Листопад-грудень, 2012

 

Виноградський М.Д.  Організація праці менеджера: навч. посібник/ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- Київ: Кондор, 2010.-414с.

 

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівника персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняттю і реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими. Розглядаються принципи управління і планування ділової кар’єри. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування «Менеджмент».

 

Рульев В.А.  Управління персоналом: навч. посібник/ В.А.Рульев, С.О.Гуткевич, Т.Л.Мостенська.- Київ: Кондор, 2012.- 309с.

 

Комплексно висвітлено широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи.

 

Лазебний В.С.  Основи інтелектуальної власності та її захисту: навч. посібник/ В.С.Лазебний, Г.М.Розорінов, С.В.Толюпа.- Київ: Ліра -К, 2011.- 158с.

 

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основі інститути – авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо.  Їх аналіз ведеться як із позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій галузі, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам.

 

Непочатенко О.О.  Фінанси підприємств: підручник/ О.О.Непочатенко, Н.Ю.Мельничук.- Умань: Вид. "Сочінський", 2012.- 501с.

 

У підручнику висвітлено сутність фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства. Розкрито концептуальні основи фінансів підприємств, організацію їх розрахунків, фінансового забезпечення відтворення основних засобів, оцінки фінансового стану, фінансового планування, фінансової санації та банкрутства підприємства. Значну увагу приділено організації розрахунків  підприємств.

 

Методы технохимического контроля в виноделии / Под. ред. В.Г.Гержиковой.- 2-е изд.- Сімферополь: Таврида, 2009.- 303с.

 

Наведено методи аналізу компонентів сусла і вина, які використовуються на підприємствах виноробної промисловості, в лабораторіях і наукових  організаціях України. Подані аналогічні методи МОВВ. Висвітлено питання ідентифікації виноробної продукції і виявлення її фальсифікації, приділено також увагу методам прогнозування схильності вин до помутніть різного характеру.

 

Справочник по виноделию/ Под ред. Г.Г.Валуйко, В.Т.Косюры.- 3-е изд., перераб. и доп.- Сімферополь: Таврида, 2005.- 587 с.

 

Наведені перероблені й доповнені відомості про сировинну базу виноробства, з технологій вин, коньяків, продуктів із вторинної сировини виноробства, стабілізації вин, мікробіології, хімії, технохімічному й мікробіологічному контролю. Описано технологічне

устаткування виноробних виробництв. Подані відомості з економіки виноробної промисловості й маркетингу, з плодово-ягідних вин, основним правилам дегустації вин і коньяків, охороні довкілля й екології  на виноробних підприємствах, охороні праці й теплотехнічному господарству, техніки безпеки.

 

Михайловська І.М.  Банківські операції. Кредитно - модульний курс: навч. посібник/ І.М.Михайловська, А.В.Олійник.- Львів: Магнолія 2006, 2011.- 644с.

 

У навчальному посібнику розкривається сутність та механізм здійснення банківських операцій. Акцентовано увагу на поєднанні теоретичного та практичного викладу матеріалу в ілюстрованій формі. Подані плани проведення лекційних та практичних занять, рішення типових задач, завдання для індивідуальної роботи, питання для самостійного опрацювання та підсумкові тестові завдання.

 

Лікарське рослинництво: навч. посібник/ М.І.Бахмат, О.В.Кващук, В.Я.Хоміна, В.М.Комарніцький.- Кам"янець - Подільський: ПП "Медобори - 2006", 2011.- 249 с.

 

У навчальному посібнику викладено ботанічну характеристику, екологічні особливості, хімічний склад та елементи агротехніки вирощування, норми висіву, глибина загортання насіння, строки і способи сівби та збирання, удобрення культурних та дикорослих видів лікарських рослин. Для студентів агрономічного, екологічного та інших профілів, викладачів, науковців аграрного, біологічного і медичного напрямів, фахівців господарств різних форм власності, заготівельників рослинної лікарської сировини та любителів лікарських рослин.

 

Гетун Г.В.  Архітектура будівель та споруд: підручник. Кн.1. Основи проектування. - Київ: Кондор, 2011.- 376с.

 

У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будівель, нормативні положення з питань збору навантажень і вплив на будівлі, правила виконання архітектурно-будівельних креслень та техніко-економічної оцінки проектних рішень.

