Травень-червень, 2013

 

Грицик В.(мол).  Екологія довкілля. Охорона природи [Текст]: навч. посібник/ В.(мол) Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій.- Київ: Кондор, 2011.- 290,[2] с.            

У посібнику висвітлено систематизований матеріал з енвайронментальних дисциплін – екології, соціології та охорони навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як науки про взаємодію живих організмів і їх  сукупностей між собою та з навколишнім середовищем. Розглянуто проблеми і перспективи охорони природи з точки зору сучасної парадигми. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.

 

Клименко М.О.  Екологія міських систем [Текст]: підручник/ М.О.Клименко, Ю.В.Пилипенко, О.С.Мороз.- Херсон: Олді - плюс, 2012.- 292,[1] с.

Підручник містить поняття ландшафтно - екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої  літератури.

 

Зінь Е.А.  Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: підручник/ Е.А.Зінь, Н.С.Дука; за ред. Е.А.Зіня.- Київ: Кондор, 2009.- 431,[1] с.

Підручник підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розкривається сутність предмету, зміст та завдань дисципліни, наведена характеристика об’єктів та суб’єктів цього виду діяльності, національних та міжнародних органів регулювання, а також зміст методів регулювання. Значна увага приділена висвітленню форм виходу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок та особливостей діяльності підприємств з іноземним капіталом. Розкрита організація міжнародних перевезень та організація діяльності митних служб України. Дається зміст правого регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розкрито характер неправомірних дій та відповідальності за скоєння правопорушення.

 

Мягченко О.П.  Основи екології [Текст]: підручник.- Київ: Центр учбової літ., 2010.- 310 с. ,

Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері. Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально –економічні проблеми України.

 

Фізична екологія. Кредитно - модульна система [Текст]: навч. посібник/ М.Ю.Новоселецький, Д.В.Лико, А.Л.Панасюк, В.І.Тищук.- Київ: Кондор, 2009.- 479,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явищ, що протікають у природі та їхній вплив на біосферу. Посібник включає навчальні елементи (модулі), до яких подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), розміщено повноцінні задачники з текстами задач для довгострокового завдання за темами кожного навчального елемента та прикладами розв’язання, списки текстових запитань для поточного і модульного контролю, інструкції до виконання лабораторних робіт тощо.

 

Данилишин Б.М.  Економіка природокористування [Текст]: підручник/ Б.М.Данилишин, М.А.Хвесик, В.А.Голян.- Київ: Кондор, 2010.- 464,[1] с.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характеристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні підходи їх економічної оцінки. Значна увага приділена розгляду сутності та складових економічного механізму природокористування, розкрито зміст та завдання стимулювання раціонального природокористування, охарактеризовано систему управління природоохоронною діяльністю та законодавчо-правову базу регулювання використання і відтворення природних ресурсів. Розкрито інструментальну базу екологічного менеджменту та методичні засади оцінки економічного збитку від забруднення довкілля, запропонована система показників оцінки економічної ефективності природокористування. З нових позицій розглянуто екологічні проблеми людства та міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.

Кіцно В.О.  Основи радіобіології та радіоекології [Текст]: навч. посібник/ В.О.Кіцно, С.В.Поліщук, І.М.Гудков.- 2-ге вид.- Київ: Хай-Тек Прес, 2009.- 316 с.

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської, лісогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського та лісового господарства та інших об’єктів навколишнього середовища. Наведено теми самостійних і лабораторних робіт та розглянуто порядок їх виконання. Дається методика вирішення завдань з прогнозування накопичення радіонуклідів в рослинах, в організмах тварин, в продукції рослинництва, тваринництва та лісокористування. Включено перелік орієнтовних контрольних тестів, список рекомендованої навчальної літератури.

Управлінський облік : навчально - практичний посібник[Текст]/ В.П.Шило, С.Б.Ільіна, В.А.Шепелюк, І.І.Криштопа.- Київ: Кондор, 2012.- 301,[1] с.

У виданні висвітлені методичні та теоретичні аспекти управлінського обліку на підприємствах України всіх форм власності. Систематизовано викладено організацію і методику управлінського обліку на підставі роботи промислових підприємств. Знайшли відображення Податковий кодекс України, законодавчі та нормативні акти, автореферати, статті провідних економістів-практиків, пов’язані з поглибленим дослідженням навчального матеріалу з управлінського обліку. Наведено численні ситуаційні приклади, проблемні питання для самоперевірки, тести для самоконтролю та практичні вправи для самостійного вивчення матеріалу. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.

