Липень-серпень, 2013

 

Міжгалузевий баланс [Текст]: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, Л.М. Киш, А.Г.Мазур, Н.А. Потапова. - Вінниця: Вінницька газета, 2011.- 211,[1] с.

            Викладений матеріал містить теоретичні положення та практичні рекомендації для розробки й аналізу міжгалузевих балансів. У посібнику розглядаються базові балансові моделі для дослідження економічних систем на макро й мікроекономічному рівнях. Навчальний посібник розрахований на вивчення дисципліни «Міжгалузевий баланс» студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» з напряму «Менеджмент організацій».

 

Калетнік Г.М.  Менеджмент та маркетинг [Текст]: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська, О.М. Ціхановська. - Київ: Хай - Тек Прес, 2011.- 579,[1] с.

            В навчальному посібнику висвітлено специфіку та особливості  здійснення управління, завдань та функцій менеджменту, принципи і методи розробки та реалізації управлінських рішень. Значна увага приділяється розгляду складових комплексу маркетингу, маркетингових інструментів, загальних положень щодо управління процесом маркетингу на підприємстві. Містить контрольні запитання, тести для самоперевірки знань та термінологічний словник.

 

Калетнік Г.М.  Державне регулювання економіки [Текст]: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, А.Г. Мазур, О.Г. Кубай.- Київ: Хай-Тек Прес, 2011.- 427,[1] с.

            У посібнику розглянуто форми та механізми державного регулювання економіки, організації і методології прогнозування, макроекономічного планування, особливості державного регулювання окремих сфер економічної діяльності, регіональної економіки для ефективного впливу на функціонування національної економіки. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно – правових актів державних органів. Наведені питання, тестові завдання і задачі для самостійної перевірки знань.

 

Хвесик М.А.  Економіко-правове регулювання природокористування [Текст]/ М.А.Хвесик, Л.М.Горбач, Ю.П.Кулаковський.- Київ: Кондор, 2009.- 522,[2] с.

            У монографії зроблено аналіз природно ресурсного потенціалу та екологічного законодавства України, визначено проблеми й перспективи державного регулювання в галузі охорони довкілля, окреслено пріоритети державної політики у сфері охорони і раціонального використання природних ресурсів. Запропоновано основні підходи щодо вдосконалення економічного і фінансово – кредитного механізмів регулювання природокористування та охорони навколишнього природного середовища, розглянуто можливості використання міжнародного досвіду щодо охорони довкілля.

 

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст]: підручник/ за заг. ред. Н.О. П'ятницької. - Київ: Кондор, 2012.- 556,[1] с.

            У підручнику розкрита сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуються в закладах ресторанного господарства як повсякденно, так і при проведенні бенкетів та прийомів, здійсненні кейтерингового обслуговування, створенні умов для розваг і відпочинку. Розкрито особливості організації процесу обслуговування в ресторанах, барах, кафе, закладах ресторанного господарства при готелях. Визначено основні правила і вимоги при обслуговуванні учасників культурних, громадських, спортивних заходів, іноземних туристів, пасажирів на транспорті, соціально незахищених верств населення тощо.

 

Мальська М.П.  Організація та планування діяльності туристичних підприємств : теорія та практика [Текст]: навч. посібник/ М.П. Мальська, О.Ю. Бордун. - Київ: Центр учбової літ., 2012.- 246,[1] с.

            Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко -, економіко - та бізнес – планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.       Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

 

Бутило А.П.  Землеробство [Текст]: практикум для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" з напряму 6.090101 "Агрономія"/ А.П.Бутило, А.В. Новак. - Умань: УНУС, 2013.

            Методичний посібник виконано відповідно базової програми дисципліни «Землеробство» для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти II-IV рівнів акредитації з напряму 6.090101- Агрономія, затвердженої Департаментом аграрної освіти науки та дорадництва Міністерства аграрної політики і продовольства України. Посібник побудований за єдиним планом: вказуються мета, питання на які слід звернути увагу при самостійній підготовці.

 

Поважний О.С.  Корпоративне управління [Текст]: підручник/ О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.О. Харламова. - Київ: Кондор, 2013.- 244,[2] с.

            Структура підручника « Корпоративне управління» акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. У підручнику надано теоретичний та практичний матеріал викладений згідно з навчальною програмою дисципліни, який містить дев’ять змістових модулів, питання для самоконтролю, ситуаційні та практичні завдання, термінологічний словник. Надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку корпоративного управління та структуру корпоративних відносин, методологічні засади побудови систем та принципи державного регулювання механізмів корпоративного управління в Україні та світі.

 

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість [Текст]: підручник. Ч.1, 2/ Г.М. Калетнік, М.Г. Чаусов, В.М.Швайко, В.М. Пришляк; за ред. Г.М. Калетніка, М.Г. Чаусова.- Київ: Хай - Тек Прес, 2011.- 615,[1] с.

            Підручник розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу із дисциплін: «Механіка матеріалів і конструкцій» та «Опір матеріалів», складається з двох частин. Основна увага приділена практичним розрахункам простих елементів конструкцій на міцність і жорсткість, в достатній мірі викладена теоретична частина курсу. Підручник може бути корисним для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів інженерних спеціальностей ВНЗ освіти аграрного профілю.

 

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість [Текст]: підручник. Ч.3/ Г.М. Калетнік, М.Г.Чаусов, В.М.Швайко, В.М. Пришляк; за ред. Г.М. Калетніка, М.Г. Чаусова.- Київ: Хай - Тек Прес, 2013.- 527,[1] с.

            Підручник розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу із дисциплін: «Механіка матеріалів і конструкцій» та «Опір матеріалів». Основна увага приділена практичним розрахункам простих елементів конструкцій на міцність і жорсткість, в достатній мірі викладена теоретична частина курсу. Підручник може бути корисним для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів інженерних спеціальностей ВНЗ освіти аграрного профілю.

 

Промислова екологія [Текст]: навч. посібник/ Я.І. Бедрій, Б.О. Білінський, Р.М. Івах, М.М. Козяр. - Київ: Кондор, 2010.- 327,[2] с.

            Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

 

Теоретична механіка [Текст]: навч. посібник/ В.М.Булгаков, Г.М. Калетнік, І.Є.Кравченко, С.І.Кучеренко; за ред. В.М. Булгакова, С.І. Кучеренка  Київ: Хай-Тек Прес, 2011.

            Навчальний посібник охоплює основні теми навчальної програми з теоретичної механіки, містить задачі з статистики, кінематики, динаміки матеріальної точки та механічної системи. Добір задач різноманітний як за формою, так і за змістом. Кожна тема містить короткі теоретичні зведення, рекомендації по розв’язуванню задач, самі задачі та їх розв’язування. Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів усіх форм навчання.

 

Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК [Текст]: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.Д. Войтюк, С.М. Бондар, О.П. Скорук.- Київ: Хай-Тек Прес, 2010.- 447,[1] с.

            Розглядаються особливості та методологія управління виробничо-господарською діяльністю інженерної служби агропідприємств, що працюють на госпрозрахункових засадах. Для підготовки фахівців у вищих аграрних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації напрямку «Механізація та електрифікація сільського господарства» за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Посібник буде корисний також для спеціалістів АПК, слухачів закладів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників ВНЗ освіти аграрного профілю.

 

Чурсіна Л.А.  Сертифікація персоналу [Текст]: навч. посібник/ Л.А.Чурсіна, Ю.В.Березовський, Г.А. Тіхосова.- Київ: Ліра - К, 2012.- 314,[1] с.

            Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації  роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Особлива увага приділена ефективності управління персоналом та соціально-психологічним аспектам впровадження стандартів ДСТУ ISO 9000 в організаційних структурах України. Посібник може бути корисним вісім фахівцям, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних  працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з питаннями управління та сертифікації персоналу.

 

Англійська мова [Текст]: навч. посібник/ Г.Л.Прокоф'єв, Н.О. Комісаренко, М.О. Гейко, Т.Г. Сухомейло.- Умань: Візаві, 2012.- 266,[1] с.