 

Дослідження операцій. Практичний курс: навч. посібник/ В.Є.Березовський, М.М.Гузій, В.М.Дякон, Л.Є.Ковальов.- Умань: Вид. і виготівник "Сочінський", 2011.- 237с.

 

Посібник містить викладення основних питань дослідження операцій. Представлені моделі управління запасами, методи прогнозування, деякі задачі систем масового обслуговування, методи мережевого планування, елементи теорії ігор, деякі методи імітаційного моделювання. Розглянуті питання застосування інтегрованого середовища MathCad для розв’язання задач дослідження операцій.

 

Загоруйко В.А.  Техника безопасности в винодельческой промышленности/ В.А.Загоруйко, О.Г.Бобров, В.А.Виноградов.- Сімферополь: Таврида, 2005.- 364 с.

 

Наведені основи безпеки виробничих процесів у садівництві, виноградарстві та виноробстві, вимоги охорони праці відносно територій та поміщень виноробних підприємств. Викладені питання електро- і пожежної безпеки, а також безпеки що до вантажних робіт і праці в лабораторіях винзаводів. Наведені основні засоби індивідуального захисту.

 

Технологические правила виноделия: В 2 т. Т.1. Общие положения. Тихие вина/ Под ред. Г.Г.Валуйко, В.А.Загоруйко.- Сімферополь: Таврида, 2006.- 488 с.

 

Наведені технологічні інструкції з виноробства вин, коньяків та шампанського за 1975-2005 рр., затверджені в установленому порядку, а також розроблені в НІВіВ «Магарач». Видання призначене для фахівців виноробної галузі.

 

Технологические правила виноделия: В 2 т. Т.2. Игристые вина. Коньяки. Плодово - ягодные вина/ Под ред. Г.Г.Валуйко, В.А.Загоруйко.- Сімферополь: Таврида, 2006.- 287с.

 

Наведені технологічні інструкції з виноробства вин, коньяків та шампанського за 1975-2005 рр., затверджені в установленому порядку, а також розроблені в НІВіВ «Магарач». Видання призначене для фахівців виноробної галузі.

 

Макаров А.С.  Производство шампанского / Под ред. Валуйко Г.Г.- Сімферополь: Таврия, 2008.- 416с.

 

Викладено етапи розвитку, класифікація, технології шампанських і  ігристих вин, біохімічні процеси, що відбуваються при цьому і специфічні методи визначення показників якості винограду, виноматеріалів і готової продукції. Дано інформацію про підприємства країн СНД і далекого зарубіжжя, що виробляють шампанські і ігристі вина.

 

Баласинович Б.  ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання / Б. Баласинович, Ю.Ярошевська.- Київ: Вид. дім "АДЕФ - Україна, 2010.- 255с.

 

В цій книзі розглянуто регуляторні системи ЄС та США щодо використання генетично модифікованих організмів та аналіз ситуації, яка склалась у цій сфері в Україні. Головна увага зосереджена на процедурах затвердження ГМО,  порядку їх маркування та уже затверджених ГМО. Розглянуто торгівельний конфлікт між ЄС та США, внаслідок запровадження Європейським союзом жорсткої обмежувальної політики щодо торгівлі ГМО.

 

Шольц–Куликов Е.П.  Виноделие по-новому .- Сімферополь: Таврида, 2009.- 319с.

 

Викладені сучасні аспекти організації виноробницького виробництва в Україні, та практика світового виноробства. Розглядається сучасне технологічне обладнання, зокрема мембранні преси, флотатори, вакуум-барабанні фільтри, винифікатори, виниматики останніх модифікацій. Уперше представлені юридичні аспекти основ виноробства, та маркетинг вина.

 

Мартыненко Э.Я.  Технология коньяка.- Симферополь: Таврида, 2003.- 320с.

 

Розглянуто склад виноматеріалу, коньячного спирту та коньяку, описані фізичні, хімічні і біохімічні процеси, що відбуваються при перегонці виноматеріалів, витримці коньячних спиртів і обробці коньяків. Приведено зведення з обліку, нормування, переробка відходів і технохімічний контроль у коньячному виробництві.

 

Жизнь замечательных виноделов / Под ред. Г.Г.Валуйко.- Сімферополь: ДИАЙПИ, 2008.- 415с.: ил.

 

Видання є збіркою біографічних нарисів, присвячених відомим діячам науки та практики виноробства, а також організаторам галузі на території Росії, а згодом Радянського Союзу. Книга присвячена усім, хто цікавиться історією виноробства.