Березень-квітень, 2015

Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків [Текст]: навч. пос./ В.А. Доронін, В.В. Поліщук, А.В. Доронін, В.П. Миколайко; за ред. Дороніна В.А.- Умань: Візаві, 2014.- 294 с., іл.

У навчальному посібнику висвітлено основні завдання насінництва та насіннєзнавства як науки, закономірності формування врожаю і якості насіння в процесі його вирощування та передпосівної підготовки на насіннєвих заводах, особливості екології насіння цукрових буряків та економічна ефективність його вирощування і використання, методи оцінки якості насіння та нормативна база ведення насінництва. Посібник розраховано на студентів аграрних університетів, студентів-біологів, науковців, викладачів, аспірантів.

 Производство и переработка свинины в фермерских хозяйствах [Текст]: науч.-практ. пос./ ЛНАУ.- Луганск: Элтон-2, 2014.- 261[3]с., ил.

В пособии дается краткое изложение основных позиций технологии производства и переработки продукции свиноводства в фермерских хозяйствах и частных подворьях. Материал собран и систематизирован по результатам анализа многочисленных отечественных и зарубежных публикаций ученых, обобщения практического опыта производственников и результатов собственных исследований авторов. Издание предназначено для широкого круга читателей: студентов, специалистов и начинающих фермеров, арендаторов и частных владельцев, которые желают рентабельно производить свинину и собственноручно осуществлять ее переработку.

Інтегрований захист плодових культур [Текст]: навч. посібник/ Ю.П. Яновський, І.С. Кравець, І.В. Крикунов, І.І. Мостов'як.- Київ: Фенікс, 2015.- 646,[1] с., іл.

У навчальному посібнику висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві, детально розглянуто особливості біології й чисельності основних шкідливих видів в ценозах багаторічних насаджень. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних і хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур’янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних і ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванню пестицидів, а також облікам чисельності та прогнозування появи шкідників, бур’янів і хвороб, в тому числі облікам чисельності ентомофагів з врахуванням порогів шкідливості найголовніших шкідників, визначенню ефективності застосування заходів захисту рослин, розглянуто основні принципи інтегрованого захисту рослин в садах і ягідниках. Для студентів агрономічних спеціальностей, спеціалістів сільського господарства.

Макогон Ю.В. Міжнародні фінанси [Текст]: навч. пос./ Ю.В. Макогон, Н.О. Бударіна; Донецький національний університет.- Донецьк: Дон НУ, 2013.- 412 с., іл.

У навчальному посібнику розкрито мотивацію і сутність міжнародних фінансів, їх суб’єктів, середовища, рівнів і форм, особливостей розвитку. Розглянуто принципи, об’єктивні закони, еволюцію теорій і сучасні моделі взаємодії національних фінансів. Основну увагу приділено міжнародним валютним відносинам, міжнародному валютному ринку, міжнародному фондовому ринку, міжнародній банківській діяльності, фінансам транснаціональних корпорацій, управлінню портфелем цінних паперів. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, працівників фінансових установ.

Сухий П.О. Територіальне проектування та районне планування [Текст]: навч. посібник/ П.О.Сухий, С.М. Білокриницький, М.-Т. М. Атаманюк.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.- 399,[1] с.

У посібнику висвітлено предмет і завдання територіального проектування та районного планування, їх зв’язки з іншими дисциплінами. Простежено розвиток та розміщення продуктивних сил, описано методи оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, розкрито сутність природо-та трудоресурсного потенціалів території, основ планування та просторового розташування населених пунктів, організацію планування міст, сільських районів, районів відпочинку та спеціального призначення, методичні основи проектування та планування автомобільних доріг у сільській місцевості, особливості будівництва доріг і дорожніх споруд. Для викладачів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації і студентів, які здійснюють підготовку фахівців переважно за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій», а також фахівців які вивчають дисципліни геодезичного, картографічного, топографо-геодезичного, будівельно-архітектурного та землевпорядного спрямувань за іншими напрямами.

Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право [Текст]: навч. посібник.- Київ: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2013.- 215,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено основні засади господарської діяльності, роль регулювання економіки, статус суб’єктів господарювання, їх організаційно-правові форми та види, а також наведено тематичні, тестові та ситуаційні завдання, вирішення яких можливе при правильному доборі і тлумаченні правових норм. Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців вищих юридичних навчальних закладів.

Крилова Л.В. Організація роботи сомельє Текст]: навч. пос./ Л.В. Крилова, В.В. Дибок; Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2013.- 210 с.: іл.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання про алкогольні напої. Наведено основні принципи організації робочого місця сомельє, обов’язки та права. Надано історичні аспекти виникнення алкогольних напоїв, їх виробництва, класифікація, правила споживання. Посібник доповнює глосарій і додатки. Після кожної теми надано питання та тести для самоконтролю. Навчальний посібник забезпечує самостійне вивчення даної дисципліни.

Ямборак Р.С. Хімія [Текст]: навчально-методичний комплекс; навч. пос/ Р.С. Ямборак, Г.І. Прохацька, Т.А. Філіпенко; за ред. Р.С. Ямборак.- Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014.- 524с.

Навчально-методичний посібник призначений для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» і може бути корисним для фахівців, які працюють в галузі ВНЗ аграрної освіти України.

Гідроботаніка [Текст]: навч. посібник/ Ю.Р. Гроховська, О.Є. Ходосовцев, Ю.В. Пилипенко, С.В. Кононцев.- Херсон: ОЛДІ - ПЛЮС, 2013.- 375,[1] с., іл.

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем. Навчальний матеріал супроводжено контрольними запитаннями і завданнями, розміщено зразок тестової контролюючої програми. Для студентів, аспірантів, наукових співробітників та викладачів.

