Січень, 2011

 

Аніловська Г.Я.  Університетська освіта [Текст]: навч. посіб./ Г.Я.Аніловська, Н.С.Марушко, Л.М.Томаневич.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 376 с.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-966-2025-78-1: 60,00

 

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу «Університетська освіта» висвітлено сутність Болонського процесу, необхідність і принципи адаптації вищої освіти України до європейського освітнього простору, кредитно-модульну систему організації навчального процесу, питання студентського самоврядування. Зручна структура посібника дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.

 

Гринів Л.С.  Екологічна економіка [Текст]: навч. посіб.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 358,[1] с. - 300 пр.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-966-2025-93-4: 65,00

 

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні засади та прикладні сучасні наукові концепції, парадигми та теорії сучасної екологічної економіки. Досліджено розвиток еколого - економічних вчень у світовій науці. Проаналізовано концепції Української школи фізичної економії. Розкрито суть просторово - економічного аналізу та ноосферної моделі розвитку економіки. Висвітлено функції, моделі та індикатори екологічної макроекономіки.

 

Скоморович І.Г.  Банківські операції [Текст]: навч. посіб.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 481,[1] с.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-617-574-001-9: 100,00

 

Розглянуто теоретичні та практичні засади здійснення банківських операцій в Україні, а також особливості та закономірності проведення окремих видів операцій. Визначено роль банків у розвитку вітчизняної економіки, механізми здійснення основних видів банківських операцій та надання послуг за сучасних умов ведення бізнесу. Висвітлено порядок організації та технологію ведення банківської діяльності в Україні.

 

Шаховська Н.Б.  Алгоритми і структури даних [Текст]: посібник/ Н.Б.Шаховська, Р.О.Голощук; за ред. В.В.Пасічника.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 215с.- (Комп"ютинг).- ISBN 978-966-2025-95-8: 70,00

 

У посібнику розглядаються статичні й динамічні структури даних і методи роботи з деревами та графами. Проаналізовано алгоритми пошуку та сортування. Уводиться поняття хеш-функції та подаються правила її вибирання. Проаналізоване поняття обчислювальної складності, визначено класи алгоритмів та задач.

 

Буров Є.В.  Комп"ютерні мережі [Текст]: підручник.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 260,[2] с.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 966-8340-69-8: 60,00

 

Підручник висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж. Підручник складається з чотирьох частин. Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи.

 

Пасічник О.В.  Веб - дизайн [Текст]: підручник/ О.В.Пасічник, В.В.Пасічник; за ред. В.В.Пасічника.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 518,[1] с. - 500 пр.: іл.- (Комп"ютинг).- ISBN 978-966-2025-33-9: 100,00

 

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

 

Єгорова І.Г.  Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств [Текст]: навч. посіб./ І.Г.Єгорова, І.МатуковаГ, Н.С.Приймак.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 330,[2] с.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-966-2025-54-5: 55,00

 

У посібнику послідовно викладено теоретичні відомості, методичні матеріали і практичні питання з економіки, організації та ефективності функціонування і розвитку інтегрованих структур – об’єднань підприємств. Підручник має логічну структуру і включає 11 тематичних розділів.

 

Товарознавство. Продовольчі товари [Текст]: навч. посібник.- Київ: Кондор, 2010.- 729,[1] с. - 1 000 пр.- ISBN 978-966-351-302-7: 120,00

 

Навчальний посібник є курсом з товарознавства усіх груп продовольчих товарів. В ньому наведено відомості про класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і умови зберігання. Також подано питання для контролю знань, тести та ситуації до розділів.

 

Основи охорони праці [Текст]: навчальний посібник/ М.І.Р, І.Б.Я, О.Б.Б, М.К.М; під ред. Р.М.Івах.- 4-те вид., перероб. і доп.- Київ: Кондор, 2011.- 462,[1]с. - 1 000 пр.: іл.- ISBN 978-966-351-315-7: 68,00

 

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці».

 

Шейко В.М.  Історія української культури [Текст]: навч. посіб./ В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська; наук. ред. В.М.Шейко.- Київ: Кондор, 2010.- 257,[3] с. - 1 000 пр.- ISBN 966-351-154-0: 68,00

 

У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.