Березень-квітень, 2013

 

Мислюк О.О.  Практикум з хімічної екології [Текст]: навч. посібник.- Київ: Кондор, 2012.- 303,[1] с.

       Навчальний посібник допоможе оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв’язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога. Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох варіантів. На початку кожного розділу наводяться теоретичні відомості з тематики, що розглядається. Призначений для вищих закладів при вивченні курсів «Хімічна екологія», «Біогеохімія», «Геохімія», «Літоекологія», «Гідрохімія», «Хімія навколишнього середовища».

 

Орлюк А.П.  Генетика пшениці з основами селекції [Текст]: монографія.- Херсон: Айлант, 2012.- 435,[1] с. 

        У монографії – навчальному посібнику узагальнені основні питання генетики пшениці. Систематизована інформація з питань походження, видового складу, поширення, цитогенетики, генетики кількісних та якісних ознак, ефектів дії і взаємодії генів в онтогенезі пшениці м’якої, генетичного контролю стійкості рослин до шкодочинних абіотичних і біотичних факторів середовища, фізіологогенетичних основ продуктивності та якості зерна, теорії доборів у селекційному процесі, перспектив використання досягнень біотехнології у селекції. Для генетиків і селекціонерів, викладачів вищих і середніх учбових закладів, аспірантів, магістрантів і студентів.

 

Проектування механізованих технологічних процесів у рослинництві [Текст]: навч. посібник/ І.М.Бендера, П.І.Роздорожнюк, О.В.Ткач, Т.Д.Іщенко.- Кам'янець-Подільський: Сисин О.В.; Абетка, 2011.- 555,[1] с.: іл.

        У навчальному посібнику наведено методику дипломного проектування з машино - використання в рослинництві, що дозволяє авторові кваліфікаційної роботи в повному об’ємі вирішити завдання і підготувати його до виконання виробничо-технологічної діяльності при використанні сільськогосподарської техніки. Викладено найважливіші питання з методики виконання, зміст і алгоритм роботи над основними розділами дипломних проектів та програмування наскрізної самостійної роботи при підготовці фахівців із напрямку «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» на ОКР «Бакалавр» у вищих навчальних закладах. Наведено спеціальний довідковий матеріал та зразки оформлення документації з проектування. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

 

Дипломне проектування з ремонту машин агропромислового комплексу [Текст]: навч. посіб./ І.М.Бендера, А.М.Оленюк, П.П.Федірко, Т.Д.Іщенко.- Кам'янець-Подільський: Сисин О.В.; Абетка, 2012.- 480 с.: іл.

        У навчальному посібнику наведена методика дипломного проектування з ремонту машин, що дозволяє авторові кваліфікаційної роботи в повному об’ємі вирішити актуальні інженерні завдання виробничо-технологічної діяльності на ремонтних підприємствах різного типу. Викладено найважливіші питання з методики виконання, змісту і алгоритму роботи над основними розділами дипломних проектів та програмування наскрізної самостійної роботи при підготовці фахівців із напрямку «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» на ОКР «Бакалавр» у вищих навчальних закладах та при вивченні професійно-орієнтовних дисциплін основного циклу з ремонту машин. Наведено спеціальний довідковий матеріал та зразки оформлення документації з проектування. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

 

Харченко О.В.  Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарских культур [Текст]: навч. посібник/ О.В.Харченко, В.І.Прасол, О.В.Ільченко.- Суми: Університетська книга, 2011.- 125,[1]с.

        У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення с.-г. культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурсом, як волога. Розглянуто проблему економічного обґрунтування доцільності використання під ріллю малопродуктивних земель та застосування на них добрив. Розрахований на магістрів агрономічних та економічних спеціальностей.

 

Березін О.В.  Технічне забезпечення підприємства [Текст]: навч. посібник/ О.В.Березін, С.Р.Вахтін, М.І.Дрогомирецька.- Суми: Університетська книга, 2012.- 335,[1] с.

