Листопад-грудень, 2013

 

Білошкурська З.П.  Аграрне право України : договірні відносини у сільському господарстві. Змістовий модуль 5 [Текст]: підручник. - Умань: Візаві, 2012.- 437,[ 1] с.

У підручнику докладно розглянуті питання історії розвитку договірних відносин в АПК України, значення свободи господарського договору в умовах проведення аграрної реформи, класифікація договірних зобов’язань у сільському господарстві. Дана детальна характеристика договорів у сфері реалізації с.-г. продукції, оренди майна, землі, лізингу і кредитування за участю аграрних товаровиробників. Розкриті проблеми договірних відносин при виробничо-технічному обслуговуванні, матеріально-технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств, при виконанні та використанні науково-технічної продукції в аграрному виробництві, а також внесені пропозиції щодо вдосконалення договірних відносин в АПК.  

 

Методичні положення та норми виробітку на ручних роботах у рослинництві [Текст].- Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 672 с.

У науково-практичному виданні викладено методичні аспекти розрахунку типових норм на ручні роботи в рослинництві. Наведено змінні норми продуктивності на загальні роботи, вирощування, збирання та зберігання зернових, зернобобових, технічних, кормових, баштанних культур, картоплі та овочів, роботи в насінництві, садівництві, виноградарстві, на ягідниках, хмелярстві, вирощуванні ефіроолійних культур, тютюну, на роботи в сортовипробуванні та вантажно-розвантажувальні роботи. 

 

Миколайчук М.Н.  Лабораторні заняття з фізики з основами біофізики рослин [Текст]: навч. посібник для студентів ОКР бакалавр напряму підготовки 6.090101 "Агрономія"/ М.Н. Миколайчук, І.І. Побережець.- Умань: Візаві, 2013.

Навчальний посібник має за мету впорядкувати та поліпшити організацію самостійної роботи з фізики та основ біофізики рослин. У посібнику поміщені: рекомендації щодо організації самостійної роботи з вивчення курсу та підготовки до лабораторних занять; 

Інструкції виконання передбачених навчальною програмою лабораторних робіт, вимоги до виконання математичної обробки результатів вимірювання для встановлення значення шуканих величин, вимоги до запису результатів дослідження та загального висновку, контрольні питання і задачі; орієнтовний зміст завдань модульних контролів та додатки з таблицями фізичних величин, таблиця значень тригонометричних функцій та періодична таблиця хімічних елементів.  

 

Бутило А.П.  Землеробство в плодоовочівництві і виноградарстві [ Текст ]: навч. посібник. - Вінниця: Едельвейс і К, 2013.- 567 с.

У навчальному посібнику висвітлено проблему становлення і розвитку землеробства в плодоовочівництві і виноградарстві України, основні теоретичні положення наукового землеробства та практичні заходи, що зумовлюють розширене відтворення родючості ґрунту,  бур’яни і заходи боротьби з ними, сіво - і садозміни, механічний обробіток ґрунту,  ерозію ґрунту та захист від неї, рекультивація земель, системи землеробства в різних ґрунтово – кліматичних зонах.  

 

Нормативи витрат живої та уречевленоі праці на виробництво зернових культур [ Текст].- Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 352 с.

В науковому виданні викладено теоретичні основи послідовності розрахунку нормативної собівартості на прикладі виробництва зернових культур. Наведена вихідна інформація для розрахунків і нормативи витрат живої та уречевленої праці на 1 га та 1 ц основних зернових культур та ефективність виробництва залежно від групи поля при середньому рівні урожайності та рекомендованій закупівельній ціні.  

 

Деталі машин [Текст]: підручник/ А.В. Міняйло, Л.М. Тіщенко, Д.І. Мазоренко, В.І. Дирда.- Київ: Агроосвіта, 2013.- 448 с.

У підручнику викладено сучасні методи проектування і конструювання деталей і вузлів загального призначення: механічних передач, валів, осей, підшипників, муфт, пружних елементів, з’єднань тощо. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліні «Деталі машин» для підготовки фахівців агроінженерного профілю. 

 

Методика розрахунку та норми часу на заготівлю ділової деревини при рубках лісу, виготовлення виробів із лісових відходів і виготовлення паркету [Текст].- Київ: Дорадо - Друк, 2013.- 352,[1] с.

У науково-практичному виданні наведені норми часу на заготівлю ділової деревини при рубках лісу, виготовлення виробів із лісових відходів і виготовлення паркету. Розраховано на керівників та спеціалістів будівельних організацій і підприємств з різними формами власності, фахівців нормативної мережі, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на обробіток ґрунту [Текст].- Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 583 [1] с.

У науковому виданні викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива на основний та передпосівний обробіток ґрунту. Наведено змінні норми продуктивності та витрати палива на нову  сільськогосподарську техніку вітчизняного і зарубіжного виробництва, що надійшла на сільськогосподарські підприємства останнім часом, та на техніку, яка знаходиться в експлуатації.

 

Сідельникова Л.П.  Податкова система [Текст]: навч. посібник/ Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна.- Київ: Ліра - К, 2012.- 575, [1] с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання щодо організації та функціонування податкової системи України; наведено перелік питань для самоконтролю; подані ситуаційні та тестові завдання за темами курсу, що дасть змогу закріпити отримані знання. Посібник містить термінологічний словник та список рекомендованих джерел для можливості поглибленого вивчення дисципліни.

 

Титаренко Т.М.  Сучасна психологія особистості [Текст]: навч. посібник. - Київ: Каравела, 2013.- 371,[1] с.

У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню психології особистості, приверне увагу проблема життєвого світу та життєвого вибору, розгляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього. Знайдуть свого читача і розділи посібника, присвячені часу і простору людського життя, індивідуальній своєрідності, можливостям життєтворчості особистості.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на вантажно-розвантажувальні роботи [Текст].- Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 327,[1] с.

Викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрати палива на вантажно-розвантажувальних роботах. Вміщено змінні норми продуктивності навантажувачів періодичної та безперервної дії, витрати палива на нові марки навантажувачів вітчизняного та зарубіжного виробництва, що надійшли на с.-г. підприємства останнім часом.

 

Англо - український словник з грунтознавства та агрохімії [Текст]: близько 18 000/ уклад. Г.М. Господаренко, О.О. Олійник, І.В. Прокопчук, О.Ю. Стасінєвич.- Київ: Нічлава, 2013.- 314,[1] с.

Словник містить близько 18000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Джерелом для селекції понятійної галузевої термінології слугувала сучасна автентична англомовна література з даного напряму знань. Терміни та терміносполучення розміщено в алфавітному порядку за першим словом сталого словосполучення. Буде корисним для фахівців агрономічних спеціальностей, перекладачів, науково – педагогічних працівників, аспірантів і студентів, які використовують англомовну фахову літературу в своїй професійній діяльності.

 

Погорілко В.Ф.  Правознавство [Текст]: підручник/ В.Ф. Погорілко, Г.А. Шпиталенко.- 3-тє вид., випр. й доп.- Київ: Каравела, 2013.- 591,[1] с.

 Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально – процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров’я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на сівбі, садінні та догляді за посівами [Текст].- Київ: Украгропромпродуктивність, 2013.- 192 с.

У науковому виданні викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива на сівбі, садінні та догляді за посівами. Наведено змінні норми продуктивності та витрати палива на нову сільськогосподарську техніку вітчизняного і зарубіжного виробництва, що надійшла на сільськогосподарські підприємства останнім часом, та на техніку, яка знаходиться в експлуатації.