Серпень, 2011

 

Кордон М.В.  Історія української культури [Текст]: навчальний посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2011.- 335,[1] с.- (Вища освіта в Україні).

 

Розглядається історія української культури - від первісного суспільства до початку ХХ1 століття. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах української історії. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Шамровський О.Д.  Системний аналіз : математичні методи та застосування [Текст].- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 275,[1] с.- (Вища освіта в Україні).

 

У навчальному посібнику викладаються основні поняття системного аналізу. У першу чергу, увага приділяється математичним моделям системного аналізу і способам їхнього вивчення.

Розглядається велике коло проблем, починаючи від класичної механіки, і закінчуючи задачами екології й економіки. Широко застосовуються як чисельні, так і аналітичні методи розв’язання алгебраїчних і диференціальних рівнянь, що дозволяє доводити розгляд будь-якої задачі до остаточних результатів.

 

Гриджук О.Є.  Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст]: навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 239,[1] с. (Вища освіта в Україні).

 

У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний склад української мови, стильову диференціацію української мови, особливу увагу зосереджено на науковому та офіційно-діловому стилях. Докладно описано різні види наукового тексту та правила опису бібліографічних джерел. Розглянуто питання, що стосуються усного та писемного ділового мовлення, культури ділового спілкування. Для студентів, аспірантів лісогосподарського та лісопромислового комплексу, усіх, хто прагне підвищити рівень професійного мовлення.

 

Солодкий М.О.  Біржовий ринок [Текст]: навчальний посібник. - Київ: Аграрна освіта, 2010.- 565 с.

 

У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях викладені основи біржової діяльності, подано шляхи розвитку товарних, фондових та валютних біржових ринків, розглянуто види біржових угод та порядок їх укладання. Особливу увагу приділено біржовому ринку деривативів, сучасним технологіям біржової торгівлі та новітніх розрахунків. Відображено світові та вітчизняні досягнення у розвитку біржового ринку. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, а також всіх фахівців, які працюють на біржовому ринку.

 

Клименко М.О.  Основи та методологія наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник/ М.О.Клименко, В.П.Фещенко, Н.М.Вознюк.- Київ: Аграрна освіта, 2010.- 351 с.

 

У навчальному посібнику викладено основні відомості про організацію науки в Україні, методологічні засади наукового пізнання і творчості, методи теоретичних та експериментальних досліджень, спеціальних методів, що використовуються в екології, обробку та оформлення результатів наукових робіт.

 

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур [Текст]: підручник/ Й.Т.Покозій, В.М.Писаренко, С.В.Довгань, М.М.Доля.- Київ: Аграрна освіта, 2010.- 223,[1] с.

 

Висвітлено положення щодо моніторингу, сучасної методології прогнозу розвитку і розмноження шкідливих організмів на посівах с-г культур. Для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 11-1V рівнів акредитації з напряму «Захист рослин». Може бути корисний фахівцям із захисту рослин, агрономам господарств різних форм власності, слухачам інститутів післядипломної освіти.

 

Практикум з грунтознавства [Текст]: навчальний посібник/ Д.Г.Тихоненко, В.В.Дегтярьов, С.В.Крохін, Л.Л.Величко; за ред.Д.Г.Тихоненка, В.В.Дегтрьова.- Вінниця: Нова Книга, 2008.- 443,[5] с. іл.

 

Практикум підготовлений у відповідності до програми лабораторних занять з агрономічного ґрунтознавства. Описуються основні методики проведення занять. Деякі відомості теоретичного характеру сприятимуть кращому засвоєнню курсу агрономічного ґрунтознавства. Терміни та показники відповідають вимогам стандартів. Для студентів агромічних спеціальностей с-г вузів. Може бути використаний в науково-дослідній роботі грунтово - агрохімічних лабораторій та науково-дослідних установ.

 

Геоінформаційні системи в агросфері [Текст]: навчальний посібник/ В.В.Морозов, Н.М.Шапоринська, О.В.Морозов, В.І.Пічура.- Київ: Аграрна освіта, 2010.- 269 с.: іл.

 

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС- технологій у науку і практику агрономії, гідромеліорації, екології та охорони навколишнього середовища.

Сиротюк В.М.  Машини та обладнання для тваринництва [Текст]: навчальний посібник. - Львів: Магнолія 2006; Видавець В.М.Піча, 2011.- 195,[2]с.: іл.- (Вища освіта в Україні)

 

Висвітлено питання теорії процесів і робочих органів машин та обладнання для механізації тваринництва. Приведені їх технологічні схеми та класифікація. Може бути корисним працівникам с-г машинобудування, студентам освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр».

 

Технологія виробництва продукція рослинництва [Текст]: навчальний посібник. - Ч.2/ С.І.Мельник, О.Д.Муляр, М.Й.Кочубей, П.Д.Іванцов.- Київ: Аграрна освіта, 2010.- 405 с.: іл.

 

У другій частині навчального посібника наведено класифікацію польових культур та технології вирощування с-г культур, зокрема зернових, зернобобових, коренеплодів, бульбоплодів, олійних, прядивних, алкалоїдних технічних, кормових сіяних трав, овочевих і плодових культур, засоби механізації технологічних процесів у рослинництві, способи їх застосування, основи програмування врожайності с-г культур і стандартизації. Посібник розрахований на студентів та викладачів аграрних вищих закладів 1-1V рівнів акредитації інженерних і економічних спеціальностей, фахівців аграрного виробництва.