        У навчальному посібнику викладено напрямки техніко - технологічного розвитку підприємств заготівельно-переробного комплексу. Кожен розділ містить теоретичні відомості і практичну частину у вигляді навчальних завдань творчого характеру, тестових запитань, кросвордів тощо. Для студентів економічних напрямків підготовки ВНЗ I-IV рівня акредитації, викладачів, та аспірантів.

 

Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів [Текст]: Навч. посібник/ за ред.В.В.Кириченка, В.П.Петренкової.- Харків: Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, 2012.- 319,[1] с. - 400 пр.: іл.

        У навчальному посібнику розглянуто основи селекції окремих зернових, бобових і олійних культур на стійкість до шкідливих організмів. Положення, викладені в посібнику, відносяться до спеціальних прийомів в селекції, що дозволяють проводити оцінку та добір стійкого до хвороб і шкідників вихідного матеріалу. Розкрито шкідливу дію біотрофних і некротрофних патогенів та шкідників, методологію створення інвазійних та інфекційних фонів, нові сучасні методи створення ліній, сортів та гібридів. Наведена можливість подолання негативної дії біотичних чинників і створення сортів та гібридів польових культур з високим рівнем толерантності до навколишнього середовища. Навчальний посібник рекомендовано викладачам та студентам ВНЗ, та науковим співробітникам науково-дослідних установ.

 

Овочівництво. Практикум [Текст]: Навч. посібник/ За ред.В.І.Лихацького.- Вінниця: ФОП Бондарець С.С., 2012.- 451,[1] с.

        У посібнику розглянуто 19 тем, які охоплюють 55 завдань. У завданнях поставлена мета, виділені питання для самостійного опрацювання навчального матеріалу, наведено перелік основної і допоміжної спеціальної літератури. Методичні вказівки побудовані на сучасних досягненнях біологічної науки та теоретичних і практичних положень у технологічних процесах вирощування найбільш поширених в Україні видів овочевих і баштанних рослин.

 

Харчова хімія [Текст]: Навч. посібник/ Л.В.Дуленко, Ю.А.Горяйнова, А.В.Полякова, В.Д.Малигіна.- Київ: Кондор, 2012.- 246,[1] с.

        Навчальний посібник рекомендовано студентам напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа». В ньому представлені такі основні розділи курсу «Харчова хімія»: макро- та мікроелементи, ферменти, розчини, основи аналізу та дослідження харчових систем, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, харчові кислоти тощо, наведені контрольні питання та перелік рекомендованої літератури.

 

Організація будівництва [Текст]: підручник.- Київ: Кондор, 2007.- 520 с.

        У підручнику наведені види будівельних організацій за існуючими формами власності, переваги та недоліки різних структур управління будівельним підприємством; організація проектування і вишукувань у будівництві та склад проектно-кошторисної документації; дані основні етапи підготовки будівельного виробництва. Викладено теоретичні питання розроблення організаційно-технологічних моделей будівництва, у тому числі потокової організації зведення різних будівель і споруд. Розкрито склад і методичні основи розробки планів будівництва, особливості будівництва в умовах реконструкції. Приділено увагу проектуванню будівельних генеральних планів і тимчасових об’єктів на будівельному майданчику.

 

Кубрак О.В.  Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст]: навч. посібник.- 3-є вид.,стереотип.- Суми: Університетська книга, 2012.- 221,[1] с.

        Від уміння спілкуватись з іншими членами суспільства, зокрема дотримуючись правил етикету, залежить успіх ділової людини. Навчальний посібник знайомить із особливостями поведінки, мовлення тощо, притаманними різним народам світу. Книга стане в пригоді педагогам, студентам, а також усім, кому випадає спілкуватися з людьми інших національностей як у рідній країні, так і за кордоном; хто бажає вдосконалювати своє виховання та культуру.

 

Васюкова Г.Т.  Екологія [Текст]: підручник/ Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева.- Київ: Кондор, 2009.- 524,[1] с.:іл.

        Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання. Розглянуто: демографічний вибух ХХ сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров’я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи «Суспільство-природа» і взаємодій різних систем всесвіту.

