Січень-лютий, 2013

 

Тєлєтов О.С.  Рекламний менеджмент: підручник. - 2-ге вид., випр. - Суми: Університетська книга, 2012.- 366,[1] с.

У підручнику викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться розв’язувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу – від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії. Містить приклади з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних звернень і кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт.

 

Білошкурська З.П.  Договірні відносини в АПК: монографія. - Умань: Візаві ; Вид. і виг. "Сочінський", 2012.- 422,[1] с.

У монографії докладно розглянуті питання історії розвитку договірних відносин в АПК України, значення свободи господарського договору в умовах проведення аграрної реформи, класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві. Дана детальна характеристика договорів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, оренди майна, землі, лізингу і кредитування за участю аграрних товаровиробників. Розкриті проблеми договірних відносин при виробничо-технічного обслуговування, матеріально-технічному забезпеченні аграрних товаровиробників, при виконанні та використанні науково-технічної  продукції у сільському господарстві, а також внесені пропозиції щодо вдосконалення договірних відносин в АПК.

 

Колотуха С.М.  Гроші та кредит: навч. посібник/ С.М.Колотуха, С.А. Власюк. - Київ: Знання, 2012.- 495,[1] с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні аспекти функціонування грошей та кредиту в умовах ринкового середовища. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської та кредитної систем, становлення ринку цінних паперів. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами, таблицями, схемами, малюнками. До кожного розділу додаються тексти, робота над якими дасть можливість студентам перевірити і закріпити набуті знання.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на обробіток ґрунту. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2010.- 582,[2] с.

У науковому виданні викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива на основний та передпосівний обробіток ґрунту. Наведено змінні норми продуктивності та витрати палива на нову с-г техніку вітчизняного та зарубіжного виробництва, яка знаходиться в експлуатації. Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, податкових органів та профспілкових організацій, органів управління виробництвом усіх рівнів, працівників місцевих органів влади, наукових працівників.

 

Мальований М.І.  Соціальне страхування: навчальний підручник/ М.І.Мальований, П.К.Бечко, В.П.Бечко.- Умань: УНУС, 2011.- 475,[1] с.

У підручнику розглянуто велике коло питань соціального страхування. Подано теоретичні основи функціонування системи соціального страхування. Використано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи соціального страхування в Україні. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів та науковців.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на сівбі, садінні та догляді за посівами.- Київ: Украгропромпродуктивність, 2010.- 191,[1] с.

У науковому виданні викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива на сівбі, садінні та догляді за посівами. Наведено змінні норми продуктивності та витрати палива на нову с-г техніку вітчизняного та зарубіжного виробництва, яка знаходиться в експлуатації. Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, податкових органів та профспілкових організацій, органів управління виробництвом усіх рівнів, працівників місцевих органів влади, наукових працівників.

 

Фінансовий менеджмент: підручник/ відп. ред. О.О. Непочатенко.- Умань: Вид. і вигот. Сочінський, 2012.- 523,[1] с.

У підручнику розглянуто фундаментальні питання теорії фінансового менеджменту, його економічну сутність, теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту, управління грошовими потоками на підприємстві, управління прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками. Розглянуті питання антикризового фінансового управління на підприємстві, системи забезпечення фінансового менеджменту, аналіз фінансових звітів, сутність фінансового планування та валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту.

 

Бурик А.Ф.  Планування діяльності підприємства: практикум/ А.Ф. Бурик, О.М.Світовий, О.Г. Мачушенко; За ред. А.Ф.Бурика.- Умань: УНУС, 2011.- 210,[1] с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни, побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять студентами ВНЗ. Корисний для керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарювання.

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник/ УНУС.- Умань: Вид. Сочінський, 2012.- 322,[1] с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності України. Висвітлено питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності; здійснення експертно-імпортних операцій; процедуру розробки, зміст та організацію виконання умов міжнародних контрактів; основи валютного регулювання, оподаткування і кредитування; форми та роль посередників при реалізації товарів, послуг за кордон; основи транспортування, страхування, ціноутворення; оцінки інвестиційного клімату та діяльності спеціальних економічних зон тощо.

 

Спеціальна селекція і насінництво польових культур: навч. посібник / За ред. В.В. Кириченка. - Харків: ІР ім. В.Я.Юр"єва НААН України, 2010.- 462,[1] с.

В посібнику розглянуто основні питання спеціальної селекції і насінництва. Висвітлено результати вивчення біологічної  специфічності морфологічних і кількісних ознак. Сформульована концепція генетичної системи популяцій інбредних ліній. Узагальнено інформацію з питань мінливості, генетичної обумовленості дії і взаємодії генетичних детермінантів в онтогенезі. Надано основи і варіанти добору, показано ефективність схем селекції самозапильних і перехреснозапильних культур. Наведено історичні факти створення основних польових культур, розкрито значення інтродукції системного добору за основними корисними ознаками. Розкрито значення фізичного і хімічного мутагенезу, поліплоїдії, синтетичної і віддаленої гібридизації, ефективного використання інбридингу і гетерозису.

 

Методичні положення та норми продуктивності праці у свинарстві. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2009.- 334,[2] с.

