Березень, 2011

 

Нікольський Ю.В.  Дискретна математика [Текст]: підручник/ Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник, Ю.М.Щербина.- Львів: Магнолія - 2006, 2010.- 431,[1] с. - 1 000 пр.- (Комп"ютинг).- ISBN 978-966-2025-76-7: 90,00

 

У підручнику викладено основні поняття та методи дискретної математики. Виклад матеріалу супроводжується багатьма докладно розібраними прикладами, кожний розділ завершується збірником задач для самостійного розв’язування та списком комп’ютерних проектів для індивідуальних завдань.

 

Медвідь Л.Г.  Облік у банках [Текст]: навч. посіб./ Л.Г.Медвідь, І.В.Фостяк.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 355,[1] с. - 500 пр.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-617-574-003-3: 90,00

 

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Облік у банках».

У ньому вміщено для кожної теми перелік питань, що вносяться для вивчення; перелік рекомендованих джерел; завдання для практичних занять та для самостійної роботи студентів; запитання для самоперевірки, та тестові завдання. Вміщує завдання для поточного модульного контролю знань студентів, критерії оцінювання знань та перелік додаткових рекомендованих джерел.

 

Біла О.Г.  Фінанси [Текст]: навч. посіб./ О.Г.Біла, І.Р.Чуй.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 389,[1] с. - 500 пр.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-617-574-005-7: 90,00

 

В посібнику представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави, дано характеристику фінансів і фінансової системи країн з розвиненою ринковою економікою та фінансів Європейського Союзу.

 

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст]: навч. посіб./ В.І.Бачинський, П.О.Куцик, Л.Г.Медвідь, Т.В.Попітіч.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 318,[1] с. - 300 пр.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-617-574-00-71: 90,00

 

В посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет та метод бухгалтерського обліку, зміст і будова балансу, призначення рахунків та їх класифікація, принципи обліку основних господарських процесів, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

Клименко М.О.  Моніторинг довкілля : Практикум [Текст]: навч. посіб./ М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко.- Київ: Кондор, 2010.- 284,[1] с.: іл.- ISBN 978-966-351-294-5: 60,00

 

Навчальний посібник для підготовки бакалаврів напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Містить основні поняття про метрологію, методи вимірювання та аналіз параметрів довкілля. До змісту навчального посібника включено короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання практичних задач, запитання для самоперевірки та контрольні тести.

 

Промислова екологія [Текст]: навч. посіб./ Я.І.Бедрій, Б.О.Білінський, Р.М.Івах, М.М.Козяр.- Київ: Кондор, 2010.- 327,[2] с. - 1 000 пр.- ISBN 978-966-351-314-0: 56,00

 

В навчальному посібнику розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

 

Марченко В.В.  Механізація технологічних процесів у рослинництві [Текст]: навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2011.- 332,[1] с. - 1 000 пр.- ISBN 966-351-156-7: 54,00

 

У навчальному посібнику викладено основи проектування механізованих технологічних процесів у рослинництві та визначення раціонального складу технічних засобів. Значну увагу приділено технології та організації виконання основних механізованих робіт при вирощуванні та збиранні с.-г. культур. Матеріали, що наведені у посібнику, допоможуть при проектуванні технологічних процесів у рослинництві ефективніше використати машинні агрегати та комплекси машин, а також родючість ґрунтів, органічні і мінеральні добрива та засоби захисту рослин.

 

Льовшина Л.Д.  Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно - ароматичних рослин та прянощів [Текст]: навч. посіб./ Л.Д.Льовшина, В.М.Михайлов, О.В.М"ячиков.- Київ: Ліра - К, 2010.- 386,[2] с.- ISBN 978-966-2174-08-3: 65,00

 

У навчальному посібнику наведено товарознавчу характеристику плодоовочевої сировини та продуктів її переробки. Розглянуто анатомо - морфологічну будову клітин плодів та овочів, їх хімічний склад. Надано інформацію про торговельну класифікацію, товарну якість, товарну обробку та зберігання плодоовочевої продукції. Розглянуті товарознавчі характеристики пряно-ароматичних рослин та прянощів, їх якісна оцінка, пакування, маркування та зберігання.

 

Основи економіко-математичного моделювання [Текст]: навч. посіб./ Н.М.Лавріненко, С.М.Латинін, В.В.Фортуна, О.І.Бескровний.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 539,[1] с.- (Вища освіта в Україні).- ISBN 978-617-574-000-2: 100,00

 

У посібнику викладено теоретичні основи лінійного програмування, основи теорії двоїстості, теорії цілочислового, дробово-лінійного, параметричного та динамічного програмування. Розглянуто теорію парного, багатофакторного регресійного аналізу, теорію систем економетричних рівнянь, теорію загальних економетричних моделей. До кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано контрольні запитання і завдання для самостійної роботи.

 

Желєзна А.О.  Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань [Текст]: навч. посібник/ А.О.Желєзна, В.А.Кирилович.- Київ: Кондор, 2010.- 793.[2] с. -1000 пр.- ISBN 966-7982-94-7: 90,00

 

У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно з типовою навчальною програмою. Кожна із лекційних тем містить питання для самостійного вивчення та контролю знань. Методичний матеріал та приклади практичних задач є основою для виконання контрольних та курсових робіт. Лабораторні роботи орієнтовані на використання наявних метрологічних баз.