Жатова Г.О.  Загальне насіннєзнавство [Текст]: навч. посібник.- Суми: Університетська книга, 2011.- 272,[1] с.: іл.

        У посібнику викладено основні закономірності формування насіння, розглянуто умови, що сприяють утворенню насіння з високими посівними властивостями. Розглянуто особливості процесу проростання насіння, його старіння та довговічності. Приділено увагу методам оцінки якості технології вирощування високоякісного насіння. Розраховано на студентів, аспірантів та спеціалістів сільського господарства.

 

Петров П.В.  Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур [Текст]: навч. посібник/ П.В.Петров, Т.Є.Посполітак, Є.О.Юркевич.- Київ: Аграрна освіта, 2009.- 268 с.

        У навчальному посібнику розглянуто особливості виконання технологічних операцій з використання кращих зразків техніки вітчизняного та зарубіжних виробництв, системи добрив та захисту рослин. Наведено зразки технологічних карт 28 с.-г. культур з переліком всіх операцій з кожної культури, в яких визначено склад механізованих агрегатів, норми виробітку та витрати пального. Посібник призначено для викладачів та студентів ВНЗ, може бути корисним керівникам і спеціалістам с.-г. підприємств лісової і степової зони України, фермерам, приватним товаровиробникам.

 

Норми продуктивності на загальнобудівельні роботи в агропромисловому будівництві [Текст]. Ч.1.- Київ: Украгропромпродуктивність, 2012.- 441,[1] с. 

        У книзі наведені норми продуктивності на внутрішньо будівельні транспортні, механізовані і ручні земляні, каменярські роботи, монтаж збірних та улаштування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій, теслярські, столярні та покрівельні роботи. Розраховано на керівників та спеціалістів будівельних організацій і підприємств з різними формами власності, фахівців нормативної мережі, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

 

Роєнко О.А.  Основи управління та менеджменту на підприємствах різних форм власності та господарювання [Текст]/ О.А.Роєнко, В.Д.Каричковський, О.М.Саковська; за ред. О.А.Роєнко.- Умань: УВПП "Візаві", 2013.- 207,[1] с. 

         Навчальний посібник має на меті допомогти студентам оволодіти основами управління та менеджменту підприємствами різних форм власності та господарювання.

Розглянуті питання щодо сутності, значення та місця управління та менеджменту на підприємстві: законів, принципів, методів управління; основних функцій та технології управління, ряд інших важливих питань, які допоможуть під час вивчення основ управління і менеджменту.

 

Роєнко О.А.  Організація та планування садово-паркового господарства [Текст]/ О.А.Роєнко, В.Д.Каричковський, О.М.Саковська; за ред. О.А.Роєнко.- Умань: УВПП "Візаві", 2013.- 144,[1] с.:

        Навчальний посібник має на меті допомогти студентам оволодіти основами організації та планування у садово-парковому господарстві. Розглянуті питання сутності, значення та місця організації та планування на підприємстві; принципів і методів планування; організації створення власної фірми, організації виробничих процесів у садово-парковому господарстві та ряд інших  важливих питань, які допоможуть студентам під час вивчення дисципліни. Розрахований на студентів спеціальності «Садово-паркове господарство».

 

Методи контролю якості харчової продукції [Текст]: навч. посібник/ за заг. ред. Л.М.Крайнюк.- Суми: Університетська книга, 2012.- 511,[1] с.

        У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю. Для студентів ВНЗ, аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м’ясної і молочної промисловості.

 

Агробіоценологія [Текст] /В.Я.Білоножко, С.П.Полторецький, В.П.Карпенко, І.І.Мостов'як: навч. посібник.- Умань: Едельвейс і К, 2013.- 339, [1] с.

        У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти агробіоценології як комплексної навчальної дисципліни, що вивчає: зв’язки між організмами в с.-г. ценозах; вплив на них навколишнього середовища; роль організмів у створенні біоценозів, а також структуру, продуктивність, типи агроценозів, їхнє районування та взаємодію людини з довкіллям у процесі розвитку с.-г. виробництва. Наведена методологія та методика фіто санітарного і агроекосистемного моніторингу з моделюванням біоценотичних процесів. Рекомендовано для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування у ВНЗ.