            Посібник адресований студентам економічних спеціальностей, які навчаються у вищих аграрних навчальних закладах. Зміст посібника відповідає типовій програмі вивчення іноземної мови у вищих аграрних навчальних закладах, структура забезпечує можливість працювати за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та контролю знань. Посібник складається з семи розділів та глосарія економічних термінів. В кінці кожного розділу додається граматичний довідник, у якому стисло пояснюється граматичні явища.

 

Хоптяр Ю.А.  Етнологія [Текст]: навч. посібник. - Кам'янець-Подільський: Медобори - 2006, 2010.

            Запропоноване видання рекомендується широкому загалу: вчителям та викладачам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл, усім, кому небайдужий етнічний процес у світі взагалі і в Україні зокрема. Доступність та логічність викладу, чіткій понятійний апарат сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу з етнології, що відповідає навчальній програмі.

 

Землеробство [Текст]: підручник/ В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, А.П.Бутило, В.П. Опришко; за ред. В.О. Єщенка. - Київ: Лазурит - Поліграф, 2013.

            Розкриті окремими розділами  наукові основи землеробства, бур’яни та боротьба з ними, сівозміни, механічний обробіток ґрунту,  ерозія та захист сільськогосподарських угідь від неї, системи землеробства в різних грунтово - кліматичних  зонах України. Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму «Агрономія» у ВНЗ II-IV рівнях акредитації.

 

Методичні положення та норми часу на технологічне налагодження сільськогосподарської техніки [Текст].- Київ: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2012.

            Викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обґрунтованих норм на технологічне налагодження сільськогосподарської техніки. Наведено норми часу на технологічне налагодження сільськогосподарської техніки вітчизняного і зарубіжного виробництва, що надійшла на с-г підприємства останнім часом. Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, податкових органів та профспілкових організацій, органів управління виробництвом усіх рівнів, працівників місцевих органів влади, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

 

Машини та обладнання в сільськогосподарській меліорації [Текст]: підручник/ Г.М. Калетнік, М.Г. Чаусов, М.М. Бондар, В.М. Пришляк.- Київ: Хай - Тек Прес, 2011.

            Підручник розрахований на самостійне опрацювання навчального матеріалу з дисциплін «Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації», «Сільськогосподарські меліорації», складається з трьох частин: теоретичної, лабораторно-розрахункових робіт із прикладами виконання та тестових завдань. Може бути корисний для студентів і викладачів інженерних спеціальностей ВНЗ освіти аграрного профілю.

 

Машини та технологічне обладнання вібраційної дії (теорія і розрахунок) [Текст]: навч. посібник/ Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, І.П. Паламарчук, І.В. Головач. - Київ: Хай-Тек Прес, 2013.

            У навчальному посібнику викладено коливання руху та теорії вібраційних процесів викопування коренеплодів, принципи створення і розрахунку машин та технологічного обладнання вібраційної дії, їх конструктивні особливості. Надані деякі приклади розв’язування  завдань для самостійної роботи студентів. В кінці кожного розділу наведені запитання для самоконтролю для групового засвоєння викладеного матеріалу. Навчальний посібник призначений для студентів ОКР «Магістр» інженерно-технічних факультетів вузів і може бути корисним для аспірантів та інженерів сільськогосподарського виробництва.

 

Правовое обеспечение международного туризма [Текст]: учебно - практическое пособие.- Київ: Кондор, 2013.

            Тенденция развития мирового туризма, специфика развития туризма в регионах, система подготовки и переподготовки специалистов туристской отрасли, выработка теоретических основ туризма, туристического права и туристского законодательства требуют повышения уровня правового образования. Настоящее учебно-практическое пособие является важным фактором выполнения задач и целей по созданию благоприятных организационно-правовых, социально-экономических и политических условий для развития туризма. Пособие содержит наиболее важные международные нормативно-правовые акты, регулирующие разностороннее направление деятельности государств.

