складається з двох частин. Перша містить виклад основ теорії міри та інтеграла Лебега: опис основних класів множин і властивостей міри, теорію вимірних функцій, теорію інтеграла Лебега, теорему Фубіні, теорію монотонних функцій і невизначеного інтеграла Лебега та ін. Друга частина посібника є практикумом. У ній наведено зразки розв’язування вправ та вправи різного рівня складності для самостійної роботи студентів. Для студентів математичних спеціальностей ВНЗ.

 

Тодорошко Т.А. Цивільно - процесуальне право України: практикум [Текст]: навч. посібник.- Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т ім. А.Нобеля, 2014.- 112 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної та робочої програм з дисципліни «Цивільний процес України» згідно з чинним законодавством. Навчальний посібник містить завдання і тексти, які допоможуть у процесі самопідготовки засвоїти основні теми дисципліни. Навчальний посібник рекомендовано для студентів напряму підготовки «Правознавство».

 

Крегул Ю.І. Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві [Текст]: навч. посібник/ Ю.І. Крегул, М.І. Зубок; за ред. Ю.І. Крегула.- Київ: КНТЕУ, 2014.- 175,[1] с.

У навчальному посібнику основні навчальні матеріали за темами даної дисципліни подано у вигляді схем та діаграм. У кожній темі містяться рекомендовані літературні джерела, методичні вказівки до самостійної роботи студентів і контролю знань, питання до семінарських занять та тести. Для студентів, викладачів, а також усіх, для кого становлять інтерес питання забезпечення безпеки підприємницької діяльності.

 

Фотуйма О.Я. Спортивний і туристичний маркетинг [Текст]: навч. посібник/ О.Я. Фотуйма, М.В. Гоголь, С.М. Синиця.- Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т Ім. В.Стефаника, 2013.- 198,[1] с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичний і методичний тезаурус, особливості маркетингової політики організацій, що працюють у сфері фізичного виховання, спорту і туризму, сучасні тенденції розвитку галузі в площині глобалізації суспільства. Наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу спортивного, оздоровчого й туристичного бізнесу, так і модерні концепції вітчизняних і зарубіжних учених, фахівців-практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми підходами до діяльності менеджерів, спортсменів, команд, шкіл, клубів, фірм для забезпечення їх стабільного функціонування й розвитку. Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, а також фахівців-практиків, що працюють у менеджменті сфери фізичного виховання, спорту і туризму.

 

Реєстрація земельних ділянок [Текст]: підручник/ за заг. ред. М.Г. Ступеня.- Київ: Агроосвіта, 2014.- 359 с.

У підручнику опрацьовано питання створення системи реєстрації земельних ділянок та речових прав на них. Розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних відносин, процесуальний порядок реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт. Підручник призначений для фахівців державних землевпорядних організацій і студентів землевпорядного факультету ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

 

Соя: биология, производство, использование [Текст]/ под ред. Г. Сингха; пер. с англ. Н.О. Лавскои.- Киев: Зерно, 2014.- 656 с.: ил.

Соя стала стратегической культурой мирового значения. Книга объединила исследования ученых разных стран и отражает современное научное понимание этой культуры, уровень ее производства и особенности применения. Авторы уделили внимание истории сои, достижениям генетики и селекции в выведении нових, устойчивых сортов с более высокой урожайностью, системам земледелия при выращивании сои и ее роли в мировой агропромышленности. Книга адресована ученым - исследователям, практикам растениеводства, преподавателям и студентам аграрних вузов.

 

Соловйов А.В. Основи правового консалтингу [Текст]: кредитно-модульна система організації навчального процесу; навч. посібник.- Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2014.- 111,[1] с.

У посібнику розглянуті методичні та практичні основи правового регулювання відносин у сфері правового консалтингу. Посібник може бути корисним для студентів, спеціалістів, магістрів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів.