 

Кюрчев В.М.  Альтернативне паливо для енергетики АПК [Текст]: навч. посібник/ В.М.Кюрчев, В.А.Дідур, Л.І.Грачова; за ред. В.А.Дідура.- К: Аграрна освіта, 2012.- 416 с.

        У навчальному посібнику розглянуто проблеми енергетичної безпеки людства, в т.ч. України, що супроводжується обмеженими запасами паливно-енергетичних ресурсів.  Приділена увага загостренню екологічної  проблеми, що пов’язана із використанням вуглеводних палив. У ситуації, що склалася, зменшити шкідливий вплив на екологію, вплинути на розширення сировинної енергетичної бази та знизити собівартість с.-г. продукції можливо шляхом використання альтернативних видів палива. Фізико-хімічні, експлуатаційні якості палив адаптовані до технологій виробництва і умов с.-г. виробництва. Навчальний посібник орієнтовано на студентів механічних і енергетичних факультетів аграрних ВНЗ.

 

Єгоров Б.В.  Технологія виробництва комбікормів [Текст]: підручник.- Одеса: Друкарський дім, 2011.- 447,[1] с.

        У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, технології приймання, розміщення та зберігання сировини, технології дозування та змішування, а також чотири покоління технологій виробництва комбікормів. Викладено основи контролю якості сировини і комбікормів, ефективного управління та безпечної експлуатації комбікормових заводів.

 

Металопластикові вироби [Текст]: навч. посібник/ А.Ф.Головчук, Б.М.Казанюк, Р.В.Вихватнюк, А.М.Янішевський.- Умань: УНУС, 2012.- 99,[1] с.

        У посібнику наведено основні дані  про вироби з ПВХ, їх споживчі характеристики та складові, переваги над традиційними методами виготовлення столярних виробів, а також основні технічні дані, принцип роботи та характеристики вітчизняного технологічного обладнання для виготовлення виробів з ПВХ. Посібник може бути використаний навчальними закладами, які готують фахівців з будівельних та інженерних спеціальностей.

 

Методика формування витрат трудових і матеріальних ресурсів та нормативи витрат на виробництво технічних культур [Текст].- К: Украгропромпродуктивність, 2012.- 525,[1] с.

        У науковому виданні викладено теоретичні основи послідовності розрахунку нормативної собівартості на прикладі виробництва основних технічних культур. Наведена вихідна інформація для розрахунків і нормативи витрат живої та уречевленої праці на 1га і 1ц основних технічних культур та ефективність виробництва залежно від групи поля при середньому рівні урожайності та рекомендованій закупівельній ціні. Для керівників та фахівців системи продуктивності АПК, підприємств усіх форм власності, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.

 

Технологія технічного обслуговування машин [Текст]: навч. посібник/ І.М.Бендера, С.М.Грушецький, П.І.Роздорожнюк, Я.М.Михайлович.- Кам'янець-Подільський: Сисин О.В.; Абетка, 2010.- 319,[1] с.

        У навчальному посібнику приведено спеціальний довідковий матеріал та зразки програм, структура лекцій, методичні матеріали для проведення лабораторно-практичних занять, програмні питання для атестації, набір екзаменаційних питань, збірник тестових завдань, збірник інженерних задач, методичні матеріали для виконання розрахунково-графічних робіт, програмне комп’ютерне, мультимедійне і технічне забезпечення дисциплін. Для студентів, магістрів і викладачів ВНЗ.

 

Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві [Текст]: навч. посібник/ І.М.Бендера, В.П.Лаврук, С.В.Єрмаков, В.І.Дуганець.- Кам'янець-Подільський: Сисин О.В.; Абетка, 2011.- 563,[2] с. 

        Викладена детальна методика дипломного проектування на ОКР «Бакалавр» з питань тваринництва для спеціальностей «Механізація сільського господарства» та напрямку «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Приведено необхідний довідковий матеріал та зразки оформлення документації. Для студентів, магістрантів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних аграрних закладів.