Методичні положення та норми продуктивності на виробництво молочних продуктів і морозива [Текст].- Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012.- 442,[1] с.

Викладено методику розрахунку та норми продуктивності і часу на виробництво молочних продуктів та морозива, проведення аналізів з технохімічного та мікробіологічного контролю, нормативи чисельності робітників з обслуговування допоміжних цехів і дільниць. Розраховано на керівників та фахівців підприємств молочної промисловості всіх форм власності, науко-дослідних установ, викладачів і студентів ВНЗ.

Деталі машин. Курсове проектування [Текст]: навч. посібник/ В.Д.Несвіт, С.Ф.Вольвак, Р.В.Вихватнюк, О.О.Добрицький.- Луганськ: Виртуальна реальність, 2013.- 333,[1] с.

У навчальному посібнику наведено схеми механічних приводів, які найчастіше зустрічаються та використовуються як завдання в курсовому проектуванні з деталей машин, розглянуто основи їх розрахунку і конструювання з використанням комп’ютерної програми «Компас 3D». Навчальний посібник призначений для студентів інженерних  спеціальностей аграрних ВНЗ, викладачів, аспірантів та інженерів-практиків.

Камінська Н.В.  Екологічне право [Текст]: навч. посібник/ Н.В.Камінська, А.І.Камінський, І.С.Куненко.- Вид.2-ге, доп. і перероб.- Київ: Дакор, 2013.- 247,[1] с.

Навчальний посібник підготовлено на основі сучасної наукової, навчально-методичної літератури, національного екологічного законодавства України, міжнародно-правових та європейських актів у сфері екологічного права. При підготовці використано досвід викладання екологічного права у провідних вузах України, а також проаналізовано концептуальні підходи різних дослідників до проблем екологічного права України. Для студентів різних форм навчання.

Курсовое и дипломное проектирование по машиноиспользованию в животноводстве, автоматизация ферм и перерабатывающих предприятий [Текст]: учебное пособие/ Н.В.Брагинец, И.И.Ревенко, Д.Н.Бахарев, С.Ф.Вольвак.- Луганск: Элтон - 2, 2012.- 451,[1] с.

В учебном пособии  систематизирован материал методического, образовательного и справочного характера, необходимый при выполнении курсових, дипломних проэктов и магистерских работ.  Приведены содержание, объем и основные методики  по машиноиспользованию и автоматизации животноводческих и пеперабатывающих предприятий. Описана методика выполнения разделов с использованием вычислительной техники, нормы технического и технологического проектирования, а также справочные данные для разработки всех разделов проэкта.

Загальна психологія [Текст]: підручник. - 2-ге вид., випр. й доп.- Київ: Каравела, 2012.- 463 с.

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірність формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

Орликовський М.О.  Самоменеджмент . Практикум : терміни, тести, практичні завдання та ситуації [Текст]: навч. посібник/ М.О.Орликовський, Г.В.Осовська, В.І.Ткачук.- Київ: Кондор, 2012.- 409,[1] с.

У навчальному посібнику представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в

навчальному процесі ВНЗ, які здійснюють підготовку студентів за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Менеджмент ЗЕД». Посібник може використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі підвищення кваліфікації та для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів та викладачів.

Бочко О.Ю.  Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери [Текст]: навч. посібник/ О.Ю.Бочко, В.Ф.Проскура.- Київ: Кондор, 2012.- 217,[1] с.

У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, практичні особливості процесу планування діяльності підприємств різних галузей невиробничої сфери в умовах сучасної ринкової економіки України. Для студентів вищих навчальних закладів і коледжів, фахівців підприємств різних галузей, підприємців, аспірантів, магістрів, які вивчають економічні та управлінські дисципліни.

Карлін М.І.  Підприємницьке право у запитаннях та відповідях [Текст]: навч. посібник/ М.І.Карлін, А.В.Носалюк.- Київ: Кондор, 2008.- 355,[1] с.

У посібнику висвітлені питання заснування підприємств, їх реєстрації, ліцензування їх діяльності, особливості оподаткування та зовнішньоекономічної діяльності підприємств згідно з законодавством України. Для студентів і викладачів економічних факультетів та факультетів менеджменту вищих навчальних закладів, фахівців-практиків у сфері підприємницької  діяльності.

