Січень-березень, 2014

 

Бізнес - планування [Текст]: навч. посібник/ Н.О.Лисенко, Л.В.Транченко, Л.Л.Дякон, О.М.Транченко.- Бровари: АНФ ГРУП, 2014.- 567,[1] с.  

Підручник розкриває сутність бізнес-планів, визначає завдання, які ставить перед собою підприємство, дає уявлення, якими шляхами повинен розвиватись бізнес, показує шляхи й засоби реалізації підприємницької ідеї та планує ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу. Підручник рекомендовано для студентів ВНЗ економічних спеціальностей усіх форм навчання, а також аспірантам, молодим вченим, слухачам системи післядипломної освіти та всім хто цікавиться питаннями бізнес-планування.

 

Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. посібник/ А.Ф.Бурик, О.М.Світовий, О.Г.Мачушенко, А.В.Роєнко.- Київ: Центр учбової літ., 2013.- 259,[1] с.  

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни, побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять студентами ВНЗ освіти III-IV рівнів акредитації. Він також корисний для студентів навчальних закладів I-II рівнів акредитації, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарювання.

 

Організація, планування та управління на лісогосподарських підприємствах [Текст]: навч. посібник/ О.А. Роєнко, В.Д. Каричковський, О.М. Саковська, М.І. Дяченко.- Умань: ВПЦ Візаві, 2014.- 298 с.

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам оволодіти основами організації, планування та управління на лісогосподарських підприємствах. В посібнику розглянуті питання щодо сутності, значення та місця організації, планування та управління на підприємстві; законів, принципів, методів управління, організації та планування; основних функцій та технології виробництва продукції лісогосподарських підприємств та інші важливі питання, які допоможуть студентам під час вивчення дисципліни. Розрахований на широке коло читачів, зокрема студентів спеціальності лісівництво.

 

Трансформація особистих господарств населення у стратегії удосконалення соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки [Текст]: монографія/ О.О.Непочатенко, В.А.Слєпцов, М.М.Ігнатенко, К.А.Пилипенко; УНУС.- Умань:Укрпромторгсервіс, 2013.- 246 с.

У монографії розглядаються теоретико - методичні засади та практичні аспекти удосконалення функціонування особистих господарств населення у контексті вирішення проблем зайнятості, відродження соціальної інфраструктури, соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки в цілому. Здійснена всебічна оцінка функцій та змісту, виробництва та споживання особистих господарств, самозайнятості сільського населення,  рівня його доходів, соціального забезпечення. Обґрунтоване місце особистих господарств населення у стратегії розвитку аграрної економіки та альтернативних видів діяльності на селі. Представлене видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, слухачів системи підвищення кваліфікації кадрів у галузі економічних наук та державного управління.

 

Улянич О.І.  Агроекологічні основи вирощування коріандру посівного та васильків справжніх [Текст]: монографія/ О.І.Улянич, О.В.Василенко, О.М.Філонова.- Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013.- 226,[1] с.

У монографії наведений аналіз джерел наукової літератури та результати досліджень авторів, проведених у 2006-2011рр. Розглянуті питання народногосподарського значення, походження коріандру посівного та васильків справжніх. Висвітлено основні прийоми традиційної технології та інноваційні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених та авторів до сучасних технологій вирощування коріандру посівного та васильків справжніх, а також основи отримання екологічно чистої товарної продукції даних рослин. Монографія рекомендується для науковців, викладачів та студентів аграрних навчальних закладів та виробників овочевої продукції.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур[Текст].- Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 262 с.

У науковому виданні викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива на збиранні сільськогоспо-дарських культур. Наведено змінні норми продуктивності та витрати палива на нову с-г техніку вітчизняного та зарубіжного виробництва, яка знаходиться в експлуатації. Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, податкових органів та профспілкових організацій, органів управління виробництвом усіх рівнів, працівників місцевих органів влади, наукових працівників.

 

Кіцно В.О.  Основи радіобіології та радіоекології [Текст]: навч. посібник/ В.О.Кіцно, С.В.Поліщук, І.М.Гудков.- 3-тє вид. випр. та доп.- Київ: Хай-Тек Прес, 2010.- 320с.

