Вересень-жовтень, 2013

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.О. Козловський, Г.М. Заболотний та ін.- Вінниця: ВНАУ, 2012.- 519 с.

 

            У навчальному посібнику розглянуті теоретичні, методологічні і практичні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку світового господарства. Розкриті основні концепції світової торгівлі, охарактеризований вплив основних методів регулювання зовнішньоторговельної діяльності на стан економіки країни. Навчальний посібник може бути використаний студентами, що навчаються за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Економіка підприємств», а також

 науковцями, фахівцями, практичними працівниками, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Калетнік Г.М. Управлінський консалтинг: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, М.Ф. Безкровний, Т.Д. Іщенко.- К.: Аграрна освіта, 2012.- 448 с.

 У навчальному посібнику розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консал-тингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні. Подається методичний матеріал з основ аналізу та консультування з інвестиційної діяльності сільських товаровиробників, методів експрес-аналізу і консультування з економічного оцінювання технологій в АПК. Навчальний посібник розроблено для опанування студентами дисципліни «Управлінський консалтинг» з напрямів підготовки студентів і слухачів всіх форм навчання з використанням дистанційних навчальних технологій.

Калетнік Г.М.  Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, С.В. Козловський, О.Г. Підвальна.- К.: Хай - Тек Прес, 2010.- 399,[1] с.

 У посібнику розглянуті питання фінансово-економічних розрахунків в умовах визначеності (нарощені і дисконтні суми, потоки платежів, ренти, кредитні розрахунки, оцінка інвестиційних проектів, фінансові розрахунки на ринку цінних паперів); в умовах невизначеності: теорія оптимального портфеля, теоретико - ймовірнісні методи, фінансові ризики. Розглянуто основи економетричних та статистичних розрахунків, та теоретичні основи моделювання і прогнозування економічних процесів на основі теорії нечіткої логіки. Наведені питання і задачі для самостійної перевірки знань. Посібник розрахований для студентів і викладачів економічних і фінансових спеціальностей ВНЗ.

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.О. Козловський, Г.М. Заболотний.- К.: Хай - Тек Прес, 2012.- 351,[1] с.

 У навчальному посібнику розглянуті теоретичні, методологічні і практичні питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку світового господарства. Розкриті основні концепції світової торгівлі, охарактеризований вплив основних методів регулювання зовнішньоторговельної діяльності на стан економіки країни. Посібник може бути використаний студентами, що навчаються за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Економіка підприємств», а також науковцями, фахівцями, практичними працівниками, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Андрійчук В.Г.  Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник.- К.: КНЕУ, 2013.- 779, [1] с.

 У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та прикладні питання економіки підприємств АПК. Висвітлено низку нових аспектів економіки суб’єктів господарювання, які передбачені новим стандартом науки «Економіка підприємств». Розглянуто теорію підприємства і підприємництва, економічні засади функціонування підприємств, внутрішнє і зовнішнє середовище їхньої діяльності. Значну увагу приділено формуванню та управлінню витратами, ефективності використання ресурсів, сучасним проблемам конкурентоспроможності продукції і підприємств, їхній ціновій політиці, інноваційному розвитку, економічній безпеці тощо. Для студентів ВНЗ економічного профілю, спеціалістів і керівників аграрних і переробних підприємств, управлінців усіх рівнів АПК

Калетнік Г.М.  Фінансовий менеджмент: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська.- К.: Хай - Тек Прес, 2010.- 317,[1] с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент», що включена до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів спеціальностей: «Менеджмент організацій», «Облік і аудит». У посібнику висвітлено теоретичні основи фінансового менеджменту підприємств, принци-пи та методи здійснення управління фінансовою діяльністю. Значна увага приділяється змісту фінансових важелів, організаційному та інформаційному забезпеченню фінансово-го менеджменту. Наведено плани практичних занять, тести та навчальні завдання для самоперевірки знань, термінологічний словник. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

Морозова З.А.  Методология использования закономерностей морфогенеза колосовых злаков в селекции: научно-методическое пособие/ З.А. Морозова.- М.: МАКС Пресс, 2013.- 365,[1] с.