 

Стеганцева П.Г. Диференціальна геометрія [Текст]: курс лекцій/ П.Г. Стеганцева, І.Г. Величко.- Запоріжжя: ЗНУ, 2014.- 144 с.

Даний курс лекцій є систематичним викладенням матеріалу курсу «Диференціальна геометрія і топологія». Посібник містить 16 лекцій, які включають теорію кривих, теорію поверхонь та елементи внутрішньої геометрії поверхонь. Наводяться приклади розв’язання типових задач, вправи для самоконтролю та короткий довідник, який містить основні формули.

 

Ковальов Є.В. Стратегічне управління [Текст]/ Є.В. Ковальов, О.О. Леонова.- Харків: ФОП Бровін О.В., 2014.- 82 с., іл.

Розглянуті поняття і етапи стратегічного управління, методи аналізу ресурсного потенціалу організації і її зовнішньої середи. Проаналізовані сучасні стратегії розвитку організацій. Надані рекомендації з використання практичних методів реалізації стратегічних рішень. Для студентів, викладачів, фахівців, які вивчають стратегічне управління.

 

Економіка аграрного виробництва: навч.-метод. комплекс./ Е.В. Добровольська, І.М. Бендера, М.В. Місюк, М.М. Чорнобай.- Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2014.- 272 с.

Посібник містить курс лекцій, тестових завдань і питань для самоконтролю, методичні матеріали для проведення практичних занять, набір екзаменаційних питань, збірник тестових завдань, індивідуальних завдань і самостійної роботи та ситуаційні вправи для самостійного розв’язання та поглибленого вивчення курсу. Посібник призначений для студентів аграрних вузів інженерних спеціальностей, а також підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами економіки аграрного сектора.

 

Підйомно - транспортні машини [Текст]: навчально - методичний посібник/ І.М. Бендера, О.Я. Стрельчук, В.В. Підлісний, О.Г. Скляр.- Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014.- 368 с.: іл.

У навчальному посібнику наведено робочу навчальну програму дисципліни, конспект лекцій, тематику лабораторних та практичних занять з дисципліни, методичні вказівки до їх виконання, тематику самостійної та індивідуальної роботи, методику діагностики знань студентів, що допомагає студентам в повному об’ємі розв’язувати інженерні завдання і підготувати їх до виконання виробничо-технологічної діяльності в агроформуваннях різних форм власності. Для студентів і викладачів ВНЗ.

 

Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст]: навч. посібник/ за заг. ред. Л.М. Касьяненко.- Ірпінь: НУДПСУ, 2014.- 317,[1] с.

У навчальному посібнику розкриваються усі теми, визначені програмою: фінансово-правові норми і відносини, фінансовий контроль, бюджетне право та процес, податкове право, валютне регулювання та ін. Матеріал, викладений у вигляді запитань та коротких відповідей, допоможе при підготовці до державного іспиту. Видання призначене для підготовки за ОКР бакалавра.

 

Єрфорт І.Ю. Економіка промислового підприємства [Текст]: навч. посібник для студ. техн. спец./ І.Ю.Єрфорт, О.Ю.Єрфорт.- Краматорськ: ДДМА, 2013.- 219,[1] с.

Посібник містить комплекс навчально-методичного забезпечення до вивчення змістового модуля 1 «Економіка промислового підприємства» дисципліни «Економіка та організація виробництва»: методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, навчальні завдання, тести для перевірки знань. Розрахований на студентів технічних спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Призначений для закріплення теоретичних знань студентів, підготовки до практичних занять, самостійної підготовки.

 

Казак В.М. Основи контролю та технічної діагностики [Текст]: підручник.- Київ: НАУ, 2013.- 299,[1] с.

У підручнику викладено сучасний стан з теорії контролю та діагностування динамічних систем. Описано побудову математичних моделей об’єктів контролю, синтез оптимальних алгоритмів вимірювання, прогнозування та прийняття рішень, а також визначення характеристик систем контролю. Для студентів ВНЗ.