 

Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст]: підручник/ За ред. О.Т. Бусенка.- Київ: Агроосвіта, 2013.

            Викладено питання основ живлення сільськогосподарських тварин,       оцінювання поживності кормів, наведено їх класифікацію та характеристику, сучасні технології заготівлі кормів та їх підготовку до згодовування. Описано традиційні та промислові технології виробництва молока, м’яса, вовни,  курячих яєць, риби, продукції бджільництва, кролівництва і звірівництва, їх переробку, використання коней у народному господарстві. Розглянуто енерго- та ресурсоощадні технології виробництва молока та свинини, особливості виробництва продукції тваринництва в особистих підсобних і фермерських господарствах.

 

Управління фінансовою санацією підприємства [Текст]: навч. посібник/ О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук, А.М. Андрющенко, Л.Д. Тулуш.- Умань: Вид. і виготівник "Сочінський", 2013.

            У навчальному посібнику розглянуто питання та особливості фінансових механізмів управління санацією підприємства в сучасному господарському комплексі України. Надано характеристику основних суб’єктів управління, їх властивостей та поведінки у відносинах фінансової санації, приклади застосування управлінського впливу, технологій управління в умовах ринку. Висвітлено деякі функціональні, регіональні, нормативні аспекти фінансової санації. Запропоновано практичні рекомендації і схемні вирішення різних сценаріїв щодо розвитку фінансової санації. До кожної із запропонованих тем додаються тести та задачі.

 

Сич Є.М.  Ринок фінансових послуг [Текст]: навч. посібник/ Є.М.Сич, В.П. Ільчук, Н.І. Гавриленко.- Київ: Центр учбової літ., 2012.

            У навчальному посібнику з позицій системного підходу розкрита сутність та особливість ринку фінансових послуг. Визначений економічний зміст основних видів фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. Показані особливості надання фінансових послуг банківськими та іншими фінансово-кредитними установами. Наведений короткий словник термінів.

 

Гетьман – Павлова И.В.  Международное частное право [Текст]: краткий курс лекций.- 4-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2013

           В пособии в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения излагаются основные положения общего курса по международному частному праву (МЧП). В общей части рассматриваются вопросы теории МЧП – понятие, предмет, система, метод, источники, вопросы коллизионного права. В особой части анализируются специальные институты и подотрасли МЧП. В отдельную часть выделены вопросы международного гражданского процесса и международного коммерческого арбитража.

 

Мислюк О.О.  Основи хімічної екології [Текст]: навч. посібник. - Київ: Кондор, 2012

            У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання до самоперевірки.

 

Країнознавство [Текст]: підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Київ: Знання, 2012

            Це перший в Україні підручник з навчальної дисципліни «Країнознавство» для студентів інститутів і факультетів міжнародних відносин, написаний на сучасній методологічній основі і з урахуванням сучасних реалій добре знаними в Україні та за її межами фахівцями у галузі країнознавства. На основі узагальнення широкого комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природознавчих, географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано всебічну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи, Північної й Південної Америки, Азії, Африки, Австралії й Океанії. До книги додається вкладка з картами.

 

Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Текст]: підручник. В 2 т. Т.1/ А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк, С.М.Кравченко; за ред. А.В. Рудя.- Київ: Агроосвіта, 2012

            У підручнику викладено класифікацію, будову, принцип дії, налагодження, основи використання тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, механізацію технологічних процесів у рослинництві, електрифікацію та автоматизацію у сільськогосподарському виробництві студентам напрямів «Агрономія» та «Захист рослин» у ВНЗ II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної  політики та продовольства України.

 

Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Текст]: підручник. В 2 т. Т.2/ А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк, С.М.Кравченко; за ред. А.В. Рудя.- Київ: Агроосвіта, 2012

            У підручнику викладено класифікацію, будову, принцип дії, налагодження, основи використання тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, механізацію технологічних процесів у рослинництві, електрифікацію та автоматизацію у сільськогосподарському виробництві студентам напрямів «Агрономія» та «Захист рослин» у ВНЗ II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної  політики та продовольства України.