Березень-квітень, 2012

Господаренко Г.М.  Агрохімія [Текст]: підручник: Київ: ННЦ "ІАЕ", 2010.- 399,[1] с.

 

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості ґрунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших с-г культур. Розглянуто екологічні аспекти агрохімії та особливості проведення агрохімічних досліджень.

Бурик А.Ф.  Планування діяльності підприємства [Текст]: / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий, О.Г. Мачушенко; За ред. А.Ф. Бурика.- Умань: УНУС, 2011.- 210,[1] с.

 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни, побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять студентами вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Він також корисний для студентів навчальних закладів I-II рівнів акредитації, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарювання.

Андрушків Б.М.  Корпоративне управління [Текст]: навч. посібник/ Б.М.Андрушків, С.П.Черничинець.- Київ: Кондор, 2011.- 526.[1] с.

 

Метою навчального посібника є узагальнення матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-економічного механізму управління ними, а також запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Знайомить студентів з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорації в сучасній економіці, характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного менеджменту.

Осовська Г.В.  Стратегічний менеджмент: теорія та практика [Текст]: навч. посібник/ Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська.- Київ: Кондор, 2011.- 190,[4] с.

 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи стратегічного управління, питання розробки місії, аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінки стратегічних перспектив та реалізації стратегічної роботи на підприємстві. Теоретичний матеріал посібника супроводжується прикладами розробки та реалізації стратегії на промисловому підприємстві. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей і фахівців, що займаються проблемами стратегічного управління.

Кузьміна Т.О.  Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]: навч. посібник.- Київ: Кондор, 2011.- 426,[20] с.

 

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми для студентів та співробітників наукових і навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем оцінювання якості продукції, процесів та послуг, формуванням систематичних знань про структуру й функції органів служби стандартизації, особливості проведення процедур сертифікації в іноземних країнах, становлення та сучасну діяльність світових і європейських організацій зі стандартизації.

Череп А.В.  Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Текст]: навчально - методичний посібник для самостійного вивчення/ А.В.Череп, Н.М.Шмиголь, О.М.Бутник.- Київ: Кондор, 2011.- 324,[1] с.

 

Розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни, та наведено приклади для розв’язання практичних задач, контролю рівня засвоєння знань студентами. Посібник містить типову навчальну програму, комплекс методичних вказівок та навчальних завдань до тем дисциплін, систему поточного контролю. Для студентів економічних спеціальностей, керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств та організацій.

Суха О.Р.  Аудит [Текст]: навч. посібник.- Львів: Новий світ-2000, 2011.- 280,[1] с.

 

У навчальному посібнику представлено методичні та організаційні питання процесу аудиту фінансової звітності на основі діючого чинного законодавства та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Адресований студентам, викладачам, науковим працівникам та аудиторам.

Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі [Текст]: навч. посібник/ В.П.Шило, В.В.Сопко, С.Б.Ільїна, В.Н.Васьков.- Київ: Кондор, 2011.- 265,[1] с.

 

Розкриваються теоретичні та практичні питання організації обліку у фермерських господарствах з урахуванням специфіки діяльності с-г галузі й сучасної законодавчої і нормативної бази їх функціонування. Зміст посібника висвітлює порядок створення і реєстрації фермерського господарства, формування і оцінки його майна, облік матеріальних цінностей, земельних ресурсів, розрахунків, доходів і витрат, порядок складання звітності господарства, порядок оподаткування.

Хомяков В.І.  Потенціал і розвиток підприємства [Текст]: навч. посібник/ В.І.Хомяков, В.М.Бєлінська, О.В.Федоренко.- Київ: Кондор, 2011.- 431,[1] с.

 

В перше сформульоване поняття потенціалу як здатності збалансованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Представлено результати досліджень резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей промисловості.  Запропонована методика кількісної оцінки технологічного та структурного впливів на зміну ефективності використання ресурсів підприємства з урахуванням цінового фактору, наведені приклади оцінки таких впливів.

Старостенко Г.Г.  Національна економіка [Текст]: навч. посібник/ Г.Г.Старостенко, С.В.Онишко, Т.В.Поснова.- Київ: Ліра - К, 2011.- 429,[1] с.

 

Розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.