Майнова основа аграрного господарювання. Аграрне право України [Текст]: підручник. - Умань: Візаві, 2013.- 462,[1] с.

У підручнику докладно розглянуті загальні положення про майнові права суб’єктів аграрного господарювання, правовий режим майна суб’єктів господарювання, гарантії та захист їх майнових прав, питання права власності на природні ресурси, розкриті умови, порядок набуття, користування земельними ділянками та обмеження і припинення прав власності на землю, повноваження органів законодавчої влади в галузі земельних відносин, призначення державного земельного кадастру, зміст і порядок охорони земель, захист прав на землю, відшкодування збитків землекористувачам, відшкодування втрат с-г та лісогосподарського виробництва.

Старостенко Г.Г.  Національна економіка [Текст]: навч. посібник/ Г.Г.Старостенко, С.В.Онишко, Т.В.Поснова.- Київ: Ліра - К, 2012.- 429,[1] с.

В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.

Кузнєцов Ю.М.  Патентознавство та авторське право [Текст]: підручник.- Київ: Кондор, 2009.- 442,[1] с.

У підручнику викладена система інтелектуальної власності в Україні. Висвітлюються основні питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення об’єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і промислових зразків, винахідництва, раціоналізації, патентно-ліцензійної діяльності та ін. Подаються відомості про права і пільги авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, «ноу-хау», творів науки, літератури і мистецтва, правила складання, порядок подачі і експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності. Приділяється увага отриманню і захисту авторських прав на твори науки, зокрема на комп’ютерні програми і бази даних. Розглядаються питання вартісної оцінки і комерційної реалізації об’єктів інтелектуальної власності, складання договорів на їх створення і використання, в тому числі продаж ліцензій.

Гетун Г.В.  Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки [Текст]: навч. посібник/ Г.В.Гетун, Б.Г.Криштоп.- Київ: Кондор, 2005.- 204,[4] с.

У навчальному посібнику розглядаються питання проектування та будівництва багатоповерхових каркасно - монолітних житлових будинків. Проводиться ретроспективний огляд вітчизняного та закордонного досвіду індустріального, збірно-монолітного та монолітного житлового будівництва. Зроблений реферативний аналіз особливостей об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних  каркасно - монолітних житлових будинків. Викладено класифікацію інвентарних опалубко, ефективних утеплювачів та загальні відомості про конструктивні рішення зовнішніх стін та віконних систем підвищеного тепло - збереження.

Олійник О.Б.  Ділове мовлення [Текст]: навч. посібник/ О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук, Г.М.Гребницький.- Київ: Кондор, 2009.- 261,[1] с.

Запропонований навчальний посібник містить основу культури та стилістику мови офіційних документів. Подані зразки оформлення офіційних документів. Відповідно до ст. 10 Конституції України,  Закону України «Про мову», українська мова має статус державної. Виходячи з цього, кожний державний службовець повинен вільно володіти нею. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів інститутів післядипломної освіти, викладачів, службовців.

Методичні положення та норми витрат праці на виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості [Текст].- Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012.- 200,[1] с.

Викладено методику розрахунку, норми виробітку і часу на виконання трудових процесів виробництва продуктів борошномельно - круп'яної промисловості згідно з проведеною класифікацією. Розраховано на керівників та фахівців, науково-дослідних установ, студентів ВНЗ.

Юхновський В.Ю.  Агролісомеліорація [Текст]: підручник/ В.Ю.Юхновський, С.М.Дударець, В.М.Малюга; за ред.В.Ю.Юхновського.- Київ: Кондор, 2012.- 371,[2] с.

На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, технології створення, агротехніка вирощування). У системному ключі висвітлено особливості систем захисту ґрунтів від ерозії, основною компонентою яких є лісомеліоративні протиерозійні заходи. Розкрито питання меліорації піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, озеленення населених місць. Показано організаційно-правові аспекти лісовпорядкування та інвентаризація агролісомеліоративних насаджень.

Методичні положення і норми продуктивності на виробництво олії, маргарину та аналогічних харчових жирів [Текст].- Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012.- 331,[1] с.

Викладено методику розрахунку, норми часу, продуктивність та нормативи чисельності у виробництві олії, маргарину й аналогічних харчових жирів. Розраховано на керівників та фахівців підприємств олійно-жирової галузі, науково-дослідних установ, студентів ВНЗ.