 В научно-методическом пособии на основании многолетних исследований морфогенеза видов и сортов колосовых злаков (преимущ. пшеницы) изложена целая система методов, разработанная в лаборатории биологии развития растений биофака МГУ, позволяющая оценить степень изменения структурной и коррелятивной организации растений у вновь создаваемых сортов и селекционных форм. Методы морфогенетического и структурного анализа достаточно просты и обладают большим прогностическим потенциалом. Материалы пособия рассчитаны на широкий круг работников в области селекции, растениеводства, агротехники и общей биологии и могут быть использованы в учебных курсах по биологии развития растений в ВНЗ.

Фінансовий менеджмент: підручник/ Г.М. Калетнік, А.С. Даниленко, О.М. Варченко та ін.- К.: Хай - Тек Прес, 2013.- 686,[2] с.

 Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінансовий менеджмент». Підручник висвітлює широке коло питань еволюційного розвитку фінансового менеджменту як науки, фінансового аналізу діяль-ності підприємства, формування організаційних засад фінансового менеджменту на підприємстві. Матеріал підручника базується на зарубіжному досвіді та вітчизняній практиці, викладений у логічній послідовності, що сприятиме кращому його засвоєнню. Підручник містить методичні підходи до проведення фінансового та інвестиційного аналізу, важливі практичні коментарі та приклади. Широко представлено інформаційні ресурси фінансового менеджменту та приклади застосування комп’ютерних  технологій для вирішення задач інвестиційного та фінансового аналізу.

  Лень В.С.  Звітність підприємства: підручник/ В.С. Лень, В.В. Гливенко.- Вид.3-тє , випр.і доп.- К.: Каравела, 2010.- 671, [1] с.

У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень. Розраховано на студентів ВНЗ спеціальності «Облік і аудит» та слухачів інститутів післядипломного навчання. 

  Моніторинг довкілля: підручник. Т. 1/ А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич, П.М.Малярчук; за заг. ред. А.К. Запольського.- Кам'янець-Подільський: Медобори - 2006, 2012.- 407,[1] с.

Викладено теоретичні і прикладні аспекти сучасної методології моніторингу довкілля. Розглянуто комплексний аналіз різних видів і рівнів моніторингу навколишньо-го середовища. Узагальнені основні положення й закономірності моніторингу складових біосфери та окремих її екосистем. Наведено відомості про вимірювання параметрів, моделювання та прогнозування екологічного стану об’єктів довкілля. Особливу увагу приділено картографуванню в екології. Для студентів-екологів ВНЗ, а також викладачам та фахівцям природоохоронних закладів.

  Международный агробизнес: учеб. пособие/ Ю.Г. Козак, О.В. Захарченко, Н.С. Логвинова, Е.Н.Саковская; под ред. Ю.Г.Козака.- 4-е изд., перераб. и доп.- К.: Центр учебной лит., 2013.- 304,[1] с.

В учебном пособии исследуются теоретические основы международного агробизнеса, анализируется современная международная агроподовольственная система. Центральное место занимает характеристики региональной структуры международного агробизнеса, основных тенденций развития мирового продовольственного рынка и места на нем Украины. Пособие содержит проблемно-поисковые вопросы, темы докладов и рефератов, тесты. Для студентов экономических вузов и факультетов.

  Матвієнко М.П.  Комп'ютерна логіка: навч. посібник/ М. П. Матвієнко.- К.: Ліра-К, 2012.- 286, [2] с.

У навчальному посібнику викладено основні поняття комп’ютерної логіки і методи побудови різноманітних комп’ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні та комп’ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки і автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів.

  Мунін Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти: підручник/ Г.Б. Мунін, В.О. Лук'янов, В.В. Гарагонич; під заг. ред. В. О. Лук'янова.- К.: Кондор, 2011.- 429, [2] с.

У підручнику розглянуті теоретичні та методичні питання і принципи формування маркетингової діяльності в сфері туризму на основі маркетингової теорії і практики сучасного ведення бізнесу. Проаналізована поведінка споживача, та механізм розробки і прийняття рішень у туристичній сфері, доведена необхідність використання сучасних методів маркетингової стратегії. Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів, науковців та спеціалістів, що працюють в сфері управління, реклами, маркетингу, франчайзингу, консалтингу та інвестицій в туристичній галузі

  Непочатенко О.О.  Банківські операції: навч. посібник/ О.О. Непочатенко, К.М. Мельник.- Вінниця: Едельвейс і К, 2013.- 319, [1] с.