Наведено методичні положення з укрупнення нормативів часу та розроблення нормативів чисельності працівників і норм продуктивності праці у свинарстві. Викладено методику віднесення конкретних умов виробництва до модельних варіантів. Розраховано на спеціалістів галузі свинарства, фахівців з нормування праці, наукових працівників, викладачів та студентів ВНЗ.

 

Методичні положення та норми продуктивності праці у скотарстві. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2009.- 534,[1] с.

Наведено методичні положення з укрупнення нормативів часу та розроблення нормативів чисельності працівників і норм продуктивності праці у скотарстві. Викладено методику віднесення конкретних умов виробництва до модельних варіантів. Розраховано на спеціалістів галузі скотарства, фахівців з нормування праці, наукових працівників, викладачів та студентів ВНЗ.

 

Методичні положення та норми виробітку на ручних роботах у рослинництві. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2011.- 671 с.

У науково-практичному виданні викладено методичні аспекти розрахунку типових норм на ручні роботи в рослинництві. Наведено змінні норми продуктивності на загальні роботи, вирощування, збирання та зберігання зернових, зернобобових, технічних, кормових, баштанних культур, картоплі та овочів, роботи в насінництві, садівництві, виноградарстві та ягідниках, хмелярстві, вирощування  ефіроолійних культур, тютюну, на роботи в сортовипробуванні та вантажно-розвантажувальні роботи.

 

Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин/ В.П.Карпенко, З.М.Грицаєнко, Р.М.Притуляк, С.П.Полторецький; за ред. В.П.Карпенка.- Умань: Вид. "Сочінський", 2012.- 357,[1] с.

У виданні узагальнено результати експериментальних і теоретичних досліджень з проблеми інтегрованої дії гербіцидів різних хімічних класів і регуляторів росту рослин. Розглянуто основні фізіолого-біохімічні, анатомо - морфологічні, мікробіологічні та агроценотичні механізми їх дії, що лежать в основі формування високої продуктивності посівів і якості врожаю. Обґрунтовано та доведено можливість зниження негативної дії гербіцидів класів сульфонілсечовини, феноксикарбоксилових кислот і комбінованих препаратів на посіви та навколишнє природне середовище завдяки поєднаному їх застосуванню із ріст регуляторами. Розроблено біологічну основу інтегрованого застосування гербіцидів і ріст регуляторів, яка послугувала науковим підґрунтям для створення енергоресурсоекономних  композицій препаратів, що забезпечують підвищення продуктивності посівів і якості врожаю зернових колосових культур.

 

Осокіна Н.М.  Технологія зберігання і переробки зерна/ Н.М. Осокіна, О.П. Герасимчук, Н.П. Матвієнко.- Умань: Книга - плюс, 2012.- 317,[1] с.

Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’кта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи. Режими і способи, що забезпечують зберігання

Зернових мас. Викладено основи борошномельного, круп’яного і комбікормового виробництва. Висвітлено контроль якості зерна і зернопродуктів.

 

Нестерчук Ю.О.  Теорія економічного аналізу: навч. посібник/ Ю.О. Нестерчук, С.Ю.Соколюк, О.В.Жарун; УНУС.- Умань: Візаві, 2012.- 234,[1] с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи сучасного економічного аналізу та можливості використання його методології для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Висвітлено найважливіші аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Розкриваються теоретико-методологічні засади, методи і прийоми, методика організації економічного аналізу у системі планування і прогнозування, оперативний економічний аналіз.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на збиранні сільськогосподарських культур. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2010.- 260,[2] с.

У науковому виданні викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива на збиранні сільськогосподарських культур. Наведено змінні норми продуктивності та витрати палива на нову с-г техніку вітчизняного та зарубіжного виробництва, яка знаходиться в експлуатації. Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, податкових органів та профспілкових організацій, органів управління виробництвом усіх рівнів, працівників місцевих органів влади, наукових працівників.

 

Технологічні і теплові розрахунки вакуум - апаратів типу МЗС - 320 у консервуванні: навч. посібник/ А.Ю. Токар, З.М. Харченко, С.С. Миронюк, Т.В. Волкова; УНУС.- Умань: Візаві, 2012.- 134,[1] с.

Навчальний посібник складено у відповідності з робочою програмою дисципліни «Технологія консервування», й може бути використаний при виконанні курсових проектів з дисципліни «Технологія консервування» й «Інноваційні технології та продукти» і при розробці дипломних проектів.

 

Краснов В.П.  Фітоекологія з основами лісівництва: навч. посібник/ В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В.Давидова. - Суми: Університетська книга, 2012.- 415,[1] с.

Викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу. Для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» й споріднених спеціальностей.

 

Методика розробки та норми витрат праці на обслуговування устаткування підприємств з виробництва будівельних матеріалів. - Київ: Украгропромпродуктивність, 2009.- 336,[2] с.

Наукове видання містить методику нормування праці допоміжних та інших робітників-ремонтників, норми продуктивності на ремонт будівельних машин і механізмів, норми продуктивності на ремонт будівельних машин і механізмів, норми обслуговування і нормативи чисельності на допоміжні роботи на підприємствах будівельної індустрії.