Гетун Г.В.  Архітектура будівель та споруд [Текст]: підручник. Кн.1. Основи проектування. - Вид. 2-е, перероб. та доп.- Київ: Кондор, 2012.- 378,[1] с.

У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будівель, нормативні положення з питань збору навантажень і вплив на будівлі, правила виконання архітектурно-будівельних креслень та техніко-економічної оцінки проектних рішень. Розглянуті питання архітектурної кліматології, кліматичного районування території України, санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель, теплової ізоляції будівель і теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій, будівельної світлотехніки, основ світлотехнічного розрахунку приміщень будівель та інсоляції житла, архітектурно-будівельної акустики та шумозахисту в містах і будівлях.

Кудряшов В.П.  Фінанси [Текст]: навч. посібник.- Херсон: Олді - плюс, 2012.- 351,[1] с.

Посібник підготовлено з метою надання допомоги в вивченні нормативного курсу «Фінанси». В ньому висвітлено питання формування і використання державних фінансових ресурсів громадян, акціонерних товариств та розвитку міжнародних фінансів. В окремі розділи виділені: приватизація державного майна; проведення орендних, лізингових та концесійних  операцій, залучення і погашення державного кредиту; обслуговування державного боргу; фінансова політика і управління фінансами та ін. Посібник має практичну спрямованість: основні теоретичні положення доводяться до реалізації на практиці.

Організація готельного господарства [Текст]: навч. посібник/ О.М.Головко, Н.С.Кампов, С.С.Махлинець, Г.В.Симочко.- Київ: Кондор, 2012.- 337,[1] с.

У навчальному посібнику розкрито сутність процесів організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства України і Закарпаття; будівництво, архітектура, інтер’єр, типи і класифікація підприємств готельного господарства; культура обслуговування готельного господарства; функціональна організація приміщень, організація і технологія обслуговування, надання основних та додаткових  послуг; технологія прибирання, організація послуг харчування і приготування напоїв, організація безпеки.

Городня Т.А.  Економіка туризму : теорія і практика [Текст]: навч. посібник/ Т.А.Городня, А.Ф.Щербак. - Київ: Кондор, 2012.- 435,[1] с.

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв’язування, які спрямовані па підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного підприємства. У доступній формі розглянуті питання використання алгоритмів розв’язування моделей задач оптимізації, які зустрічаються в туристичній індустрії. Наведено низку конкретних прикладних задач планування та управління процесами туристичної галузі.

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу [Текст]: навч. посібник/ Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, Х.Й.Роглєв, С.І.Руденко; під заг. ред. М.М.Поплавського, О.О.Гаца.- Київ: Кондор, 2008.- 458,[2] с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія менеджменту готельного і ресторанного бізнесу, зокрема актуальні й важливі питання, що доводиться вирішувати менеджерам, основні інструменти і методи, які вони можуть застосовувати в управлінських процесах. Посібник містить матеріал з менеджменту різних підрозділів готельного господарства: формування підструктур і колективу, планування відповідно до нових технологій, прийняття оптимальних менеджерських рішень.

Маркетинг турпродукту [Текст]: підручник/ Ю.О.Карягін, З.І.Тимошенко, Т.О.Демура, Г.Б.Мунін; за заг. ред. Г.Б.Муніна, О.О.Гаци.- Київ: Кондор, 2009.- 392,[2] с.

У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності,  принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, обґрунтовується необхідність використання сучасних  методів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст]: навч. посібник/ Г.Б.Мунін, Ю.О.Карягін, А.С.Артеменко, Ю.В.Кошиль; за заг. ред. Л.С.Трофименко, О.О. Гаца.- Київ: Кондор, 2008.- 368,[2] с.

У навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних  основах теорії вітчизняного та зарубіжного досвіду в організації управління та обслуговування гостей в готелях, мотелях та інших видах тимчасового проживання. Практичне завдання посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з теорії та практики франчайзингу в управлінні готелями, вміло будувати їхні підструктури та підбирати партнерів, колектив, планувати свої дії відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення з ціллю підвищення ефективності готелів.

Лук'янов В.О.  Організація готельно-ресторанного обслуговування [Текст]: навч. посібник/ В.О.Лук'янов, Г.Б.Мунін.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Київ: Кондор, 2012.- 344,[1] с.

