Січень-лютий, 2015

Сигида В.П. Моніторинг поля і посівів в сучасних технологіях АПК [Текст]: довідник / В.П. Сигида, О.С. Яровий, Д.В. Малярчук; УНУС. – Київ: Альфа Реклама, 2012. – 138 с.: іл.

В довіднику наведено зміну завдань обробітку ґрунту в умовах інтенсифікації землеробства, шляхи мінімалізації обробітку ґрунту і особливості оцінки якості технологічних процесів при вирощуванні основних культур; моніторинг фітосанітарної безпеки посівів, агробіологічний контроль вирощування основних польових культур та особливості формування висопродуктивних посівів зернових колосових культур. Довідник розрахований на широке коло агрономів і керівників господарств різних форм власності, фермерів, аспірантів та студентів.

Лукомец В.М. Болезни подсолнечника [Текст] / В.М. Лукомец, В.Т. Пивень, Н.М. Тишков. – Москва, 2011. – 213[ 11]c.: 101 ил.

В книге описаны наиболее распространенные грибные, бактериальные, вирусные и непаразитарные заболевания подсолнечника, их распространенность, вредоносность, симптомы проявления, биология возбудителя, мониторинг болезней, сроки и методы учетов и факторы, ограничивающие их. Книга рассчитана на фитопатологов, специалистов по защите растений, агрономов, аспирантов и студентов.

Тараненко Л.К. Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench) [Текст] / Л.К. Тараненко, О.Л. Яцишен. – Вінниця: Нілан. – ЛТД, 2014.- 221,[1] с.

В книзі представлена унікальна цінність культури, її ботанічна класифікація, біологічні особливості, еволюційні проблеми розвитку селекції, генетики, системи розмноження, внутрішньо популяційного та еколого-географічного поліморфізму, біотехнології, а також принципи, методи і досягнення селекції гречки. В роботі узагальнені результати багаторічних досліджень і практичних результатів авторів, а також приведено аналіз сучасних наукових публікацій.

Гайченко В.А. Екологія тварин [Текст]: навч. Посібник / В.А. Гайченко, Й.В. Царик. – Херсон; К.: Олді-плюс; Ліра-К, 2012. – 231,[1] с.

Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості [Текст]: навч. Посібник / В.І. Купчик, В.В. Іванова, Г.І. Нестеров, О.Л. Тонха; за ред. В.І. Купчика. – Київ: Кондор, 2012. – 412,[1] с.: іл.

Висвітлені загальні поняття про ґрунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення ґрунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених ґрунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрономічній практиці, а також питання менеджменту планування та використовування ґрунтових ресурсів.

Основи наукових досліджень в агрономії [Текст]: підручник / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, П.В. Костогриз, В.П. Опришко; за ред. В.О.Єщенка. – Вінниця: Едельвейс і К, 2014. – 331,[1] с.

Висвітлено основи наукових досліджень в агрономії з класифікацією методів досліджень і агрономічних дослідів та з розкриттям методики планування і техніки проведення досліду. Велику увагу приділено проектуванню схем дослідів і плануванню в них основних спостережень та обліків залежно від напряму досліджень. Окремими частинами представлено методику проведення експериментальних робіт в дослідах та статистичну обробку їх результатів.

Оцінка земель [Текст]: підручник/ за заг. ред. М.Г. Ступеня. – Київ: Агроосвіта, 2014. – 308 с.

Викладено теоретичні основи оцінки земель, розкрито районування території під час земельно-оціночних робіт, теоретичні основи і методичні засоби бонітування ґрунтів, загальні принципи і завдання економічної оцінки земель, її методику основи внутрігосподарської, грошової та експертної оцінки земель. Для студентів землевпорядних факультетів ВНЗ, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин, власників землі та землекористувачів.

Білошкурська З.П. Аграрне право України : договірні відносини у сільському господарстві. Змістовий модуль 5 [Текст]: підручник. – Умань: Візаві, 2012. – 437,[ 1] с.

У підручнику докладно розглянуті питання історії розвитку договірних відносин в АПК України, значення свободи господарського договору в умовах проведення аграрної реформи, класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві. Дана детальна характеристика договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, оренди майна, землі, лізингу і кредитування за участю аграрних товаровиробників. Внесені пропозиції щодо вдосконалення договірних відносин в АПК.

Економіка підприємства [Текст]: підручник / Д.К. Семенда, О.Л. Бурляй, М.А. Коротєєв, О.В. Семенда; за ред. Д.К. Семенди. – Умань: Візаві, 2014. – 478 с.

Підручник підготовлений відповідно з програмою навчальної дисципліни для аграрних ВНЗ II-IV рівнів акредитації з напрямів підготовки фахівців: 05.01 «Економіка і підприємництво», 05.02 «Менеджмент». Для студентів аграрно-економічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників сільськогосподарських організацій.

Осокіна Н.М. Наукове обґрунтування нових технологій тривалого зберігання і переробки плодів вишні [Текст]: монографія / Н.М. Осокіна, О.В. Василишина. – Умань: Візаві, 2014. – 193[1]с. – 300 пр.: іл.