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Банківські операції», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки й підприємництва. У ньому розглядаються питання діяльності комерційного банку, пов’язаних з формуванням ресурсів, розрахунково-касовими і кредитними операціями, банківськими інвестиціями, операціями банків з цінними паперами та іноземною валютою, а також нетрадиційними банківськими послугами. Для студентів, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

  Сулим М.В.  Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: підручник/ М.В. Сулим, О.С. Пенцак.- Львів: Новий Світ - 2000, 2011.- 329, [1] с.

У підручнику розкриваються теоретичні основи прийняття господарських рішень, розглядаються методи кількісного оцінювання ризику, принципи управління ризиком і способи зниження його рівня. Наводяться приклади конкретних економічних ситуацій в умовах ризику та невизначеності для прийняття ефективних господарських рішень. Підручник рекомендований для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, що вивчають дисципліну «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», для

аспірантів, слухачів відділення післядипломної освіти, фахівців-економістів.

  Сич Є.М.  Стратегічний аналіз: навч. посібник/ Є.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен.- К.: Каравела, 2010.- 303, [1] с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму дисципліни «Стратегічний аналіз» з розподілом тем на модулі, конспект лекцій, практичні завдання

для самостійного виконання, контрольну роботу для студентів заочної форми навчання, теми рефератів, теоретичні питання для підсумкового контролю знань, приклад завдання для модульного контролю знань, список рекомендованих інформаційних джерел та

словник основних термінів дисципліни. Посібник рекомендований для студентів магістратури за спеціальністю «Облік і аудит».
  Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навч. посібник/ за ред. В.В. Кириченка, В.П. Петренкової.- Харків: Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, 2012.- 319,[1] с.

В навчальному посібнику розглянуто основи селекції окремих зернових, бобових і олійних культур на стійкість до шкідливих організмів. Положення, викладені в посібнику, відносяться до спеціальних прийомів в селекції, що дозволяють проводити оцінку та добір стійкого до хвороб і шкідників вихідного матеріалу. Розкрито шкідливу дію біотрофних і  некротрофних патогенів та шкідників, методологію створення інвазійних та інфекційних фонів, нові сучасні методи створення ліній, сортів та гібридів. Наведена можливість подолання негативної дії біотичних чинників і створення сортів та гібридів польових культур з високим рівнем толерантності до навколишнього середовища. Навчальний посібник рекомендовано викладачам та студентам ВНЗ, науковим співробітникам науково-дослідних установ та спеціалістам, які працюють в системі управління вирощування рослинницької продукції.

 

Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово - паркового господарств: навч. посібник.- К.: Знання, 2012.- 487,[1] с.

 У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід з організації, планування й управління на державних підприємствах лісового та комунальних підприємствах садово-паркового господарства. Подано характе-ристику цих підприємств, їх склад і структуру, організацію виробничого процесу. Висвіт-лено оперативне управління виробництвом, режим роботи, використання засобів праці, організацію технічного нормування як інструмента вдосконалення організації праці й планування виробництва. Чільне місце відведено дослідженню лісогосподарської діяль-ності та проблемам. Значна увага приділена організації садово-паркового господарства.

  Калетнік Г.М. Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк.- К.: Хай-Тек Прес, 2011.- 310,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено науково-методичні, організаційно-економічні засади виробництва і споживання біопалива та інших нетрадиційних джерел енергії. Узагальнено світові тенденції розвитку біопалива із сировини рослинного походження, при цьому враховано потенціал біосировини, наявний в Україні, екологічність викорис-тання палива, економічність та конкурентоспроможність на світовому ринку палива. Для студентів ВНЗ, викладачів, фахівців АПК, екологів, енергетиків, економістів.

  Білошкурська З.П.  Аграрне право України : договірні відносини у сільському господарстві. Змістовий модуль 5: підручник.- Умань: Візаві, 2012.- 437,[ 1] с.

У підручнику докладно розглянуті питання історії розвитку договірних відносин в АПК України, значення свободи господарського договору в умовах проведення аграрної реформи, класифікація договірних зобов’язань у с.-г. Дана детальна характеристика договорів у сфері реалізації с.-г. продукції, оренди майна, землі, лізингу і кредитування за участю аграрних товаровиробників. Розкриті проблеми договірних відносин при виробничо-технічному обслуговуванні, матеріально-технічному забезпеченні с.-г. підприємств, при виконанні та використанні науково-технічної продукції а аграрному виробництві, а також внесені пропозиції щодо вдосконалення договірних відносин в АПК.