Доценко В.І. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування [Текст]: навч. пос./ В.І. Доценко, В.В. Морозов, Д.М. Онопрієнко; ХДАУ.- Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2014.- 447[1] с., іл.

Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використовують в Україні. Для студентів ВНЗ та фахівців, які цікавляться питаннями зрошення с-г культур дощувальними машинами.

Орлюк А.П. Генетичний аналіз [Текст]: навч. пос./ А.П. Орлюк, В.В. Базалій; Херсон: Олді-плюс, 2013.- 217[1]c., іл.

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам, використанню анеуплодії в генетичному аналізі та генетиці популяцій. Посібник для студентів та магістрантів ВНЗ.

Управління діловою кар'єрою [Текст]: навч. посібник.- Х.: ХНЕУ, 2013.- 294,[1] с.

Подано основні теми навчальної дисципліни, тестові та практичні завдання, контрольні запитання, які забезпечать знання понятійно-категоріального апарату дисципліни та практичні вміння щодо управління діловою кар'єрою. Висвітлено такі питання як: предмет, завдання та етапи управління кар'єрою, питання формування й розвитку ділової кар'єри, оцінка ефективності кар'єрних процесів на підприємстві. Для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів і фахівців з управління персоналом та економіки праці.

Григорків В.С. Дискретні моделі економічної динаміки [Текст]/ В.С. Григорків, О.І. Ярошенко.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2014.- 96 с.

У посібнику викладено елементи теорії різницевих рівнянь та її застосування для побудови дискретних моделей економічної динаміки. Теоретичний матеріал доповнений прикладами та містить завдання для самостійної роботи з відповідями до них. Для студентів економічних і математичних спеціальностей ВУЗів.

Петренко Н.О. Управління проектами [Текст]: навч. посібник/ Н.О.Петренко, Л.О.Кустріч, М.О.Гоменюк.- Київ: Центр учбової літ., 2015.- 242,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди.

Лабораторні роботи з фізики [Текст]: навч. посібник.- Умань: Візаві, 2015.- 219,[1] с.

У посібнику поміщені: вимоги з техніки безпеки, рекомендації щодо розв’язування задач і зміст типових задач з кожного модуля; рекомендації з підготовки до лабораторних занять; інструкції з виконання лабораторних робіт, контрольні питання для самоперевірки, додатки. Посібник включає інструкції виконання всіх лабораторних робіт, які передбачено програмою за напрямом підготовки «Садово-паркове господарство». Для студентів-бакалаврів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування», які вивчають нормативний курс «Фізика».

Миколайчук М.Н. Задачі і тести з фізики [Текст]: навч. посібник.- Умань: Візаві, 2015.- 101,[1] с.

Навчальний посібник є відокремленим складником традиційного та інтерактивного навчально-методичного комплексу, систематична робота з якими передбачає полегшити і систематизувати самостійну навчальну роботу студента впродовж семестру, своєчасно і якісно підготуватися до модульних та підсумкового контролів. Посібник включає інструкції виконання всіх лабораторних робіт, які передбачено програмою за напрямом підготовки «Садово-паркове господарство». Для студентів-бакалаврів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землевпорядкування», які вивчають нормативний курс «Фізика».

Дякон В.М. Основи фізики [Текст]: навч. посібник/В.М. Дякон, Л.Є.Ковальов, М.Н. Миколайчук.- Вид. 2-ге випр. та доп.- Бровари: АНФ ГРУП, 2015.-192с.

Навчальний посібник містить систематичне викладення основних питань сучасного курсу загальної фізики. Окремий параграф присвячений деяким питанням астрофізики.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за інженерними спеціальностями.

Економіка підприємства : формування компетентностей на основі тренінгів [Текст ]: навч.-практ. пос./ за аг. ред. М.В. Афанасьєва.- Харків: Інжек, 2013.- 360 с., іл.

Розглянуто практичну компоненту опанування економіки підприємства. Велику увагу приділено формуванню професійних компетентностей відповідно до дескрипторів Національної рамки кваліфікацій та вмінню працювати в команді. Подано методику проведення тренінгів за різними темами, що стосуються економіки підприємства, додатки та ілюстративний матеріал. Рекомендовано для студентів, які вивчають економіку підприємства, а також для викладачів економіки, менеджменту та бізнесу.

Макогон Ю.В. Міжнародні фінанси [Текст]: навч. пос./ Ю.В.Макогон, Н.О.Бударіна; Донецьк: ДонНУ, 2013.- 412 с., іл.

У навчальному посібнику розкрито мотивацію і сутність міжнародних фінансів, їх суб’єктів, середовища, рівнів і форм, особливостей розвитку. Розглянуто принципи, об’єктивні закони, еволюцію теорій і сучасні моделі взаємодії національних фінансів. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, працівників фінансових установ.

Інтегрований захист плодових культур [Текст]: навч. посібник/ Ю.П. Яновський, І.С. Кравець, І.В. Крикунов, І.І. Мостов'як.- Київ: Фенікс, 2015.- 646,[1] с., іл.

У навчальному посібнику висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві, детально розглянуто особливості біології й чисельності основних шкідливих видів в ценозах багаторічних насаджень. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних і хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур’янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних і ягідних культур. Приділено увагу екологічно безпечному застосуванню пестицидів, облікам чисельності та прогнозування появи шкідників, бур’янів і хвороб, облікам чисельності ентомофагів з врахуванням порогів шкідливості найголовніших шкідників, визначенню ефективності застосування заходів захисту рослин, розглянуто принципи інтегрованого захисту рослин в садах і ягідниках. Для студентів агрономічних спеціальностей, спеціалістів сільського господарства.