У посібнику розглянуті сучасні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей. Розглянуті теоретичні та практичні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають сучасним вимогам ведення бізнесу,  міжнародним стандартам та вимогам. Розглянуто специфіку та особливості організації обслуговування у готельних та ресторанних закладах, досліджено внутрішню структуру готельно- ресторанного бізнесу та проаналізовано можливості підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок використання висококваліфікованого персоналу та раціонального управління трудовими ресурсами.

Мялковский О.В.  Барное дело. Теория и практика приготовления смешанных напитков [Текст]: учебник.- Київ: Кондор, 2012.- 362,[1] с.

Данная книга предназначена для людей, желающих освоить профессию бармена, а также тем, кто хочет знать правила и способы приготовления, оформления и подачи смешанных напитков. В книге дана историческая справка по возникновению смешанных напитков и некоторых ингредиентов. Дана классификация смешанных напитков. Рассмотрена товароведная характеристика компонентов, из которых приготавливаются смешанные напитки. Рассмотрен основной инвентарь и инструмент бармена.  Обусловлены основные принципы приготовления смешанных напитков. Перечисляются главные группы смешанных напитков, правила их приготовления и подачи.

Лук'янов В.О.  Маркетинг туристичного бізнесу [Текст]: навч. посібник/ В.О.Лук'янов, Г.Б.Мунін.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Київ: Кондор, 2012.- 335,[1] с.

Розглянуті теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності  в туристичному бізнесі згідно із сучасними вимогами ведення бізнесу та міжнародних стандартів. У підручнику розглянуто специфіку й особливості  сучасного туризму, досліджено інфраструктуру туристичного бізнесу та проаналізовано конкурентне середовище і поведінку споживача при виборі та купівлі туристичного продукту. Особливу увагу приділено розвитку готельного бізнесу, компаніям туроператорам та турагенствам.

Машир Н.П.  Сучасний етикет та секрети гостинності [Текст]: навч. посібник.- Київ: Кондор, 2010.- 213,[3] с.

У посібнику простежується виникнення і сутність етикету. Велика увага надається етикету у сфері обслуговування, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій. Книга розрахована на широке коло читачів.

Менеджмент і маркетинг туризму [Текст]: навч. посібник/ Т.М.Афонченкова, О.В.Булюк, Б.П.Масенко, Ю.В.Панченко; під заг. ред. О.Є.Лугініна.- Київ: Ліра - К, 2012.- 363,[1] с.

У посібнику розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності. Матеріал посібника охоплює основні теми освітньо-професійних програм з менеджменту і маркетингу туризму. Видання призначено для студентів ВНЗ, викладачів і фахівців з напрямку туристичної діяльності.

Черевко О.І.  Обладнання підприємств сфери торгівлі [Текст]: навч. посібник/ О.І.Черевко, О.В.Новікова, В.О.Потапов.- Вид. 2-ге.- Київ: Ліра - К, 2011.- 647,[1] с.

В навчальному посібнику відображено сучасний ринок торговотехнічного обладнання. Комплексно розкрита роль науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток торговельного обладнання. Розглянуто систему та обладнання для автоматичної ідентифікації товару, для реєстрації товарно-грошового обігу, системи безпеки торговельного підприємства. Приділено увагу сучасному обладнанню для доставки, зберігання, упаковки, обробки та демонстрації товару. Наведені його склад, структура та призначення. Посібник призначений для студентів та аспірантів ВНЗ.

Роглєв Х.Й.  Основи готельного менеджменту [Текст]: підручник.- Київ: Кондор, 2009.- 405,[1] с.

У підручнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі. У розділах підручника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнес – процеси в готелі. Підручник призначений для студентів та аспірантів ВНЗ, учених  і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.

Туріс І.Ю.  Німецька мова готельно-ресторанної справи [Текст]: навч. посібник.- Київ: Кондор, 2011.- 195,[1] с.

Навчальний посібник містить у собі теоретичний курс з граматики німецької мови з вправами для студентів напряму підготовки готельно-ресторанної справи. Велика увага приділена діалогічному мовленню. Наявні також професійно-орієнтовані тексти для читання та перекладу. Для зручності та більш ефективного опрацювання лексики, в кінці посібника додається термінологічний словник. Рекомендується для студентів напряму підготовки готельно-ресторанної справи у вищих навчальних закладах.