Травень, 2011

 

Головчук А.Ф. Мобільні енергетичні засоби [Текст]: навч. посіб.:У 2 кн.   

 кн.1 Автотракторні двигуни та  електрообладнання /А.Ф. Головчук, С.П. Лихвенко;

 за ред. А.Ф.  Головчука.- Київ: Грамота, 2010.-288с.: іл.

 

У навчальному посібнику наведено рекомендації з проведення лабораторних і практичних занять по закріпленню й поглибленню теоретичних знань із конструкції та роботи основних мобільних енергетичних засобів для виконання різних технологічних операцій у с.-г., а також з проведення регулювань, технічного обслуговування й усунення несправностей двигунів та електрообладнання з використанням відповідних приладів, інструментів та обладнання.

 

Концепція соціально - економічного розвитку села (на прикладі Богуславецької сільської    територіальної громади Золотоніського району Черкаської області) [Текст] / За ред. А.Ф.Головчука.- Умань: Візаві, 2011.- 140,[2] с.

 

Концепція соціально-економічного розвитку територіальної громади с. Богуславець окреслює основні напрями подальшого розвитку села та  виражає перспективне бачення як економіки села, так і соціального розвитку в цілому, визначає його пріоритетні напрями, етапи і результати реалізації визначених пріоритетів. Основна ідея концепції полягає в тому, щоб створити повноцінні соціально-економічні умови проживання людини в с. Богуславець- зручного для життя, упорядкованого, екологічно-чистого розвитку села з переорієнтацією сільського розвитку з галузевої, відомчої на соціальну спрямованість.

 

Обробіток ґрунту та наукові основи його мінімалізації [Текст]: навч. посіб. /В.О. Єщенко, А.Ф. Головчук, В.А. Слаута та ін.; За ред. В.О. Єщенко. –Умань: Візаві, 2011.-307, [1]с.: іл.

 

Коротко розкривається історія розвитку механічного обробітку ґрунту з часів його зародження і до останніх днів, окремими розділами подаються наукові основи механічного обробітку, аналіз оранки як традиційного заходу основного обробітку в системі плужного землеробства та обґрунтування можливості мінімалізації механічного обробітку та повної відмови від обробітку грунту на базі сучасних No-till технологій.

 

Найченко В.М.  Технологія зберігання і переробки плодів та овочів [Текст]: навч. посіб./ В.М.Найченко, І.Л.Заморська.- Умань: Вид. "Сочінський", 2010.- 326,[1] с.

 

Описані методи оцінки якості і визначення основних компонентів хімічного складу плодів та овочів. Викладені способи зберігання плодів і овочів, влаштування систем вентиляції сховищ, наведені розрахунки по закладанню продукції в сховищах, контролю режимів зберігання. Описані технології і рецептура основних видів переробки плодів і овочів, контролю їх якостей.

 

Загальні технології харчових виробництв [Текст]: підручник./А.І Українець, М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко та ін. - Київ: Університет "Україна", 2010.- 813,[1] с.

 

 

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, біохімічні та технологічні закономірності. Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і технологічних процесів їх виготовлення. Розглянуто також харчові продукти функціонального призначення. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбереження у харчовій промисловості та перспективам розвитку харчових технологій усіх галузей.

 

Дема Д.І.  Страхові послуги [Текст]: навч. посіб./ Д.І.Дема, О.М.Віленчук, І.В.Дем"янюк; за ред. Д.І.Деми.- Житомир: Рута, 2010.- 481 с.

 

 

Навчальний посібник складено відповідно до діючої програми курсу «Страхові послуги».  Складається з чотирьох модулів та шістнадцяти розділів. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному оволодінню теоретичним матеріалом, з цією метою в кінці кожного розділу пропонується студентам набір практичних завдань для самостійного розв’язання.

 

Сонько С.П.  Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення [Текст]: навчальний посібник/ За ред. С.П.Сонька.- 2-ге вид.,перероб. і доп.- Львів: «Магнолія – 2006», 2010.- 235,[1] с.: іл.

 

Навчальний посібник поєднує в собі основи таких дисциплін як «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності». Зберігаючи орієнтацію посібника на вимогу Болонського процесу щодо структури, змісту і обсягу викладеного матеріалу, було посилено наголоси на самостійну роботу студентів.

 

Лихацький В.І.  Капуста цвітна [Текст]: монографія/ В.І.Лихацький, В.М.Чередниченко.- Вінниця: ВНАУ; ПП Балюк І.Б., 2010.- 167,[1] с.: іл.

 

В монографії розглянуті питання походження, ботанічна класифікація і розповсюдження капусти цвітної. Наведені дані про її харчову цінність і лікувальні властивості. Висвітлені біологічні особливості рослин. Подається характеристика основних сортів і гібридів капусти цвітної, рекомендованих для вирощування в Україні.

 

Мальований М.І.  Соціальне страхування [Текст]: навчальний підручник/ М.І.Мальований, П.К.Бечко, В.П.Бечко.- Умань: УНУС, 2011.- 475,[1] с.

 

У навчальному підручнику  розглянуте широке коло питань соціального страхування. Викладено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування.

Враховано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в Україні, визначено перспективи подальшого розвитку системи страхування в Україні.

 

Непочатенко О.О.  Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб.- Київ: Центр учбової літ., 2011.-

327,[1] с. - 800 пр.

 

Висвітлено питання сутності й організації фінансів підприємств, організації готівкових та безготівкових розрахунків, формування і розподілу прибутку, оподаткування підприємств, організації оборотних коштів і кредитування підприємств, фінансування відтворення основних фондів, фінансового планування, бюджетування та контролінгу, методики аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.