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської, лісогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського та лісового господарства та інших об’єктів навколишнього середовища. Наведено теми самостійних і лабораторних робіт та розглянуто порядок їх виконання. Дається методика вирішення завдань з прогнозування накопичення радіонуклідів в рослинах, в організмах тварин, в продукції рослинництва, тваринництва та лісокористування. Включено перелік орієнтовних контрольних тестів, список рекомендованої навчальної літератури.

 

Економіка сільського господарства [Текст]: навч. посібник/ В.К.Збарський, В.І.Мацибора, А.А.Чалий, Л.М.Степасюк; за ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Київ: Каравела, 2012.- 311,[1] с.

У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарських галузей на основі інноваційно-інвестиційної діяльності. Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів економічних спрямувань.

 

Норми, орієнтовані раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби [Текст]: навч. посібник.- Житомир: Рута, 2013.- 515,[1] с.

У виданні подано сучасні орієнтовні норми, раціони, енергетичну і поживну цінність основних кормів, що використовуються в годівлі великої рогатої худоби та практичні поради з організації біологічно повноцінної, збалансованої за удосконаленими деталізованими норми годівлі великої рогатої худоби, з гарантією досягнення генетичного потенціалу молочної і м’ясної продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття корів сучасних порід на рівні світових стандартів. Посібник розраховано на керівників і спеціалістів господарств, студентів вищих аграрних навчальних закладів освіти, магістрів, аспірантів, науковців, викладачів.

 

Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування грунто-обробної та посівної техніки. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 637с.

Викладено методику розробки та норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки. Розраховано на керівників та фахівців системи продуктивності, керівників і спеціалістів сільськогосподарських ремонтних підприємств з різними формами власності, які займаються ремонтом та технічним обслуговуванням сільськогосподарської техніки. Посібник розраховано на працівників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

 

Розвиток сільських територій України ( 1990 - 2010 роки) [Текст]: монографія.- Київ: Фенікс, 2012.- 748,[3] с.

Монографія підготовлена на основі офіційних матеріалів Державної служби статистики України, міністерств і відомств. Кожний розділ містить інформацію в динаміці в цілому по Україні. Наведені дані про обсяги і динаміку виробництва с-г продукції та її реалізації, наявність земель та худоби, кількість с-г підприємств та фермерських господарств, прибутковість і рівень рентабельності на с-г підприємствах, наявність основних засобів та с-г техніки, дані про виробництво валової продукції та основних видів с-г культур і продуктів тваринництва. Наведена інформація по основних показниках розвитку сільського господарства в Україні порівняно з іншими країнами світу. Розрахована на працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, економістів, соціологів, наукових співробітників, викладачів, студентів, аспірантів і докторантів ВНЗ.

 

Практикум з радіобіології та радіоекології [Текст]: навч. посібник/ В.А. Гайченко, І.М. Гудков, В.О. Кашпаров, В.О. Кіцно.- Київ: Кондор, 2010.- 286с.

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовинами, вимоги до улаштування і обладнання радіометричних лабораторій. Розглянуто фізичні основи радіоактивності та прийоми статистичної обробки даних радіометрії. Описано способи збору і підготовки проб різних видів продукції та об’єктів навколишнього середовища для радіометричних досліджень. Наведено галузеві стандарти та методики вивчення забруднення радіонуклідами різноманітних об’єктів.  Для студентів ВНЗ, аспірантів, спеціалістів-екологів, науковців.

 

Титаренко М.В. Електротехніка [Текст]: навч. посібник/ М.В. Титаренко.-Київ: Кондор, 2013.-237, [2] с.

Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт, завдання для розрахунково-графічних (контрольних) робіт, перелік рекомендованої літератури. Для студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання.

 

Павелків Р.В. Вікова психологія [Текст]: навч. посібник/ Р.В. Павелків. -Київ: Кондор, 2011.-469с.

Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем. Розкриті сутність, предмет, теоретичні засади, методи вікової психології та ін. У підручнику систематизовано та представлено найновіші відомості з вікової психології. Рекомендований студентам ВНЗ, практичним психологам, педагогам, а також усім тим, хто цікавиться психологією.