У монографії науково обґрунтовано нові елементи холодильної технології зберігання плодів вишні у звичайному, регульованому та модифікованому газовому середовищах, в тому числі з використанням речовин антимікробної дії. Проаналізовано вплив розчинів сорбінової, лимонної кислот, бензоату натрію та етилового спирту на мікробіологічне обсіменіння, природні втрати маси, вихід товарної продукції, зміну основних компонентів хімічного складу плодів вишні після транспортування та протягом зберігання.

Мікробіологія галузі: зерно і продукти його переробки [Текст ]: навч. пос. / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк, І.І. Мостов'як; за ред. В.П. Карпенка. – Умань: Візаві, 2014. – 132 с.

У навчальному посібнику висвітлені питання впливу мікроорганізмів різних фізіологічних груп на якість зерна, а також їх позитивна та негативна дія на формування якості продуктів переробки зерна. Особливу увагу приділено мікробіоті окремих видів зернової сировини, борошна та виробів з нього. Наведено характеристику мікроорганізмів-збудників псування зернової сировини та хлібопекарських виробів. Приведено методики мікробіологічних досліджень зерна та продуктів його переробки. Для студентів ВНЗ, спеціалістів виробництва, фахівців харчової галузі.

Оліфіров О.В. Інформаційні системи і технології в туризмі [Текст]: навч. Посібник / О.В. Оліфіров, Ю.І. Ільєнко, Г.В. Шершньова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 253 с.

 У навчальному посібнику викладено теоретичний і практичний матеріал за модулями дисципліни «Інформаційні системи і технології в туризмі», що присвячені питанням автоматизації обробки економічної інформації. У посібнику розглянуто ідеї інформатизації суспільства, проведено аналіз програмно-апаратного комплексу, методів і технологій для розробки та впровадження інформаційної системи на підприємствах туристичної галузі. Для студентів, аспірантів та викладачів ВНЗ.

Організація обліку [Текст]: навч. Посібник / М.М. Василюк, Т.М. Гнатюк, В.В. Шкромида, Н.Б. Мельник. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 329,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено основи організації бухгалтерського обліку, облікового процесу, організації обліку активів, зобов’язань та фінансових результатів. Розглядаються питання планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку. Посібник призначено студентам ВНЗ, бухгалтерам-практикам, економістам, аудиторам та керівникам підприємств.

Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]: навч. посібник. – Київ: Кондор, 2012. – 426 с.; додаток 18 с.

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців за напрямами підготовки 0918 - Легка промисловість та 1801 - Специфічні категорії у всіх ВНЗ III-IV рівня акредитації. Посібник призначено студентам, аспірантам та викладачам.

Інноваційно - технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України [Текст]: колективна монографія. В 2-х ч. Ч.1, Ч.2 / під ред. Ю.О. Нестерчук.- Умань: Візаві, 2014.- 259,[1] с.

У монографії викладені результати дослідження проблем розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва. Значну увагу приділено проблемам діяльності сільськогосподарських товаровиробників з організаційної, економічної та фінансової точок зору. В роботі висвітлено питання інноваційної та технологічної політики забезпечення поступального розвитку АПК України. Зосереджено увагу на основних напрямках розвитку харчової промисловості у контексті євроінтеграції України. Розроблено пропозиції щодо організації сільського малого підприємництва. Враховано вплив екологічних чинників на подальше функціонування аграрної сфери. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку аграрної економіки.

Інноваційні розробки Уманського національного університету садівництва [Текст] / за ред. В.П. Карпенка. – Умань: Візаві, 2014. – 83,[1] с.: іл.

Уманський національний університет садівництва продовжує динамічно нарощувати свій науковий потенціал та впевнено крокує до нових до нових звершень. Підтвердженням цьому є збірка «Інноваційних розробок Уманського національного університету садівництва», що вперше за 170-річну історію пропонується широкому колу читачів. У ній акумульовано сучасні напрацювання науковців університету, що неодмінно стануть в нагоді не тільки виробничникам, але й науковцям як вітчизняних, так і зарубіжних навчальних і наукових установ різного рівня.

Менеджмент ХХI століття : проблеми і перспективи [Текст]: колективна монографія. Матеріали IV наук.-практ. Rонференції. – Умань: Візаві, 2014. – 260 с.

Колективна монографія містить матеріали наукових досліджень, представлених на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Менеджмент ХХI століття : проблеми і перспективи», присвяченій 170-річчю заснування УНУС. Висвітлено проблемні питання щодо сучасного розвитку менеджменту підприємств, міжнародного менеджменту та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, логістики на сучасному етапі управління підприємствами, перспектив розвитку туристичного менеджменту в Україні, соціально-економічного розвитку сільського господарства і сільських територій, а також формування особистості менеджера в аграрному вузі.

Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. Посібник / І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Владимиров. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 256 с.

Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародні економічні відносини». У посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Особлива увага приділяється аналізу форм міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам науково-технічного обміну і міжнародного бізнесу в цілому. Пропонується для студентів ВНЗ.

Перспективи розвитку лісового та садово - паркового господарства [Текст]. – Умань: УНУС, 2014. – 419,[1] с. – іл.

У збірнику матеріалів висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками факультету лісового і садово-паркового господарства УНУС, інших навчальних закладів та науково-дослідних установ.