Вересень, 2012

 

Миколайчук М.Н.  Зміст і контроль самостійної роботи студентів - заочників з фізики та основ біофізики [Текст].- Умань: Візаві, 2011.- 151,[1] с.

 

Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів заочної і дистанційної форм навчання агрономічного та плодоовочевого факультетів, студентів за напрямом підготовки лісівництво, харчових технологій та інженерії містять виписку з базової навчальної програми щодо завдань і значення вивчення курсу, зміст модулів, розподіл навчального часу на самостійну і аудиторну роботу, тематику лекцій і рекомендації з їх опрацювання, варіанти завдань домашньої контрольної роботи, рекомендації з підготовки і виконання завдань модульного контролю, довідникові матеріали.

 

Іванова Н.А.  Аудит [Текст] / Н.А.Іванова, О.В.Ролінський.- Умань: Візаві, 2011.- 150,[1]с.

 

У навчальному посібнику розкрито: суть і предмет аудиту, регулювання аудиторської діяльності, планування аудиту, сучасні нормативно-правові аспекти функціонування аудиту. Посібник включає: тести, ситуаційні завдання, контрольні завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, викладачів, аспірантів, аудиторів та бухгалтерів.

 

Косолап М.П. Система землеробства No-till [Текст] /М.П. Косолап, О.П. Кротінов.- Київ: Логос, 2011.-350,[1]с.

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведено великий за обсягом інформативно-довідковий матеріал із нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування найбільш поширених польових культур. Посібник розрахований на працівників наукових установ, учених і спеціалістів агрономічних спеціальностей, викладачів, аспірантів, а також студентів с.-г. навчальних закладів агрономічного спрямування, працівників окресленої галузі тощо.

 

Білошкурська З.П.  Аграрне право України [Текст] Умань: Візаві, 2011.- 494,[1] с.

 

У підручнику докладно розглянуті загальні положення аграрного права, умови, порядок створення та функціонування суб’єктів аграрних відносин, питання права власності на природні ресурси, розкриті умови, порядок набуття, користування земельними ділянками та обмеження і припинення прав власності на землю, договірні відносини с.-г. підприємств, трудові правовідносини в с.-г. підприємствах, питання зовнішньо-економічної діяльності аграрних товаровиробників та питання відповідальності за правопорушення в аграрному секторі економіки.

 

Бурик А.Ф.  Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку підприємств м"ясного птахівництва [Текст]: монографія/ А.Ф.Бурик, Л.Г.Коваленко.- Умань: Візаві, 2011.

 

У монографії розкрито теоретичні основи організаційно-економічного забезпечення розвитку і функціонування підприємств м’ясного птахівництва, проаналізовано сучасний стан та ефективність їх роботи в ринкових умовах. Запропоновано комплексну модель розвитку птахівничих господарств, яка базується на впровадженні новітніх досягнень у галузі переробки відходів на основі використання біогазових установок, що дозволить забезпечити виробництво власними енергетичними ресурсами, одержати додатковий прибуток внаслідок реалізації продуктів переробки формування екологічно чистої зони та сталого розвитку підприємства.

 

Аніщенко Г.Ю.  Розвиток ефективного та конкурентоспроможного садівництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст]: монографія/ Г.Ю.Аніщенко, В.С.Уланчук.- Умань: Вид. "Сочінський", 2011.- 223,[1] с.

 

У монографії досліджено організаційно-економічні особливості функціонування ринко-вого садівництва, розкрито пріоритетність підвищення його конкурентоспроможності з позицій економічної стабільності галузі. Проаналізовано рівень економічної ефективності виробництва плодів і ягід та проведено оцінку конкурентоспроможності садівництва в с.-г. підприємствах Черкащини. Розроблено пропозиції щодо необхідності збільшення про-дуктивності багаторічних насаджень та поліпшення якості вирощених плодів і ягід, як основних передумов активізації галузевого ринку й формування конкурентоспроможної галузі садівництва. Удосконалено механізм товарного руху фруктів для стабілізації внутрішньої ринкової ситуації та розвитку експортних операцій.

 

Цигода В.С.  Безпека життєдіяльності [Текст]: Умань: Візаві, 2011.- 95,[1] с.

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу відповідає навчальній програмі.

Робоча навчальна програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» розрахована на студентів усіх спеціальностей, які здобувають вищу освіту за стаціонарною та заочною формами навчання.

 

Непочатенко О.О.  Страхування [Текст]: / О.О.Непочатенко, В.І.Гайдай, І.В.Хлівна.- Умань: УВПП, 2011.- 257,[1] с.

 

Навчальний посібник висвітлює програмний матеріал з нормативної навчальної дисципліни «Страхування». Видання відповідає вимогам навчальної програми підготовки фахівців за напрямами «менеджмент», «агрономія», «облік і аудит», «фінанси і кредит», «економіка підприємства», «маркетинг». Розраховане на студентів, викладачів та аспірантів. Може бути корисним  всім фахівцям, які в тій чи іншій мірі мають відношення до питань страхування  як в галузі економіки так і в приватному житті.

 

Гаврилюк Л.А.  Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] / Л.А.Гаврилюк, А.Л.Бержанір, М.І.Дяченко; За ред. Л.А.Гаврилюка.- Умань: УВПП, 2011.- 415,[1] с.

 

У посібнику розкриваються основні теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних і виробничих відносин на рівні підприємств та організацій. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей денної, заочної і дистанційної форм навчання відповідно до вимог болонської системи. В посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних завдань і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність с.-г. та інших підприємств України.

 

Кепко О.І.  Комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів [Текст] / О.І.Кепко, Н.М.Чумак.- Умань: Візаві, 2010.- 195,[1] с.

 

Викладено історію виникнення та розвитку ландшафтного дизайну, описані загальні правила оформлення будівельних креслеників в цілому та об’єктів ландшафтного дизайну зокрема, засоби ландшафтного дизайну, принципи композиції.

Посібник доповнено численними кольоровими ілюстраціями та прикладами виконання графічних робіт на комп’ютері. Призначений для студентів ВНЗ напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство».